Now showing items 81-100 of 3491

  • Alihankintaprosessin kehittäminen levyosavalmistuksessa 

   Antila, Teemu (2012-09-05)
   Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kohdeyrityksen Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen teräspalvelukeskuksen alihankinnan nykytilanne ja tehdä alihankintaprosessia koskevia kehitystoimenpiteitä. Erityisesti keskitytään parantamaan ...
  • Alipaineimpaktorin kalibrointi laajalla hiukkaskokoalueella 

   Aitomaa, Miika (2012-02-08)
   Testiaerosolien luotettava generointi on oleellinen osa aerosolifysiikan mittalaitteiden kalibrointia. Ilman onnistunutta kalibrointia laitteen käyttäytyminen nojaisi yksinään teoriaan, eikä teorian paikkansapitävyyttä ...
  • Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit 

   Salo, Juha (2017-06-07)
   Tutkimuksessa selvitettiin laskennallisen mallinnuksen avulla poistoilmanvaihdolla alipaineistetun ryömintätilaisen tuulettuvan alapohjan ryömintätilan tiiviyden vaikutusta ryömintätilan lämpö- ja kosteusolosuhteiden ...
  • Aliurakoiden johtamisen digitalisointi 

   Hemmilä, Julius (2016-02-03)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millä digitalisoinnin keinoin aliurakoiden johtamista voidaan tehostaa ja luoda kuvaus digitalisoidusta aliurakoiden johtamismallista. Tiedonhallinnallisesta näkökulmasta, on ...
  • Aliurakoiden johtamismalli prosessilähtöiseen rakennustuotantoon 

   Riikonen, Juuso (2015-04-08)
   Tutkimuksen tutkimusongelma on kohdeyrityksen johtamismallin puuttuminen työmaatasolta. Toiminta on kuvattu prosessien avulla yleisellä tasolla, mutta se ei yksilöi rooleja ja vastuita riittävän tarkasti. Nykyinen ...
  • Aliurakoitsijoiden sitouttaminen rakentamisen projektiallianssiin 

   Ristola, Kaisa (2017-06-07)
   Allianssimallilla tehtävässä urakoinnissa tilaaja muodostaa suunnittelijoiden ja päätoteuttajan kanssa allianssin. Allianssille asetetaan avaintulosalueet, jotka toimivat hankkeen tavoitteina. Näiden tavoitteiden saavuttamisesta ...
  • Allianssimalli liikenteen infrahankkeen toteutusmuotona 

   Takamaa, Jussi (2013-12-04)
   Liikennevirasto on käynnistänyt Suomessa kaksi pilottihanketta, jotka toteutetaan yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvalla allianssimallilla. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa suureen suosioon noussut allianssi on ...
  • Allianssimallin sovellettavuus linjasaneerausprojekteissa 

   Heikura, Harri (2014-12-03)
   Linjasaneerausten eli putkiremonttien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana kolminkertaiseksi ja trendin ennustetaan pysyvän nousevana 2020-luvulle saakka. Kasvava markkinaympäristö lisää tarvetta putkiremonteille, ...
  • Alternative Business Models for Industrial Software Service Solutions 

   Rinnevaara, Emma (2015-01-14)
   Industrial firms need software solutions to coordinate and control their systems. This thesis focuses on comparing three alternative business models for industrial software service solutions. The three software business ...
  • Alternative scenarios for assembly manufacturing: automation and outsourcing in the garment industry 

   Yuen, Chui Chi (2011-10-05)
   The objective of this research was to investigate the assembly manufacturing strategy for the future European garment industry. Outsourcing and automation were the strategic selections to assembly manufacturing for alternative ...
  • Altitude Control System for Indoor Airship 

   La Croce, Davide (2014-09-03)
   The indoor airship is designed to estimate direction and altitude using dead reckoning techniques. Sensors such as gyroscopes and accelerometers provide measurements affected by biases and additive noise. Degradation of ...
  • Aluerakennushankkeen digitaalisen tilannekuvan kehittäminen 

   Hämäläinen, Rauli Eero (2017-06-07)
   Diplomityön perimmäisenä ongelmana oli aluerakennushankkeen logistiikan hallintaan liittyvät haasteet. Logistiikan hallintaan liittyvät haasteet johtuvat pääsääntöisesti siitä, että niiden suunnitteluun ei ole olemassa ...
  • Alumiinirakennetuotannon layout-suunnittelu 

   Teppo, Petri (2012-10-03)
   Kasvu ja toiminnan jatkuva parantaminen ovat välttämättömiä tapoja yrityksen toiminnan kehittämisessä. Tuotannon laajentaminen edellyttää suunnittelua. Mitä nopeampaa kasvu on sitä tärkeämpää on suunnitella muutokset ...
  • Alusta biosignaalien reaaliaikaiseen käsittelyyn monitoroinnin yhteydessä 

   Pitkänen, Paavo (2012-06-06)
   Lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä tehtävissä aivosähkökäyrän (EEG) rekisteröinneissä voi ilmetä tilanne, jossa käytössä oleva mittausjärjestelmä ei ominaisuuksiltaan kykene vastaamaan rekisteröinnin vaatimuksiin ...
  • Alustariippumattoman mobiilisovelluskehityksen tekniikat 

   Raivio, Miikka (2013-12-04)
   Mobiilisovellusten kehitys mobiilikäyttöjärjestelmien virallisten kehitystyökalujen avulla muuttuu haastavaksi, kun sama sovellus on toteutettava useammalle kuin yhdelle kohdealustalle. Tällöin ohjelmistokehittäjän on ...
  • AMK-insinöörien matematiikan osaaminen siirryttäessä TTY:lle maisterivaiheeseen 

   Rahkola, Minttu (2016-03-09)
   Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) matematiikan perusopinnot ovat 27 opintopistettä (op), joista 15 op on kaikille opiskelijoille samoja Insinöörimatematiikan opintojaksoja. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) ...
  • Ammunnanhallintajärjestelmän diagnostiikan koulutuspaketti 

   Ahde, Jarmo (2015-10-07)
   Työn tavoitteena oli tuottaa Suomen Puolustusvoimien käyttämälle modifioidulle raskaalle raketinheittimelle ammunnanhallintajärjestelmän diagnostiikan koulutusmateriaali. Koulutusmateriaali on ensisijaisesti suunnattu ...
  • Amorfisen lääkeaineen kiteytymiskinetiikka elinaikaerotteisella fluoresenssimikroskoopilla 

   Rautaniemi, Kaisa (2017-06-07)
   Tutkimuksessa selvitettiin, miten elinaikaerotteista fluoresenssimikroskopiaa (fluorescence lifetime microscopy, FLM) voidaan käyttää amorfisen lääkeaineen kiteytymisen seuraamisessa. Mallilääkeaineena käytettiin indometasiinia. ...
  • Ampumaradan hulevesien käsittelymenetelmien toiminta ja elinkaarikustannukset 

   Havullinna, Ella (2015-08-12)
   Lyijypäästöjen aiheuttama kuormitus on merkittävimpiä ampumaratatoiminnan ympäristöhaittoja. Luotien lyijy on heikosti kulkeutuvaa, mutta pitkäaikaisen kuormituksen seurauksena se voi kulkeutua pinta- ja pohjavesiin. ...
  • An Approach to Optimizing the Scheduling of Assembly Lines Controlled by Web Services 

   Yun, Yichong (2014-08-13)
   The combination of factory automation and computer science plays intense important role in modern manufacturing business. This thesis introduces a scheduling & optimization system applied on one assembly line. The ...