Now showing items 1716-1735 of 3875

  • Kulmatukimuurin geo- ja rakennetekninen suunnittelu 

   Savolainen, Jonne (2015-04-08)
   Tukimuurien suunnittelu ja mitoitus on monissa kohteissa rakennesuunnittelijalle vastaan tuleva tehtävä, jonka suorittaminen edellyttää rakennesuunnittelun lisäksi myös geoteknisten perusteiden hyvää hallintaa. Tämän ...
  • Kulttuurivaikutukset globaalissa ohjelmistokehityksessä (Suomi-Intia) 

   Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
   Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
  • Kumimateriaalien kulutuskestävyyden analysoinnin kehittäminen eri kulumismuodoille 

   Saarenpää, Mikko (2017-01-11)
   Mill liner is an important part of mill. It has to withstand strikes and wear. Nowadays mill liners can be made of many different materials. In this work the focus is mainly on rubber liners. The aim of this thesis is to ...
  • Kumppanuuksien hyödyntäminen logistiikka-alan yrityksen palveluhankinnoissa 

   Tyynismaa, Jaakko (2016-04-06)
   Yritykset pyrkivät keskittymään entistä enemmän ydinliiketoimintaansa ja siirtämään tukevia toimintoja toimittajille. Hankinnan ympäristössä kumppanuudet mahdollistavat toimittajamarkkinoiden paremman hyödyntämisen ja ...
  • Kunnallisten ryhmäkuljetustoimintamallien kehittäminen 

   Koljonen, Antti (2011-10-05)
   Kunnalliset ryhmäkuljetuspalvelut ovat yhteiskunnan korvaamaa joustavaa henkilöliikennettä, jolla mahdollistetaan erityisryhmien osallistuminen kunnan järjestämään toimintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ...
  • Kunnan tonttien luovutus rakennusyrityksen omaperusteiseen senioriasuntotuotantoon 

   Korpiniemi, Henna (2012-05-09)
   Suomen väestörakenne ikääntyy voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana, jol-loin kuntien palvelutuotanto kuormittuu entisestään. Tästä aiheutuu kunnille suuria lisä-kustannuksia ja taloudellisen tasapainon säilymiseksi ...
  • Kunnossapidon kehittäminen ELMAS-käyttövarmuusanalyysin avulla 

   Vuorela, Ville (2015-09-09)
   Käyttövarmuuden hallinta on riskienhallinnan osa-alue, jossa keskitytään järjestelmän käyttövarmuutta vaarantavien teknisten riskien tarkasteluun. Tekniset järjestelmät muodostuvat tyypillisesti useista osajärjestelmistä ...
  • Kunnossapidon kustannustehokas töiden hallinta lean-menetelmien avulla 

   Nurminen, Jussi Petteri (2015-06-03)
   Tutkimus keskittyy kunnossapidon töiden hallinnan ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen kustannustehokkuuden ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kehitystoimenpiteet pohjautuvat lean-periaatteisiin ja 5S-menetelmään ...
  • Kunnossapitojärjestelmän laatiminen hydraulikoneikoille ja venttiilitestiasemille 

   Numminen, Juuso Arttu Olavi (2016-11-09)
   Tässä työssä kehitetään ja käyttöönotetaan Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy:n hydrauliventtiilistöjen testaamiseen käytettävien testiasemien ja niihin liittyvien hydraulikoneikkojen kunnossapitojärjestelmä. ...
  • Kunnossapitostrategian kehittäminen lajittelukeskuksessa 

   Kousa, Lauri Petteri Kalervo (2016-12-07)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia erään pakettilajittelukoneen vikaantumista ja yksittäisistä vioista aiheutuvia seuraamuksia. Yksittäisen vian tuotannolle aiheuttama haitta on riippuvaista muun muassa vian kestosta, ...
  • Kuntajohtajan johtoryhmän rooli ja ryhmän merkitys sen jäsenille 

   Siltala, Reijo (2017-09-21)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää johtoryhmän roolia ja merkitystä sen jäsenille. Tutkimusongelman voi kiteyttää seuraavasti: Mikä on kuntajohtajan johtoryhmän merkitys sen jäsenille? Empiirisen tarkastelun kohteena ...
  • Kuopion kaupungin katuverkon korjausvelan määrittäminen 

   Kesti, Simo (2014-06-04)
   Korjausvelka tarkoittaa kohteelle määritellyn hyväksyttävän kuntotason ja tämänhetkisen kuntotason välistä eroa. Rahamääräinen korjausvelka tarkoittaa summaa, joka tarvitaan kohteen kunnon korjaamiseksi takaisin normaalille ...
  • Kuopion keskijänniteverkon kehittäminen sähköasemien välisten siirtoyhteyksien kannalta 

   Logren, Markus (2014-05-05)
   Sähkönjakeluverkon kehittäminen on yksi verkonhaltijan lakisääteisistä velvollisuuksista. Kehittämisen avulla pyritään parantamaan ja ylläpitämään sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Uusi sähkömarkkinalaki (588/2013) asettaa ...
  • Kuopion ruutukaavakorttelit – täydennysrakentaminen historiallisessa rännikatuympäristössä 

   Salmesvuori, Jouko (2014-06-04)
   Diplomityöni perustuu opiskelijoille suunnattuun Uusi Puu-Kuopio -arkkitehtuurikilpailuun, jonka järjestäjinä toimivat Kuopion kaupunki ja Eastwood-ohjelma. Kilpailun tarkoituksena oli löytää mittakaavaltaan ympäristöön ...
  • Kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyys 

   Koskela, Petri (2013-01-09)
   Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
  • Kustannus- ja energiatehokkuuden parantaminen terästuotteiden kuljetuksissa 

   Liimatainen, Pasi (2014-06-04)
   Kuljetuskustannukset sekä energiatehokkuus ovat merkittävässä asemassa yrityksissä. Suomalaisissa teollisuusyrityksissä kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 4,6 % yritysten liikevaihdosta. Tämän työn päätarkoituksen on ...
  • Kustannuskäyrän hyödyntäminen rakennushankkeen aikataulutarkastelussa 

   Rautavaara, Riikka (2015-08-12)
   Diplomityön tavoitteena oli tutkia, mitkä hankkeen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaimmin kustannuskäyrän muotoon ja luoda saatujen tulosten perusteella NCC Rakennus Oy:n käyttöön aikataulutarkasteluun soveltuva menetelmä. ...
  • Kustannusriskien hallinnan kehittäminen KVR-hankkeessa 

   Pettersson, Michael (2016-03-09)
   Saneeraushankkeissa KVR-urakkamuodon käyttäminen on yleistymässä Suomessa, koska se mielletään rakennuttajan näkökulmasta vaivattomaksi vaihtoehdoksi verrattuna esimerkiksi kokonaisurakkamuotoon. KVR-hankkeen tarkoituksena ...
  • Kustannustehokas suuntima-anturi kaivinkoneen työnohjaukseen 

   Kauppinen, Jussi (2010-06-23)
   Alati kasvavat tuottavuus- ja laatuvaatimukset sekä ammattitaitoisen työvoiman käyminen yhä harvalukuisemmaksi ovat motivoineet maanrakennusalaa etsimään uusia työmenetelmiä. Yksittäisen maanrakennuskoneen kohdalla ...
  • Kustannustehokkuus aluerakentamisessa 

   Heikkilä, Tommi (2016-08-17)
   Aluerakennushankkeet ovat merkittävässä osassa useiden suurien rakennusliikkeiden toiminnassa nykypäivänä. Kustannustehokkuuden parantamiskeinot aluerakennushankkeissa on tärkeää selvittää, koska aluerakennushankkeen luonne ...