Now showing items 3261-3280 of 4743

  • Raameissa - Kankaan Piippuranta - Jyväskylän Kankaan alueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu 

   Juvela, Janika (2014-06-04)
   Diplomityöni Raameissa pohjautuu Jyväskylän Kankaan Piippurannan yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli löytää mielenkiintoinen kokonaisratkaisu Piippurannan uuden asuinalueen arkkitehtuurille, ja ...
  • Radan alusrakenteen kantavuus- ja tiiviysselvitys 

   Erkkilä, Jyri (2010-09-08)
   Radan alusrakenteen pääasiallisena tehtävänä on jakaa kuormia alapuoliselle maa- tai kalliopohjalle sekä yhdessä muiden rakennekerrosten kanssa estää tai pienentää alla olevien maakerrosten routimisesta aiheutuvat haitalliset ...
  • Radan epätasaisuuksien vaikutus kaluston kokemiin värähtelyihin 

   Pesonen, Anne (2016-06-08)
   Tässä työssä perehdytään radassa esiintyviin erilaisiin epätasaisuuksiin ja niiden syntymiseen. Työn tarkoituksena on tutkia erilaisten epätasaisuuksien sekä epätasaisuuksien aallonpituuksien aiheuttamia kiihtyvyyksiä ...
  • Radan kuormituskestävyyden arviointi tiedonlouhintamenetelmillä 

   Sauni, Mikko (2018-06-06)
   Radan kuormituskestävyydellä kuvataan radan rakennekokonaisuuden kykyä vastustaa toistuvasta kuormituksesta johtuvia pysyviä muodonmuutoksia. Radan kuormituskestävyydelle ei ole vakiintunutta määritelmää tai yksikköä, eikä ...
  • Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen pistemäinen mittaaminen 

   Peltokangas, Ossi (2012-06-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kirjallisuuslähteiden avulla selvittää millä suureilla radan pystysuuntaista kokonaisjäykkyyttä voidaan kuvata, miten kyseiset suureet määritetään, miten radan kokonaisjäykkyys muodostuu ...
  • Radiated RF Performance Measurements for 4G Mobile Termnals 

   Quintana, Juan (2014-05-07)
   Radio Frequency (RF) measurements are a fundamental stage in the design, testing and optimization of radio systems. Different parameters are evaluated in order to ensure fulfillment of given design specifications. In ...
  • Radiation efficiency measurement method of balanced passive UHF RFID dipole tag antennas 

   Koski, Eveliina Aino Tellervo (2012-11-07)
   Radio frequency identification (RFID) is a quickly developing technology for wireless identification of objects. In an RFID system, objects to be identified are equipped with a tag consisting of an antenna and an application ...
  • Radio Access Techniques for Energy Effcient and Energy Harvesting based Wireless Sensor Networks 

   Sharma, Kartik (2016-12-07)
   Traditional Wireless Sensor Networks (WSN) rely on batteries with finite stored energy. In the future with billions of such devices, it will be difficult to replace and dispose their batteries, which can cause a huge ...
  • Radio-ohjattava panssarivaunu Arduino-alustalla 

   Karvinen, Lari (2018-08-15)
   Työn tavoite oli suunnitella ja rakentaa radio-ohjattava tela-alusta, joka voidaan jatkokehittää täysin toimivaksi radio-ohjatuksi panssarivaunuksi. Tavoite oli tarkoitus saavuttaa yhdistelemällä valmiina saatavilla olevia ...
  • Radio-ohjattavien lelujen vaatimustenmukaisuuslainsäädäntö 

   Peisanen, Tuija (2016-04-06)
   Tarkastelun kohteena on radio-ohjattavien lelujen vaatimustenmukaisuuslainsäädäntö. Tuotteiden vaatimuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon useampia direktiivejä ja / tai asetuksia. Suomi on osa Euroopan unionia, jonka ...
  • Radio-ohjauksen integrointi vapaastilentävän lennokin ohjausjärjestelmään 

   Sivonen, Mikko (2015-08-12)
   Perinteisesti vapaastilentävien lennokkien säätö tehdään lentojen välillä perustuen kokemukseen ja arvioihin sekä koelennoilla saatuihin tuloksiin. Diplomityön tavoitteena oli kehittää vapaastilentävän lennokin ohjausjärjestelmä, ...
  • Radiolaitteen ohjelmoiminen CE- ja FCC-sertifiointeja varten 

   Ylineva, Matti (2018-06-06)
   Diplomityössä käsiteltävää radiolaitetta halutaan myydä Euroopan unionin talousalueella ja Yhdysvalloissa. Ennen kuin laitetta voidaan viedä näiden kahden alueen markkinoille, laite tulee sertifioida. Työn tarkoituksena ...
  • Radiologisten kuvien katseluun käytettävien näyttöjen laadunvalvonta 

   Leino, Akseli (2017-06-07)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää radiologisten kuvien katseluun käytettävien näyttöjen laatua Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella vuonna 2016. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan kalibroimattomia LCD-värinäyttöjä, ...
  • Radioluotauksen kehittäminen ontelolaattojen ontelovesien paikantamisessa 

   Rannila, Mikko (2016-06-08)
   Ontelolaattojen onteloihin rakennusaikana kerääntynyt vesi poistetaan poraamalla reiät laattojen päihin onteloiden kohdalle sekä tehtaalla, että työmaalla. Joskus onteloihin tästä huolimatta jäänyt vesi aiheuttaa kiusallisia ...
  • Radiosignaalin läpäisyn optimointi lasirakenteissa 

   Hytönen, Olli Johannes (2018-12-05)
   Euroopan unionin sekä ympäristöministeriön asettamat tiukentuneet energiatehokkuusmääräykset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa uusia rakennuksia rakennettaessa käytetään enemmän metallia sisältäviä rakennusmateriaaleja. ...
  • Raitiotiehankkeiden ennusteiden arviointi 

   Kumanto-Kooni, Krista (2013-10-09)
   Mielikuvat raitiotiestä ovat usein peräisin vuosikymmenten takaa. Kun auto alkoi sodan jälkeen edustaa yksilön vapautta, vanhentuneita raitioteitä lakkautettiin kaikkialla. Linja-autoihin perustuva joukkoliikenne oli ...
  • Raitiotien kytkeytyminen liikennevalojärjestelmään 

   Hakala, Petri (2014-09-03)
   Tässä diplomityössä tutkitaan raitiotien kytkeytymistä liikennevalojärjestelmään. Työn alussa tutustutaan liikennevalojen, raitiotien ja niitä yhdistävien tekijöiden teoriaan. Tämän jälkeen tutkimusta tehdään perehtymällä ...
  • Raitiotien maankäyttöskenaariot 

   Kauppinen, Eero (2017-10-04)
   Diplomityössäni on teoreettisesti tutkittu, mikä on Tampereen kaupunkiseudun raitiotien välityskyvyn maksimin mahdollistama maankäyttö. Tutkittaessa raitiotien mahdollistamaa maankäyttöä voidaan myös varautua paremmin yhä ...
  • Rajamailla – Jälleenrakennuskauden kasvattamat kylät entisessä Pohjois-Tyrvännössä 

   Mätäsniemi, Teija (2010-04-07)
   Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2009 Kylät kehällä -hankkeessa tehtyyn maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan Haukilan alueelle. Sen päämääränä oli löytää rakennuspaikkoja yksityisten mailta, jotta alueelle saataisiin uusia ...
  • Rakennekirjaston kehittäminen 

   Marin, Maria (2018-04-04)
   Rakennushankkeelle tyypillisesti asetetaan aika- ja kustannustavoitteita. Talonrakentaminen liiketoimintana vaatii suuria investointeja. Kustannuslaskennan avulla huolehditaan, että hankkeen alussa suunniteltu hankkeen ...