Now showing items 1729-1748 of 3491

  • LTE System Performance Simulations 

   Kumar, Ashok (2012-12-05)
   Use of multimedia services, such as streaming of high quality videos on mobile devices is increasing drastically which requires high data rate and bandwidth on mobile devices. Therefore LTE system is introduced by 3GPP ...
  • LTE-3G Inter-Operability Study 

   Pandey, Basanta (2013-11-08)
   In this thesis the author have studied and measured how LTE Release 8 interworks with previous legacy 3G networks in real environmental conditions. At present, LTE technology is deployed based on service hotspots that cover ...
  • Lujitemuovirakenteinen meluaita 

   Junttila, Laura (2013-04-03)
   Diplomityön tavoitteena on selvittää, voiko muissa prosesseissa syntyvää lujitemuovijätettä hyödyntää ääntä absorboivan meluaidan sisämateriaalina. Lisäksi selvitetään, mitä muita vaatimuksia meluaidalle on asetettu ja ...
  • Lukiomatematiikan tehtävien automaattinen tarkastus testiarvoja kokeilemalla 

   Veisu, Antti (2012-10-03)
   Tietotekniikan rooli opetuksessa kasvaa ja erityisesti matematiikan opetukseen se tarjoaa mielenkiintoisia sovelluksia. Yksi sellainen on matemaattisten tehtävien automaattinen tarkastus. Matematiikan tarkka ja looginen ...
  • Lumen irtoaminen junakalustosta raiteen epäjatkuvuuskohdissa 

   Heinonen, Tiia-Riikka (2012-10-03)
   Tässä työssä perehdytään raiteen epäjatkuvuuskohtien ja junaan kertyneen lumen irtoamisen väliseen yhteyteen. Työn tarkoituksena on selvittää, millaisia värähtelyitä erilaiset epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat junakalustoon, ...
  • Luolien ruiskubetonoinnin merkityksen tarkastelu matemaattisella mallinnuksella ja simuloinnilla 

   Huhtala, Konsta (2017-02-08)
   Ruiskubetoni on maanalaisessa rakentamisessa laajalti hyödynnetty materiaali. Tämän työn tavoitteena on selvittää kalliopinnalle asennetusta ruiskubetonoinnista saatava hyöty maanalaisia räjähdysainevarastoja tarkasteltaessa. ...
  • Luonnonkuitujen jalostuslinjan suunnittelu 

   Laaksonen, Tapani (2009-12-09)
   Luonnonkuitujen jalostuslinja on osa kokonaisuutta, joka liittyy menetelmään, jossa on tarkoitus hyödyntää luonnonkuitua rakennusteollisuudessa. Menetelmässä käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja sisäseinien ja ulkoseinien ...
  • Luonnonkuitupohjaiset lujitteet kelaamalla valmistetuissa komposiiteissa 

   Lehtiniemi, Päivi (2011-06-08)
   Luonnonkuitupohjaiset lujitteet komposiiteissa ovat herättäneet viime aikoina kiinnostusta niiden alkuperän ja hyvien ominaisuuksien takia. Lujitteet ovat edullisia raakamateriaaleina, uusiutuvia, helposti kierrätettävissä ...
  • Luonnonmateriaalilujitettujen kestomuovikomposiittien pitkäaikaisominaisuudet 

   Wallinmaa, Sara (2014-06-04)
   Tässä työssä käsitellään luonnonmateriaalilujitettujen kestomuovikomposiittien pitkäaikaisominaisuuksia. Lujitteina on käytetty lasia, pellavaa, sellua ja wollastoniittia. Matriisiaineina on käytetty polypropeenia, korkean ...
  • Luonnonmateriaaliseostettujen kestomuovien reologiset ominaisuudet 

   Ruupunen, Anne (2014-12-03)
   Tässä työssä tutkitaan luonnonmateriaaleilla seostettujen kestomuovikomposiittien reologisia ominaisuuksia. Matriisimateriaaleina käytettiin korkeatiheyksistä polyeteeniä, sekä tärkkelykseen pohjautuvaa biomateriaalia ...
  • Luonnonmateriaaliseostetut muovit ja biomuovit 

   Saari, Tuomas (2014-06-04)
   Luonnonkuitujen potentiaali toimia perinteisempien lasi- ja hiilikuitujen asemesta komposiittien lujitteina sopivissa sovelluksissa on tunnistettu niin tutkijoiden, kuin osin jo teollisuudenkin taholta. Luonnonkuitujen ...
  • Luonto kaupungissa - Kaupungin ja luonnon kokoavat typologiat Östersundomiin 

   Kervinen, Minttu (2010-05-05)
   Helsingin kaupunki suunnittelee uutta 30 000 – 40 000 asukkaan pientalo-kaupunkia nykyisin maaseutumaiselle Östersundomin alueelle. Diplomityössäni tarkastelen ajallisesti ja alueellisesti eri mittakaavoissa minne kaupungissa ...
  • Luotettavuuden ja energiatehokkuuden parantaminen meriveden pumppauksessa 

   Lehtonen, Eetu (2015-05-06)
   Yaran Uudenkaupungin tehtailla merivettä pumpataan erilaisten prosessien jäädytyksiin. Tämän takia pumppaamojen toiminta on tärkeä osa tehtaiden toimintaa. Työn tavoitteena on kehittää näiden pumppaamojen luotettavuutta ...
  • Luotettavuus ad hoc -verkoissa 

   Könönen, Jari (2016-12-07)
   Ad hoc -verkko on verkko, joka rakennetaan ja muodostetaan kahden tai useamman tietoteknisen laitteen välille ilman tukiasemaa. Ad hoc -verkon laitteet kommunikoivat keskenään ilman erillistä tukiasemaa ja jos verkossa ...
  • Luotetun sisältöä seulovan digitaalisen allekirjoitusjärjestelmän toteutus 

   Koivisto, Kalle Johannes (2016-06-08)
   Digitaalinen allekirjoittaminen on yksi yrityksen tietoturvan kulmakivistä. Käsin tehdyn allekirjoituksen tavoin digitaalisen allekirjoituksen tuottaja menee takuuseen allekirjoittamansa tiedon sisällöstä. Tässä työssä ...
  • Luovuutta edistävät tutkimustyötilat yliopistoympäristössä 

   Pihlajaniemi, Maija (2013-06-05)
   Tutkimuksen lähtökohta ja suurin inspiraation lähde oli monien innovaatioiden syntykotina ”Maagisena hautomona” tunnettu yliopistorakennus Massachusetts Institute of Technologyssä. Tämä rakennus toimi loistavana esimerkkinä ...
  • Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus 

   Perkkalainen, Terhi (2013-09-04)
   Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla on lisännyt mielenkiintoa näiden poltossa vapautuvien metalli- ja raskasmetalliyhdisteiden aiheuttamiin ongelmiin energiantuotannon prosesseissa. Tampereen teknillisen ...
  • Lähijunaliikenteen asemanseutu : Hankkion alueen kehittämisprosessi 

   Kirjavainen, Mari (2009-06-03)
   Tampereen kaupunki on teettänyt yhteistyössä naapurikuntiensa kanssa joukkoliikenteen parantamisesta selvityksen ja vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman (TASE 2025). Raideliikenteen kehittämisen osalta suunnitelmassa ...
  • Lähiökerrostalon energiatehokkuusluvun laskenta ja lämmönkulutuksen jakautuminen 

   Boström, Sanna (2012-12-05)
   Diplomityön tavoitteena on selvittää asuinkerrostalon laskennalliseen energiankulutukseen perustuva energiatehokkuusluku (ET-luku, [kWh/brm2/vuosi]) ja vertailla sitä toteutuneen energiankulutuksen mukaiseen energiatehok ...
  • Lähiön Emergenssi - Energiatehokas täydennysrakentaminen kasvavan metropolin lähiöön, Case Kontula 

   Tynkkynen, Pekka (2011-04-06)
   Tutkin työssäni Helsingin metropolialueella sijaitsevan lähiön energiatehokasta, ekologisesti kestävää täydentämistä. Tutkimuksen lähtökohtana on emergenssinä tunnettu ilmiö. Kaupungin toimintojen kompleksisessa verkossa ...