Now showing items 2835-2854 of 3875

  • Sampling frequency optimization and training model selection for physical activity classification with single triaxial accelerometer 

   Jiang, Chao (2015-10-07)
   Ambulatory monitoring system with accelerometers can provide a reliable, continuous, unsupervised and objective monitoring of human physical activities. The system can in many cases recognize the type of activity being ...
  • Sampling of Intracellular Metabolites of Acinetobacter baylyi sp. ADP1 for Metabolomic Analysis 

   Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
   Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
  • Sappee: hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailukohteeksi 

   Vallius, Sampo (2009-06-03)
   The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
  • Sarjakondensaattorien luotettavuus ja kunnonhallinta 

   Koski, Joonas (2015-11-04)
   Sarjakondensaattorien tehtävänä on parantaa sähköverkon transientti- ja jännitestabiiliutta, vähentää häviösähkökustannuksia sekä optimoida tehonjakoa. Fingridin sarjakondensaattorien luotettavuus on ollut historiallisesti ...
  • Sarjaliikenneanalysaattorin kehittäminen 

   Partanen, Juuso (2013-11-08)
   Kahden laitteen välistä sarjamuotoista tiedonsiirtoa voidaan tutkia sarjaliikenneanalysaattorilla. Sarjaliikenneanalysaattori kaappaa tutkittavien laitteiden välillä kulkevat signaalit myöhempää käyttöä ja analysointia ...
  • Sarjapariston epäbalanssivirran mittaus 

   Hernesniemi, Matti (2013-10-09)
   Sarjaparisto on sähkön siirtojohdolle asennettava laite, jonka tarkoituksena on lisätä linjan tehosiirtokapasiteettia ja parantaa verkon stabiilisuutta häiriötilanteissa. Sarjaparisto koostuu suuresta määrästä kondensaat ...
  • Sarjapariston lujuuslaskenta seismisissä olosuhteissa 

   Kotisaari, Markus (2013-01-09)
   Sarjaparisto liitetään sähkölinjaan tarkoituksenaan kompensoida loistehoa sähkönsiirrossa. Koska sähkönsaanti on turvattava kaikissa olosuhteissa, sarjaparisto mitoitetaan kestämään suuria kuormituksia. Suuret kuormitukset ...
  • Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimala-alueiden visualisointi 

   Eteläaho, Anna (2013-12-04)
   Paikkatietoon perustuvan maaston 3D-mallinnuksen avulla on mahdollista havainnollistaa visuaalisesti maisemien muuttumista rakentamisen yhteydessä. Tämän diplomityön taustalla olleen tutkimusprojektin tavoitteena oli ...
  • Satamakadun sukkatehdas. Tampereen sosiaalivirastotalon, entisen Suomen Trikoon sukkatehtaan uudiskäyttösuunnitelma 

   Kormu, Marko (2010-06-23)
   Diplomityössäni tutkin Tampereen Satamakadulla sijaitsevan entisen sukkatehtaan uudiskäytön mahdollisuuksia. Rakennus on laajennettu nykyiseen muotoonsa useassa eri vaiheessa 1900-luvun aikana ja sisältää ajallisia kerrostumia ...
  • Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla 

   Martikainen, Miila (2013-12-04)
   Tämä työ käsittelee GPS-satelliitin radan ennustusta käyttäen Bayesiläistä suodatusta. Satelliitin rata ennustetaan muodostamalla satelliitille liikeyhtälö huomioimalla suurimmat satelliittiin vaikuttavat voimat ja ...
  • Satelliitin RF-tehonjakoverkon mekaniikkasuunnittelu 

   Koskinen, Joni (2016-11-09)
   Mekaniikkasuunnittelu tarkoittaa erilaisten mekaanisten kappaleiden suunnittelua sekä mallinnusta. Mekaniikkasuunnittelu muodostaa osan teknistä suunnittelua ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa tuotteiden kehittämisessä ...
  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Saunalahden koulu, Espoo 

   Kauppinen, Jarno (2015-06-03)
   Espoon kaupunki järjesti kesällä 2007 Saunalahden yhtenäisen peruskoulun ja siihen liittyvän nuorisotilan suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ehdotus, joka parhaalla tavalla ...
  • Saunaretriitti 

   Kangasniemi, Pauli (2017-10-04)
   Diplomityön tavoitteena on suunnitella tilakokonaisuus, joka vie saunomiskokemusta lähemmäksi rauhoittumisen ja henkistymisen kulttuuria. Lopputuloksena syntyvä työ voi toimia retriittimäisenä tilakokonaisuutena, jonka voi ...
  • Savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskenta 

   Kuhno, Vesa (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selkeyttää savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskentaa. Keskeisimpinä ongelmakohtina oli sääntöjen ja ohjeiden pirstaleisuus sekä niiden tulkinnanvaraisuus. Selvityksen pohjalta ...
  • Scalable IoT traffic generation system using LTE network 

   Kaura-aho, Riku (2016-06-08)
   The number of networked devices will grow exponentially in the coming years. It is estimated that up to 50 billion devices will be connected to the internet by 2020 and most of the growth comes from Internet of Things ...
  • Scene Image Classification and Retrieval 

   Liu, Wei (2012-06-06)
   Scene image classification and retrieval not only have a great impact on scene image management, but also they can offer immeasurable assistance to other computer vision problems, such as image completion, human activity ...
  • A screen for biofilm mutant Mycobacterium marinum 

   Kantanen, Laura (2017-12-07)
   Mycobacterium tuberculosis infects millions of people every year and in 2015 1.8 million people died from the disease. The main problem is that M. tuberculosis has a natural resistance to many antibiotics. Studying of M. ...
  • Scrum – from Theory to Practice in Software Development 

   Seppänen, Jaana (2016-06-08)
   Scrum is the most used agile methodology and its popularity is growing. More and more companies and teams use Scrum, but there are not many scientific studies done showing what Scrum practices are actually used and how ...
  • Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä 

   Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
   Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...