Now showing items 1826-1845 of 4988

  • Jaetun ja hajautetun muistin väyläadapteri HIBI ja Avalon rajapinnoille 

   Korpela, Timo (2014-12-03)
   Multiple processor and peripheral systems are common in modern platforms and some are build in exercise works in TUT. One of the common processors is Altera corporation’s Nios. HIBI-DMA is a DMA that has been built to ...
  • Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana 

   Hedberg, Iida (2014-10-08)
   Ihmisten muuttuvat asumis- ja elintavat sekä väestörakenteelliset muutokset edellyttävät asuntorakenteelta joustavuutta. Tämä diplomityö käsittelee joustavaa asumista jaettujen tilojen näkökulmasta. Jaettu tila tarkoittaa ...
  • Jakeluasemien pohjavedensuojausrakenteet 

   Saranen, Jani (2018-05-09)
   Jakeluasemat toimintoineen ovat suuri pohjaveden pilaantumisriskin aiheuttaja. Jakelu asemien kasvavan määrän ja pohjaveden lisääntyneen käytön vuoksi pohjavedensuojaus on nykypäivänä tärkeää ottaa huomioon. Suomessa ...
  • Jakeluverkkoyhtiön energiamittaustiedon laadun kehittäminen 

   Sianoja, Anniina (2015-11-04)
   Sähkönkulutuksen mittaaminen on Suomessa mullistunut etäluettavien sähkömittareiden asentamisen jälkeen. Uusilla mittareilla sähkönkulutusta voidaan mitata esimerkiksi tunneittain. Mittaustiedot saadaan siirrettyä etäluennan ...
  • Jakeluverkkoyhtiön rakennuttamisprosessin kehittäminen 

   Katunpää, Aukusti (2018-06-06)
   Sähkön toimitusvarmuusvaatimukset pakottavat verkkoyhtiöitä lisäämään verkkoinvestointiensa määrää. Investointien lisääntyminen on kasvattanut tarvetta rakennuttamisprosessin kehittämiselle. Vakka-Suomen Voima Oy (VSV) ...
  • Jakeluverkon loistehohallinnan suunnitelma 

   Kenttälä, Atte-Ilari (2016-12-07)
   Elenian tavoitteena on nostaa jakeluverkon maakaapelointiaste 70 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä, jotta päästään työ- ja elinkeinoministeriön asettamiin toimitusvarmuustavoitteisiin. Tulevina vuosina asennettavat maakaapelit ...
  • Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot 

   Alhainen, Juha Tapio (2015-02-04)
   Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Sähköpalojen välittömien ...
  • Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen Porissa 

   Leppäniemi, Marika Julia (2017-02-08)
   Suomessa on valtakunnallisena tavoitteena lisätä jalankulku- ja pyöräilymatkoja 20 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Porissa liikutaan keskimääräistä enemmän henkilöautolla ja pyörällä ja keskimääräistä vähemmän ...
  • Jatkuva toimittaminen asiakasprojektissa 

   Kärpänoja, Pauli Matias (2015-12-09)
   Ohjelmistotuotannossa uuden ohjelmistoversion julkaisu sekä tuotantoasennus on usein työläs ja arvaamaton vaihe, mihin on varattava aikaa ja henkilöresursseja. Tuotantoasennuksia tehdään harvoin ja niistä seuraa usein ...
  • Jatkuvan esijännitetyn betonipalkin momenttien jakautuminen käyttörajatiloissa 

   Ylihärsilä, Iikka (2017-11-08)
   Jatkuvat jännitetyt betonirakenteet ovat tyypillisesti paikallavalettuja ja ankkurijännerakenteita, joissa punoskulku on kaareva. Esijännitetyt betonirakenteet taas ovat yleensä yksiaukkoisia ja punoskulku on suora. ...
  • Jatkuvan julkaisuprosessin perustaminen verkkosovellukselle 

   Toikka, Leo (2018-09-05)
   Modernissa ohjelmistotuotannossa on syntynyt viime vuosina ketterien menetelmien inspiroimana DevOps-toimintakulttuuri, jossa operatiiviset tiimit ja kehitystiimit tekevät tiivistä yhteistyötä ohjelmiston jatkuvan julkaisun ...
  • Jatkuvan kotelopalkin ja betonitäytteisten pilarien välisen ruuviliitoksen mitoitus murtorajatilassa 

   Mikkola, Samuli Johannes (2018-05-09)
   Teräsliitosten mitoitus perustuu standardin SFS-EN 1993-1-8 mukaisiin ohjeisiin. Standardi käsittelee I- ja H-poikkileikkauksien välisiä ruuvi- ja hitsiliitoksia, sekä putkiprofiilien hitsiliitoksia. Kyseisessä standardissa ...
  • Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta ja kehittäminen 

   Moisio, Kimmo (2017-09-06)
   Tämä diplomityö käsittelee jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa ja kehittämistä monitoimihävittäjä Hornetin ja suihkuharjoituskone Hawkin osalta. Jatkuvaa lentokelpoisuutta hallinnoi Ilmavoimissa toimiva tyyppivastuuorganisaatio. ...
  • Jatkuvan palvelun kehittäminen globaalissa toimintaympäristössä 

   Iltanen, Lasse (2010-05-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia jatkuvan palvelun kehittämistä globaalissa toimintaympäristössä. Työn toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva ICT-alan palveluyritys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...
  • Jatkuvan toimituksen käyttöönotto ohjelmistoprojektissa 

   Koriseva, Lauri (2018-12-05)
   Ohjelmistokehittäjillä on yleinen tarve julkaista kehittämäänsä ohjelmakoodia nopeasti ja turvallisesti loppukäyttäjien saataville. Monet ohjelmistoalan yritykset julkaisevat ohjelmistotuotteita ja -palveluita perinteisen ...
  • Jatkuvuussuunnittelulla ja ICT-valmiudella tietoturvallisempi ja sietokykyisempi organisaatio 

   Kurtto, Jonas (2016-02-03)
   Työssä pyritään parantamaan kuntasektorilla toimivan tietotekniikan palvelukeskuksen Tipakkeen jatkuvuudenhallintaa. Jatkuvuussuunnittelua kehittämällä on mahdollista saavuttaa tietoturvallisempi organisaatio, joka on ...
  • JavaScript-pohjaisten ohjelmistokehysten suorituskyky alustariippumattomassa mobiilikehityksessä 

   Nieminen, Mikko Sakari Artonpoika (2016-06-08)
   Usean mobiilikäyttöjärjestelmän suosio markkinoilla luo haasteita mobiilisovellusten kehitykseen. Sovelluksesta joudutaan toteuttamaan useampia alustakohtaisia versioita hyödyntäen toisistaan eroavia teknologioita. Tehdyn ...
  • Jet Pumpin materiaalitarkastelu 

   Nerweyi, Dino Zerdest (2014-12-03)
   Jet pump -tekniikka on ollut käytössä jo useampia kymmeniä vuosia, ja sitä onkin kehitetty eteenpäin kaiken aikaa. Koska laitteistoja käytetään hyvin vaativissa olosuhteissa, ne altistuvatkin erittäin monipuoliselle ...
  • JIT-periaatteiden soveltaminen rakennustyömaan logistiikkaan linjasaneeraushankkeessa 

   Tilli, Juho (2017-05-03)
   Rakennustuotantoa leimaavat suuret työmaakohtaiset erot tehdä asioita. Horisontaalinen integraatio on haastavaa ja vakioinnin puutteessa tulokset vaihtelevat. Logistiikan järjestäminen ei ole poikkeus ja työmaiden tehokkaammat ...
  • Joensuun keskustan liikennesuunnitelma 

   Tihmala, Jarmo (2012-05-09)
   Tämän työn tavoitteena oli laatia Joensuun kaupungin keskustan liikennesuunnitelma, jossa määritellään liikennejärjestelyjen verkostolliset periaatteet samanaikaisesti laadittavaa keskustan osayleiskaavaa varten. Suunnitelmassa ...