Now showing items 2915-2934 of 3491

  • Tehoelektroniikkalaitteen tuotteistaminen 

   Aura, Esko (2013-02-06)
   Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaitteen tuotteistamista. Tutkimuksen aineistona ...
  • Tehokas tietotyöhön perehdyttäminen 

   Rekola, Tuulia (2017-06-07)
   Tietotyö on yrityksissä yhä merkittävämmässä roolissa, ja siten myös siihen perehdyttämisen merkitys on kasvanut. Tietotyö on usein luonteeltaan strukturoimatonta ja ennalta-arvaamatonta, eivätkä työskentely ja työn tulokset ...
  • Teholedien hakkuriteholähteet 

   Sorosuo, Kimmo (2014-10-08)
   Teholedien valontuotto perustuu elektroluminesenssiprosessiin, jossa ne myötäsuuntaan biasoituina tuottavat säteilyä, jolla on tietty taajuus. Teholedien ydin on puolijohteille tyypillinen PN-liitos, jonka virta-jännite ...
  • Teholähteen suunnittelu komponenttien mittauselektroniikalle 

   Ritanen, Antti Ilkka (2016-05-04)
   Murata Electronics Oy:ssä kehitetään uutta mittauselektroniikkaa komponenttien testaukseen. Mittauselektroniikan ohessa suunnitellaan teholähde mahdollistamaan mittausjärjestelmän toiminta. Tämän diplomityön tarkoitus on ...
  • Tehtaan keskijännitejakelun selektiivisyystarkastelu 

   Eronen, Pekka (2014-06-04)
   Työssä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden keskijänniteverkon oiko- ja maasulkusuojaukseen ja näiden toiminnan selektiivisyyden tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut selvittää tehtaalla ilmenneiden epäselektiivisten ...
  • Tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen haasteet 

   Äystö, Johanna (2015-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tehtäväsuunnittelun asemaa Skanska Talonrakennus Oy:ssä selvittämällä suurimmat esteet tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen onnistumisessa ja etsimällä keinot näiden esteiden ...
  • Teiden hoidon ja ylläpidon yhteistyön kehittäminen - päällystettyjen teiden paikkaus ja kuivatus 

   Ahosuo, Reetta (2013-05-15)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja ...
  • Tekniikan akateemisten suhtautuminen yrittäjyyteen, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteet ja kannusteet 

   Kutinlahti, Lauri (2012-09-05)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniikan akateemisten ammattikunnassa vallitseva ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteitä ja kannusteita. Tutkimus suoritettiin Tekniikan ...
  • Teknisten muovien kierrätys 

   Aaltonen, Laura-Kaisa (2014-04-09)
   Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Diplomityö keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierrätykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin ...
  • Teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutukset liikerakennusten päärakennusmateriaalin valintaan 

   Toijonen, Jari (2013-11-08)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutuksia rakennuksen kantavassa rungossa pääasiallisesti käytettyihin materiaaleihin. Päärakennusmateriaaleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan betonia, terästä ...
  • Teknisten varasto-ohjautuvien tuotteiden hyllyynkantopalvelun analysointi ja kehittäminen 

   Hyttinen, Juha, Tapani (2016-12-07)
   Parker Hannifin Oy tarjoaa asiakkailleen hyllyynkantopalvelua kolmessa toimipisteessä Suomessa. Tämä tutkimus keskittyy kyseisen palvelun prosessien kehittämiseen. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on nykytilan selvittäminen ...
  • Tekopohjavesiprosessin tarkastelu ja kehittäminen Nokian vesilaitoksella 

   Ränkman, Esa (2011-01-12)
   Nokian kaupungin tekopohjavesilaitos hyödyntää Maatialanharjun I luokan pohja-vesialuetta raakavesilähteenään. Luontaisen muodostumisen lisäksi pohjavettä syntyy rantaimeytymisen ja Viikinharjulla tapahtuvan tekopohjaveden ...
  • Teksti-TV-sovelluksen muokkaaminen MIDP:stä Androidille 

   Palkonen, Jyrki (2012-04-04)
   Vuosien varrella ohjelmistokehittäjille kertyy paljon vanhoja sovelluksia ja ohjelmistokomponentteja, joille voisi olla käyttöä uusissa projekteissa. Korkean tason kielet lupaavat helppoa siirrettävyyttä ympäristöstä ...
  • Tekstieditorin puheohjaus 

   Saari, Tommi (2013-06-05)
   Työssä tutkitaan multimodaalista käyttöliittymää, jonka osina toimivat graafinen modaliteetti ja puhemodaliteetti. Tutkimuksen kohteena on selvittää miten modaliteetit tulisi yhdistää käytettävyyden maksimoimiseksi siten, ...
  • Tekstin luokittelu 

   Mähönen, Mika (2013-06-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tekstin luokittelua ja avainsanojen poimintaa. Tähän tarkasteluun tärkein yksittäinen tekijä on datan rakenne, jonka avulla työssä perusteellaan luokittelun tarpeellisuutta. ...
  • Telamaalauksen kehitys jatkuvatoimisella maalauslinjalla 

   Eerikäinen, Antti (2016-04-06)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tiedon ja osaamisen parantaminen kolmitelamaalauksen suhteen SSAB:n Hämeenlinnan maalipinnoitustehtaalla. Perusteina tälle diplomityölle olivat: maalauksen laadun parantaminen ...
  • Telasorvien tukirullien kehitys 

   Korhonen, Aapo (2015-12-09)
   Tämän diplomityön aiheena on telasorvien tukirullien kehitys. Tukirullia käytetään kappaleiden tuennassa sorvattaessa paperikoneen teloja. Työn tavoitteena on tutkia syitä tukirullien vikaantumisiin ja huolloista aiheutuviin ...
  • Telcont Secure -hälytyksensiirtolaitteen ohjelmisto ketteränä projektina 

   Koponen, Markku (2010-06-23)
   Telcont Oy perustettiin julkisessa IP-verkossa tapahtuvaa, viranomaishyväksyttyä ilmoituksensiirtoa varten. Tässä työssä kuvataan siirtoverkon asiakaslaitetta, ATM0602-moduulia, jonka ohjelmiston kirjoittaja suunnitteli ...
  • Telojen kunnostus paperikoneen runkovälissä 

   Koirikivi, Mikko Tapio (2013-05-08)
   Tässä työssä on tutkittu paperitehtaalla tapahtuvien telojen kunnossapitotöiden suorittamista telahuoltoverstaan sijaan paperikoneella irrottamatta teloja niiden laitepaikoilta. Tutkimuksessa perehdyttiin ensin ...
  • Teolliseen nanohiukkassovellutukseen tuotetun aerosolin massakokojakauman määrittäminen 

   Kujanpää, Sonja Päivi Helena (2016-03-09)
   Nanomateriaalit ovat tulleet osaksi teollista tuotekehittelyä ja niiden valmistusmäärät ovat kasvussa. Teollisen nanomateriaalituotannon tavoitteena on tuottaa tasalaatuisia ja tasakokoisia hiukkasia. Ongelmia kuitenkin ...