Now showing items 2236-2255 of 4988

  • Laadun toteutuminen asuntorakentamisessa asiakkaan näkökulmasta 

   Leino, Roosa (2018-08-15)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan sitä, miten asuntorakentamisen laatu toteutuu tällä hetkellä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia laatuvirheitä asuntorakentamisessa tehdään ja missä nämä virheet esiintyvät. ...
  • Laadunhallinnan kehittäminen pk-yrityksessä 

   Nisso, Kaarlo (2014-05-07)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan laadunhallinnan kehittämistä, pienen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen laadunhallintaa siten, että se kykenisi ...
  • Laadunhallinta palveluyrityksessä prosessijohtamisen keinoin 

   Köttö, Pekka (2016-06-08)
   Tässä työssä tutkimuksen keskiössä on kautta aikain laadunhallintamenetelmiä yhdistänyt käsite eli prosessi. Tavoitteena on löytää kohdeyritys Relacom Finland Oy:n käyttöön parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaisen prosessijohtamisen ...
  • Laadunhallintajärjestelmän asiakasvaatimukset ja erityispiirteet mikroyrityksissä 

   Kallio, Mikko (2014-08-13)
   Laadunhallinta on yleistynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja siihen kulutetaan paljon resursseja yrityksissä. Laadunhallintajärjestelmän voi standardoida ja maailmalla yleisimmin käytetty laatustandardi ...
  • Laadunhallintajärjestelmän kehitys teknisessä tukkukaupassa 

   Arkko, Risto (2017-05-03)
   Laadunhallintajärjestelmät, laatujohtaminen ja prosessimainen toimintamalli ovat muodostuneet kriittisiksi osiksi kilpailukykyistä liiketoimintaa teknisellä alalla. Asiakasvaatimusten tiukentuessa on entistä tärkeämpää ...
  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu pk-yritykselle 

   Koskinen, Jyri (2017-12-07)
   Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto on keskeinen keino lisätä yrityksen kilpailukykyä. Erityisesti alihankintateollisuudessa laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto edistää uusien asiakassuhteiden ...
  • Laadunvarmistusmenetelmien kehittäminen ultraäänikuvantamisessa 

   Hakulinen, Ullamari (2014-01-15)
   Ultraäänikuvaus on laajasti käytössä oleva kuvantamistekniikka, joka hyödyntää äänen heijastuksia kudosten rajapinnoista. Menetelmää pidetään turvallisena, koska ionisoivaa säteilyä ei käytetä. Tutkimuksen luotettavuus on ...
  • Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellinen turvallisuus arvioimalla rakenteen vaurionsietokykyä 

   Parikka, Matti (2018-06-06)
   Laajarunkoisten rakennusten turvallisuus on noussut suureksi yhteiskunnalliseksi keskustelun aiheeksi. Viime aikaiset kattosortumien aiheuttamat ihmishenkeä uhkaavat vaaratilanteet sekä taloudelliset ja ympäristövahingot ...
  • Laajennettavan arkkitehtuurirungon toteutus luonnollisen kielen tiedonlouhintaan 

   Salmi, Tuomas (2018-12-05)
   Suomen sotiin liittyen on Suomessa 1970-luvulla koottu useita matrikkelikirjasarjoja, jotka sisältävät tietoa sotiin liittyneistä ihmisryhmistä. Merkittävä tällainen ihmisryhmä on luovutetusta Karjalasta evakkoon lähteneet ...
  • Laajennettavan lääketieteellisen mittalaitesimulaattorin toteutus 

   Blomqvist, Pate (2012-01-11)
   Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on jo pitkään käytetty hoitotyön tukena fysiologisia mittauksia tekeviä potilasvalvontamonitoreja. Monitorit sisältävät nykyään suuren määrän ominaisuuksia, jotka on usein toteutettu ...
  • Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma 

   Kuhmonen, Ville, Antero (2014-08-13)
   Diplomityö Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma tutkii Tampereen Eteläpuiston muuttamista kaupungin takapihasta uudeksi asuinalueeksi. Tampere on kosken ympärille kehittynyt kaupunki, jonka keskusta-alue ...
  • Laastien ja betonien kapillaarisuusominaisuuksien määritys vapaan veden imeytyskokeella 

   Tuominen, Eero (2016-05-04)
   Standardin EN ISO 15148 mukainen vapaan veden imeytyskoe on yksinkertainen ja hyväksi todettu menetelmä huokoisten rakennusmateriaalien vedenimuominaisuuksien tutkimiseen. Kokeen tuloksena saadaan veden imeytymiskerroin, ...
  • Laastien toiminta kylmissä olosuhteissa 

   Pöntinen, Antti Juhani (2013-09-04)
   Suomessa on jo pitkät perinteet talvella tehtävistä muuraus- ja rappaustöistä. Laastien jäätyminen voidaan estää esimerkiksi lisäaineiden avulla, laastin sekoitusveden lämmittämisellä tai erilaisin suojaustoimenpitein. ...
  • Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella 

   Ruuska, Tiina (2014-12-03)
   Lämmönjohtavuus ja ominaislämpökapasiteetti kuuluvat tärkeimpiin rakennusfysikaalisiin materiaaliominaisuuksiin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kyseiset ominaisuudet tutkittavaksi toimitetuilta 18 laastilta. Tämän ...
  • Laattasiltojen vahventaminen pintavalulla 

   Jurvanen, Eevertti (2017-09-06)
   Standardien ja ohjeiden uudistuminen sekä mitoittavien liikennekuormien kasvu on johtanut siihen, etteivät vanhat sillat täytä enää välttämättä nykyisten normien mukaisia vaatimuksia. Tällaisten siltojen tapauksessa ...
  • Laatudokumentaatiojärjestelmän siirtäminen sähköiseen muotoon 

   Lehvonen, Ville (2013-06-05)
   Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...
  • Laatujärjestelmien hyödyntäminen rakennushankkeessa 

   Kivelä, Mikko Juhani (2014-08-13)
   Tämä diplomityö käsittelee suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennuttajan keinoja varmistaa rakennushankkeen laadukas lopputulos. Käsitteenä laatu on yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeet täyttävä tuote tai palvelu, joka ...
  • Laatujärjestelmän suunnittelu pienyrityksessä 

   Jylli, Jarmo (2011-06-08)
   Laatujärjestelmät ja prosessien johtamiseen perustuva ohjausjärjestely on noussut keskeiseksi osaksi teollista tuotantoa. Tuotteiden ja palveluiden laadun lisäksi huomiota kiinnitetään toimintojen laatuun, koko siihen ...
  • Laatupiiriajattelu allianssi-mallilla toteutettavassa rakennushankkeessa 

   Lähteenmäki, Mikael (2018-01-10)
   Tutkimuksen ongelmana on määrittää missä määrin allianssimallilla toteutettavassa rakennushankkeessa laatupiiriajattelua sovelletaan tuotannonohjaukseen? Tutkimus toteutettiin allianssimallilla toteutettavan Yliopistonkatu ...
  • Laatutyökalut uuden tuotteen kehityksessä 

   Jakonen, Kasperi (2018-01-10)
   Tuotteiden elinkaarten lyhenemisen myötä uusien tuotteiden kehityksestä on tullut yrityksille strategisesti välttämätöntä. Laatutyökalujen soveltamisella uusien tuotteiden kehitysprosessissa on aikaisemmassa tutkimuksessa ...