Now showing items 2880-2899 of 4988

  • Object Recognition for Maritime Application Using Deep Neural Networks 

   Hakala, Jarmo (2018-11-07)
   The aim of this thesis was to study object recognition with the state of the art methods in order to evaluate their potential for the sector of autonomous maritime logistics. In autonomous maritime transportation, object ...
  • Object Tracking in Video Sequences 

   Rintala, Sebastian (2017-05-03)
   Tässä diplomityössä vertaillaan konenäössä käytettyjen SIFT-, SURF- ja ORB-algoritmia objektin seurannassa. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella algoritmien soveltuvuutta erityyppisille videoille ja erilaisiin ...
  • Offline-toiminnallisuus logistiikan web-sovelluksessa 

   Saarinen, Olli (2018-03-07)
   Digitalisaatio on yleistynyt valmistavassa teollisuudessa, mutta sen tuomat hyödyt on huomattu muilla myös toimialoilla, kuten esimerkiksi logistiikassa. Digitalisaatiolla on mahdollisuus vähentää yrityksen prosesseissa ...
  • Ohjausjärjestelmän turvatoimintojen toteutus ja analysointi eräässä varastojärjestelmässä 

   Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
   Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
  • Ohjeistuksen muodostaminen ja käyttöönotto ohjelmistoprojektissa 

   Lukkarinen, Elina Tuulia (2015-12-09)
   Jotkin projektit vaativat, että laatuun kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Syitä tähän voivat olla projektin suuri koko, kiire, tai se, että projekti on luonteeltaan sellainen, että virheet voivat aiheuttaa paljon ...
  • Ohjekirja SolidWorks-ohjelmiston Flow Simulation -lisäosan soveltamiseen 

   Tervo, Tuomas (2017-11-08)
   Työssä esiteltävä ohjekirja auttaa käyttäjää suunnittelemaan lämmönsiirtimen SolidWorks-ohjelman lisäosan avulla. Ohjekirjassa mallinnetaan tutkittava tapaus ja asetetaan lämmönsiirtimen virtaukselle reunaehdot. Ohjekirjan ...
  • Ohjelmistoarkkitehtuurien tietämyskannan kehittäminen 

   Hylli, Otto (2012-03-07)
   Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
  • Ohjelmistojärjestelmän suorituskyvyn hallintaprosessin kehittäminen 

   Hämäläinen, Osku (2017-05-03)
   Ohjelmistojärjestelmän suorituskyky voi jäädä vähälle huomiolle ohjelmistokehityksessä, mikäli järjestelmän suorituskyky koetaan riittäväksi. Ohjelmistojärjestelmän suorituskykyä tulisi kuitenkin hallita läpi ohjelmiston ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin määrittely kylmäalan yritykselle 

   Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
   Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
  • Ohjelmiston itsepäivitystoiminnallisuuden toteutus 

   Kajander, Masi Kalervo (2018-12-05)
   Jatkuvan toimituksen avulla on mahdollista toimittaa ohjelmistotuotantoprosessissa tuotettua arvoa asiakkaalle hyvin nopeasti ohjelmistopäivitysten muodossa. Paikallisesti ajettavan työpöytäsovelluksen tapauksessa asiakkaan ...
  • Ohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen 

   Kuronen, Markus (2015-12-09)
   Ohjelmiston uudistamisella tarkoitetaan ohjelmiston toiminnallisuuden parantamista ja ohjelmiston päivittämistä vastaamaan nykyisiä ohjelmistolle esitettyjä tarpeita. Ohjelmiston uudistamisella on myös mahdollista saada ...
  • Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 

   Karttunen, Elina (2010-12-08)
   Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
  • Ohjelmistopohjainen kustannusarviointi kemianteollisuudessa 

   Tuisku, Pekka (2018-09-05)
   The Master’s Thesis was conducted by Pöyry Plc, and it was made for the Chemicals and Biorefining department. The purpose of this study has been to find out whether Aspen Capital Cost Estimator is suited for cost estimation ...
  • Ohjelmistoprojektin etenemisen ennustaminen automaattisesti kerätyllä datalla 

   Karttunen, Mikko (2017-06-07)
   Avoimen lähdekoodin projekteja isännöivistä palveluista voidaan kerätä projekteihin liittyvää ohjelmistotuotantodataa automaattisella louhinnalla. Tätä dataa voidaan käyttää ohjelmistoprojektin etenemisen ennustamiseen, ...
  • Ohjelmistoprojektin projektinhallintadatan visualisointi 

   Väisänen, Lassi (2018-06-06)
   Modernissa ohjelmistokehityksessä suositaan yhä ketterämpiä menetelmiä ja näiden menetelmien tukena käytetään yhä enemmän automatisoituja työkaluja tuotannon apuna. Nämä työkalut luovat ja hallitsevat projektiin liittyvää ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen monialaisessa palveluyrityksessä 

   Tuominen, Santeri (2017-12-07)
   Ohjelmistorobotiikka (RPA) on sovellusteknologia, jolla automatisoidaan manuaalista työtä tietokoneella. Tutkimuksen kohdeyritys miettii teknologian hankkimista ja halusi tietää mihin ohjelmistorobotiikkaa voitaisiin ...
  • Ohjelmistorobotiikka asiakaspalvelun kehittämisessä 

   Sinikallio, Mikko (2018-06-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli auttaa suomalaista asiakaspalvelun kehittämiseen keskittynyttä ohjelmistoalan yritystä ymmärtämään, minkälaiset asiakaspalvelutyön prosessit ovat hyödyllistä automatisoida ohjelmistorobotiikan ...
  • Ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto ketterillä menetelmillä 

   Mehtänen, Tero (2018-12-05)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli luoda pohja ohjelmistorobotiikan osaamiselle Patrian tietohallinnossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ketteriä menetelmiä voidaan soveltaa ohjelmistorobottien kehittämisessä ...
  • Ohjelmistostandardin koneluettava rajapinta ja mukautuva web-käyttöliittymä 

   Eskola, Harri (2015-01-14)
   Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...
  • Ohjelmistot sähköisessä tenttimisessä 

   Kela, Jesse Kristian (2017-08-18)
   Matematiikan opetuksen sähköistyminen on ajankohtainen aihe ja sen digitalisaatio alkaa jo lähtien peruskoulun alusta jatkuen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Myös korkeakoulumaailmassa pyritään matemaattista osaamista ...