Now showing items 2491-2510 of 4988

  • Maailman lentoliikenteen nykytila ja kehitysnäkymät 

   Viri, Riku (2015-11-04)
   Lentoliikenne on itsessään merkittävä globaali ilmiö, joka kehittyy jatkuvasti. Tässä diplomityössä tarkastellaan lentoliikenteen nykytilaa globaalisti alan ilmiöiden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksella muodostettavan ...
  • Maailmanpylväs Rovaniemelle - Tornisuunnitelma 

   Elojärvi, Roope Rafael (2014-10-08)
   Korkea rakentaminen on Suomessa ajankohtainen aihe, sillä muuttoliike kaupunkeihin on historiallisen vauhdikasta. Council for Tall Builldings and Urban Habitat (CTBUH) järjestää vuosittain opiskelijakilpailun korkean ...
  • Maakaasukäyttöisten polttomoottorivoimalaitosten pakokaasujen lämmöntalteenotto 

   Sadeharju, Katri (2014-10-08)
   Pakokaasut ovat polttomoottorivoimalaitoksen suurin hukkalämpövirta, joten niiden lämmöntalteenottoa tehostamalla parannetaan laitoksen energiatehokkuutta ja nostetaan kokonaishyötysuhdetta. Työn taustaluvussa tarkastellaan ...
  • Maakaasun kilpailukyky ja käyttö tulevaisuudessa 

   Jokinen, Jesse (2017-09-06)
   Maakaasun käyttö on vähentynyt Suomessa koko 2010-luvun ajan sen heikentyneen kilpailukyvyn vuoksi. Tässä työssä oli tarkoituksena arvioida, miten maakaasun käyttö kehittyy lähitulevaisuudessa. Tarkasteluvuodeksi valikoitui ...
  • Maalämpökentän simulointi 

   Puranen, Jari Pauli Tapani (2016-06-08)
   Rakennusten energiatehokkuutta ohjataan usealla direktiivillä ja standardilla. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa päästä uusien rakennusten osalta lähes tai nettonollaenergiaan. Energiatehokkuusvaatimusten täyttämisen ...
  • Maalämpöpumppujen yleistymisen vaikutukset energiayhtiössä 

   Pessi, Ilkka (2017-11-08)
   Maalämpöpumppujen oletetaan yleistyvän asuinrakennusten ensisijaisena lämmitysmuotona tulevaisuudessa. Niiden oletetaan myös valtaavan markkinaosuutta kaukolämmitykseltä asuinrakennusten lämmitysmuotona. Tässä työssä ...
  • Maanalaisen pysäköintilaitoksen välipohjan teknis-taloudellinen vaihtoehtovertailu 

   Tavia, Perttu (2016-06-08)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää löytyykö paikallavaletulle jälkijännitetylle välipohjalle teknis-taloudellista kilpailijaa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa. Tutkimus tehtiin Lemminkäinen Infra Oy:n ...
  • Maanteiden hoitotöiden alueurakoiden hintojen mallintaminen 

   Kurkela, Olavi (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa ja testata tienhoitotöiden alueurakoiden markkinahintaa selittävä hintamalli. Malli on tarkoitettu tilaajan apuvälineeksi ennustettaessa tienhoitotöiden urakoiden hintoja ja seurattaessa ...
  • Maanteiden kuivatusjärjestelmien ja kuivatukseen liittyvän tiedonhallinnan kehitystarpeet ilmaston muuttuessa 

   Toivonen, Tuomas (2016-01-13)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset maanteiden kuivatusjärjestelmiin ja kuivatuksen hallintajärjestelmään sekä tutkia näihin liittyviä kehitystarpeita. Kirjallisuusselvityksessä konkretisoitiin ...
  • Maantiesiltojen jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen simuloinnin avulla 

   Ranta, Milla (2017-12-07)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin teräksen väsymistä ja sitä, voiko väsyminen lyhentää maantiesiltojen suunniteltua käyttöikää. Tutkimuksessa suoritettiin kaksi toisistaan riippumatonta tarkastelua. Näistä ensimmäisen ...
  • Maanvaraisen ratapenkereen toimivuus turvepohjamaalla 

   Uotila, Antti (2014-02-05)
   Suomen rataverkko on rakennettu pääosin 1900-luvun alkupuolella. Aikoinaan rautateitä rakennettaessa pyrittiin massatöiden minimointiin, minkä vuoksi radat perustettiin suurilta osin maanvaraisesti luonnontilaiselle ...
  • Maanvastaisten rakenteiden kosteuden hallinta sisäpuolisilla korjausmenetelmillä 

   Palviainen, Tiina (2010-06-23)
   Maanvastaisiin rakenteisiin kerääntyvä kosteus on yksi yleisimmistä kosteusvaurioiden syistä. Maanvastaisten rakenteiden korjauksissa on otettava jo suunnitteluvaiheessa huomioon, miten korjattava rakenne kosteusteknisesti ...
  • Maanvastaisten seinien sisäpuolinen lisälämmöneristäminen 

   Heiskanen, Roosa (2016-06-08)
   Tutkimuksen tavoitteena on tutkia maanvastaisten seinien sisäpuolisten lisälämmöneristysratkaisujen kosteusteknistä toimintaa. Tutkittaviksi rakenteiksi valittiin kolme eri vuosikymmenille tyypillistä rakennetta, jotka ...
  • Maaperän syväpohjaveden käsittely talousvedeksi 

   Rantamäki, Sara (2017-04-05)
   Suomessa suurin osa vesihuoltolaitoksista käyttää pohjavettä vedentuotannossaan, koska se on muutettavissa talousvedeksi yksinkertaisilla ja taloudellisilla menetelmillä. Työssä tutkitaan Kurikan Kuusistonloukon ja Paloluoman ...
  • Maapuhdistamojen tukkeutuminen ja käytöstä poistettujen suodatinmassojen koostumus 

   Koponen, Henri (2011-09-03)
   Haja-asutuksen jäteveden käsittelyssä on pitkään käytetty erilaisia maapuhdistamoja. Maapuhdistamoilla on rajallinen käyttöikä, joka yleensä määräytyy hydraulisen toimintakyvyn mukaan. Erilaiset tukkeutumisilmiöt laskevat ...
  • Maasulkujen analysointi häiriötallennuksilla JE-Siirto OY:ssä 

   Tulomäki, Heikki (2017-05-03)
   Keskijänniteverkon maasulut ovat monimutkaisia vikoja. Työssä tutustuttiin maasulkusuojauksen toteutustapaan, releiden häiriötallenteiden käyttöön ja Wavewin-analysointiohjelmaan. Lisäksi työn yhteydessä tehtiin maasulkukokeet. ...
  • Maasulkuvirtojen tutkiminen kaivosteollisuuden sähkökäytöissä 

   Kuusinen, Janne Olli Samuli (2014-10-08)
   Kaivosympäristö asettaa taajuusmuuttajakäytölle erityisvaatimuksia henkilö- ja laiteturvallisuuden takaamiseksi. Tässä työssä tarkastellaan taajuusmuuttajan tuottaman yhteismuotoisen virran vaikutusta maasulkusuojauksen ...
  • Machine Learning Method Comparison in Agricultural Data Analysis 

   Nevavuori, Petteri (2017-06-07)
   The aim of this master’s thesis was to compare machine learning methods in clustering and regression tasks with data collected from Finnish dairy farms by Mtech Digital Solutions Oy. Clustering techniques focus on finding ...
  • Magneettikenttien vaikutukset ja hallinta sairaalassa 

   Saar, Ago-Henri (2017-10-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää laskennallisesti magneettivuon tiheyksiä, joita esiintyy Jyväskylään rakennettavassa uudessa Sairaala Novassa. Laskentojen apuna käytettiin numeeriseen laskentaan tarkoitettua ...
  • Magneettikuvantamisen laadunvarmistus 

   Herranen, Juho (2018-09-05)
   Työssä tarkastellaan magneettikuvauksen laadunvarmistusta. Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä, jonka lisänä haastateltiin Suomen yliopistollisia sairaaloita ja keskussairaaloita. Työssä käydään läpi aluksi magneettikuvauksen ...