Now showing items 3022-3041 of 4988

  • Paalulaatan optimointi 

   Martinmäki, Tomi (2016-12-07)
   Nykyisin rakennesuunnittelijoilta vaadittava kustannustietoisuus ja suunnitelmien kustannustehokkuus ovat kasvattaneet kilpailua niin rakennusalalla kuin suunnittelutoimistoissa. Rakenteiden optimaalisuuden tavoittelemisessa ...
  • Paalunkatkaisulaitteen tuotekehitys 

   Honkanen, Paavo Petteri (2016-04-06)
   Tämä diplomityö on tehty osana Enmac Oy:n uusien tuotteiden kehittelyä. Työ esittelee paalunkatkaisulaitteeseen tehtyä tuotekehitysprojektia ensimmäisen prototyypin testeihin asti. Itse projekti jatkuu vielä tämän jälkeen, ...
  • Paalutuksen vaikutukset pohjaveteen 

   Raerinne, Laura (2018-06-06)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia paalutuksella voi olla pohjaveden määrään ja laatuun. Tässä työssä käsitellään aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä Suomen rakentamista koskevien ...
  • Packaging solutions for biodegradable tissue engineering products 

   Lindell, Taru (2016-04-06)
   Tissue engineering is a multidisciplinary field that develops biological substitutes to restore, maintain, or improve damaged tissues. Biodegradable tissue engineering applications are often complex composite structures ...
  • Paikallisten energiaresurssien optimointi avoimella DER-CAM-ohjelmistolla 

   Heikkinen, Jussi (2018-08-15)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään DER-CAM-ohjelmistoa ja ohjelmiston avulla suoritettua esimerkkitarkastelua. Työssä esitellään DER-CAM-ohjelmisto sekä sen mahdollisia käyttökohteita. Ohjelmistoa käsitellään sen ...
  • Paikallisuuden palasia - Sastamalan keskustan kehityssuunnitelma 

   Könttä, Eveliina (2013-06-05)
   Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäymistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii ...
  • Paikan estimointi kulmamittausten avulla 

   Suomalainen, Laura (2017-06-07)
   Tässä diplomityössä käsitellään paikannusta saapumiskulmamittausten avulla. Työssä esitellään yleisimpiä suodattimia, robusteja suodattimia ulkolaisten tarkasteluun ja niiden algoritmit. Suodatuksen taustateorian lisäksi ...
  • Paikannusjärjestelmän integrointi lääketieteelliseen hoitolaitteeseen 

   Lehtinen, Mikko (2018-02-07)
   Avainsanat: GPS, CID, WLAN, mobiiliverkko, paikannus Tässä työssä tarkoituksena oli tutustua erilaisiin paikannusteknologioihin ja tutkia, mikä niistä soveltuu parhaiten lääketieteellisen hoitolaitteen paikantamiseen. ...
  • Paikantaminen IoT:ssä 

   Vierimaa, Tero (2018-11-07)
   Tämä työ käsittelee paikantamista esineiden internetissä. Työssä tarkastellaan esineiden internetiä itsessään, sekä sen vaikutusta muuhun yhteiskuntaan. Työssä esitellään muutamia paikannusmenetelmiä, jotka on jaettu sisä- ...
  • Paikka- ja virhe-estimaatin laskenta-algoritmit 

   Ali-Löytty, Simo (2011-08-25)
  • Paikkatietojärjestelmäpohjaisen maanpeiteluokituksen hyödyntäminen hulevesimallinnuksessa 

   Lahti, Lassi (2016-01-13)
   Hulevesimallinnusta hyödynnetään yhä enenevissä määrin hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Mallinnukseen sisältyy kuitenkin useampia epävarmuustekijöitä – mitoitussateen ajallinen resoluutio, valuntamallien parametrisointi ...
  • Paineakkujen testilaitteiston suunnittelu 

   Palomäki, Heikki (2012-09-05)
   Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...
  • Paineilmajärjestelmän simulointi ja mitoitus 

   Hyvönen, Pekka (2017-03-08)
   Paineilmajärjestelmien suunnittelussa ongelmaksi muodostuu ilman kokoonpuristuvuus. Etenkin järjestelmää kasvatettaessa paineilman häviöt kasvavat ja riittävän paineen sekä tilavuusvirran saavuttamiseksi tarvitaan suurempi ...
  • Paineistetun hydraulijärjestelmän öljyn kunnossapito 

   Virtanen, Markus (2012-06-06)
   Säiliö ja hydraulinesteen kunnossapito ovat olennainen osa toimivaa ja laadukasta hydraulijärjestelmää. Pumppujen, venttiilien ja toimilaitteiden virheetön toiminta kaikissa olosuhteissa edellyttää onnistunutta hydraulinesteen ...
  • Painelaitekirjan dokumentoinnin sähköistäminen 

   Palomäki, Antti (2012-05-15)
   Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
  • Painesuhteiden hallinta ilmatiiviydeltään parannetuissa palvelurakennuksissa 

   Lahtinen, Ella (2018-09-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla ilmatiiviydeltään parannetun (ts. tiivistyskorjatun) rakennuksen painesuhteet saadaan hallintaan siten, että rakenteiden yli vaikuttavat paine-erot saadaan ...
  • Painevaletun alumiiniseoskomponentin painetiiveyden ja koneistettavuuden parantaminen 

   Turhanen, Toni (2017-05-03)
   Diplomityössä tutkittiin painevalettujen ovensuljinrunkojen paine- ja vuototiiveyttä. Alumiiniseoksesta kylmäkammiomenetelmällä valettujen runkojen valueräkohtaisen tiiveyden oli todettu vaihtelevan runkojen huokoisuudesta ...
  • Paineviemärin energia- ja kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Kurki, Kim (2016-03-09)
   Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
  • Pakatun videovuon purkaminen grafiikkaprosessorin avulla 

   Laatu, Ville (2019-03-07)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa Liikenneviraston uuden integroidun tieliikenteen ohjausjärjestelmän suorituskykyä yhdessä sen osa-alueista. Järjestelmä on hyvin laaja ja sen kehittäminen on aloitettu jo vuonna ...
  • Pakettiterminaalin toiminnan tehostaminen 

   Nylund, Juuso (2016-10-05)
   Tämän tutkimuksen kohteena oli pakettiterminaalin toiminnan kehittäminen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä pakettiterminaalin ongelmiin sekä esittää kehitystoimenpiteitä, joiden avulla ...