Now showing items 1696-1715 of 3291

  • Masterdatan hallinta finanssialalla 

   Riihentupa, Tuomo (2010-06-23)
   Tässä diplomityössä tutkitaan masterdatan hallinnan merkitystä ja käyttömahdollisuuksia finanssialalla masterdatan hallintajärjestelmien toteutustapojen ja teknologioiden näkökulmasta. Masterdatan hallinnalla tarkoitetaan ...
  • Matalalämpöasfaltti - selvitys vaahdotusmenetelmän käytöstä 

   Hujanen, Pekka Tapani (2016-06-08)
   Matalalämpöasfaltin valmistuksessa asfaltin valmistuslämpötilaa pudotetaan normaalia alhaisemmaksi erilaisin keinoin. Yksi suosituimpia matalalämpöasfaltin valmistusmenetelmiä on bitumin vaahdotus. Vaahdotetun bitumin ...
  • Matematiikan LUMA-hankkeet ja niiden vaikutus matematiikan osaamiseen Suomessa 

   Pulli, Liisa (2011-05-04)
   Tässä työssä käsitellään Opetushallituksen vuosina 1996 - 2002 organisoimaa matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishanketta, LUMA-hanketta, sekä sen jälkeistä pääosin yliopistojen koordinoimaa LUMA-toimintaa, jota tässä ...
  • Matematiikan opetuksen tavoitteiden täyttyminen alakoulun teknologiakilpailussa 

   Ylinen, Kalle (2015-03-04)
   Opetuksen kehittämisessä on alettu kiinnittää huomiota siihen, että oppilaiden tulisi omaksua oppiainekokonaisuuksien lisäksi myös oppiainerajoja ylittäviä tietoja ja taitoja. Tämä näkyy vahvasti suunnitteilla olevan vuoden ...
  • Matematiikan oppimisen tukeminen yliopistoissa 

   Vainio, Johanna (2013-09-04)
   Matematiikan perustaitojen heikentyminen on saanut yliopistot ympäri maailmaa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tilanne saataisiin korjattua. Matemaattisen osaamisen heikkoudet periytyvät yliopistoihin jo peruskouluista ...
  • Matematiikan perusopintojen kehittäminen matematiikan kielentämisen avulla 

   Linnusmäki, Juuso (2015-08-12)
   Matematiikan perusopinnot muodostavat ison osan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) perusopintojen opinnoista. Opintojen tarkoituksena on antaa kattavat valmiudet tekniikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Opintojen ...
  • Materiaali- ja energiatehokkuus muovipohjaisten pakkausten kehityksessä 

   Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
   Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...
  • Materiaalimenekin hallinta ja ennustaminen 

   Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
   Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...
  • Materiaalinhallinnan parantaminen trikoovaatteiden leikkuuprosessissa 

   Smolander, Tiia (2012-06-06)
   Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
  • Materiaalitehokas talonrakentamisprosessi 

   Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
   Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
  • Materiaalivirtojen hallinta varioitavien tuotteiden tuotantolinjalla 

   Ossi, Ville (2011-12-07)
   Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...
  • Material Development for Ultrasound Quality Assurance 

   Parviainen, Tanja (2015-05-06)
   Ultrasound transducers are usually the weakest point in an ultrasonic device. Malfunction in the transducer can cause distortion in an ultrasound image. Ultrasonic devices should therefore be checked in a regular basis to ...
  • Material Purchasing Management in Distribution Network Business 

   Kalliorinne, Turkka (2014-09-03)
   In the last decade noticeable and long distribution outages around Finland have been caused by severe weather conditions. The outages have changed the public opinion and a more reliable electricity distribution is demanded. ...
  • Mathematical modeling of kite generators 

   Rautakorpi, Pauli (2013-12-04)
   A kite wind generator is a new type of wind power plant that uses a kite or a tethered wing to extract energy from wind. In this thesis a so-called pumping kite generator is considered that has a working cycle with alternating ...
  • Matkailu taantuvan teollisuuskaupungin vetovoimatekijänä - esimerkkinä Varkauden Kämärin alue 

   Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
   Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...
  • Matkaketjujen kehittäminen pitkämatkaisessa liikenteessä 

   Nikkanen, Jenni Emilia (2015-08-12)
   Kulkumuotojen yhdistely matkaketjuiksi on paljon puhuttu kehityskohde sekä kotimaan että kansainvälisessä liikenteessä. Matkaketjujen merkitys on noussut Suomessa yhä tärkeämpään rooliin joukkoliikennemarkkinoiden vapautumisen ...
  • Matkapuhelinverkkojen kuuluvuusmittaukset energiatehokkaissa rakennuksissa 

   Keskikastari, Mikko (2014-10-08)
   Tiukentuneiden energiansäästötavoitteiden vuoksi Suomessa rakennetaan entistä energiatehokkaampia taloja. Tämä tarkoittaa käytännössä eristepaksuuden kasvattamista eli entistä paksumpia seinärakenteita sekä selektiivikalvojen ...
  • Matkustajanäkökulma rautatieliikenteen täsmällisyyden arvioinnissa 

   Aaltonen, Joonas (2016-08-17)
   Suomessa rautatieliikenteen täsmällisyyden seuranta perustuu yksinomaan junien aikataulunmukaisen kulun mittaamiseen. Junien aikataulunmukaisen kulun seuranta on yksinkertainen tapa mitata täsmällisyyttä ja se on käytössä ...
  • Matkustusturvallisuuden toimintamallin kehittäminen suunnittelualan yritykseen 

   Nuora, Anne (2017-02-08)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda matkustusturvallisuuden toimintamalli insinööritoimisto ALTE Oy:lle. Työn aineisto kerättiin haastattelujen, ALTE Oy:n dokumenttien, lainsäädännön ja kirjallisuuden pohjalta. ...
  • MATLAB-oppimateriaalin kehittäminen Tampereen teknillisessä yliopistossa 

   Parviainen, Panu Pellervo (2016-01-13)
   Syksyllä 2015 Tampereen teknillisessä yliopistossa pilotoitiin uutta e-oppimateriaalia hyödyntävää MATLAB-kokonaisuutta. Matematiikan laitoksen tehtävänä oli kehittää e-oppimateriaalien avulla ensimmäisen vuosikurssin ...