Now showing items 4801-4820 of 4855

  • Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa 

   Kaunisto, Antti (2016-01-13)
   Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
  • Ydinvoimalaitoksen vika-analyysit 

   Humalajoki, Pia (2016-03-09)
   Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
  • Ydinvoimalaitosten yksisuuntaventtiilien kunnonvalvonta 

   Grönblom, Aki (2018-02-07)
   Yksisuuntaventtiili on yleinen komponentti ydinvoimalaitostekniikassa. Suuren määränsä vuoksi yksisuuntaventtiilien kunnonvalvonnalla on suuri merkitys kunnossapidon kannalta. Usein venttiilin luotettavalla toiminnalla on ...
  • Yhden sivun sovellus projektien kehityksen seurantatyökaluna 

   Räsänen, Janne (2014-06-04)
   Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
  • Yhdessä oppien –vertaisoppimisen hyödyntäminen matematiikassa 

   Mannila, Lauri (2018-08-15)
   Siirryttäessä koulumatematiikasta korkeakouluissa käytävään matematiikkaan, ovat lähtötasot matematiikan opiskeluun erilaisia ja opiskelijat tarvitsevat eri määrän ja erilaista tukea matematiikan opinnoissa. Korkeakoulujen ...
  • Yhdyskuntajäteveden aktiivilieteprosessiin perustuvien puhdistamoiden energiatehokkuus ja sen parantaminen 

   Heimola, Joonas (2018-10-03)
   Jätevedenkäsittely on tärkeää ympäristön hyvinvoinnin kannalta, mutta kuluttaa myös paljon energiaa. Aktiivilieteprosessiin perustuvissa jätevedenpuhdistamoissa voidaan tehdä huomattavia säästöjä energiankulutuksessa. ...
  • Yhdyskuntajäteveden esikäsittely mikrosiivilällä ja erotetun lietteen anaerobinen käsittely 

   Hautamäki, Hanna (2017-11-08)
   Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset tiukentuvat ja samalla kaupunkien väkiluku kasvaa, mikä lisää kuormitusta jätevedenpuhdistamoilla. Tämä asettaa uusia haasteita jäteveden käsittelylle. Perinteisesti jäteveden esikäsittelynä ...
  • Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja tietomallintaminen osana maankäytön suunnittelua 

   Filpus, Sakari (2018-12-05)
   Rakennus- ja infrahankkeiden tietomallintamista on tutkittu viime vuosien aikana useissa alan julkaisuissa, ohjeissa sekä opinnäytetöissä, mutta inframallintamisen soveltamisesta maankäytön suunnitteluun ei ole laadittu ...
  • Yhteiskunnan turvallisuuden tutkiminen Suomessa 

   Ärrälä, Tiina (2013-03-06)
   Tämän työn tavoitteena on kertoa millaisia turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Suomessa on viime vuosina toteutettu, kuka työt on tehnyt, kenen kanssa yhteistyötä on toteutettu, mitä aiheita tutkimuksissa ...
  • Yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin vaikutukset verkkoyhtiön toimintaan sekä muutokset häviösähkön laskennassa 

   Somerkoski, Rasmus (2015-09-09)
   Sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä on vallittava tasapaino jokaisena hetkenä. Käytännössä sähkömarkkinatoimijoiden on mahdotonta suunnitella sähkönhankintaansa etukäteen siten, että eroa tuotannon ja kulutuksen välille ...
  • Yhteistoiminnallisten urakkamuotojen tuomat hyödyt ja haasteet rakennuttamisessa 

   Pihlajamaa, Samuli (2018-05-09)
   Rakennushankkeissa osapuolten velvollisuudet ja vastuut määräytyvät sen mukaan, mitä toteutusmuotoa hankkeessa on päätetty käyttää. Rakennuttaja, eli usein hankkeen tilaaja määrittää käytettävän toteutusmuodon ja lisäksi ...
  • Yhteistyörobotiikan oppimissolu 

   Poikolainen, Lauri (2018-03-07)
   Avainsanat: yhteistyörobotti, robotiikka, harjoitustyö, standardi Tämän työn tarkoituksena on selvittää yhteistyörobotiikan keskeisimpiä piirteitä ja eroja perinteisiin teollisuusrobotteihin nähden. Työssä käsitellään ...
  • Yhteisvikojen syntymisen estäminen ydinvoimalaitosten sähköjärjestelmissä sähköverkon häiriöissä 

   Hankivuo, Samuli (2011-12-07)
   Suomen ydinvoimaloissa voimalaitoksien sisäisestä sähkönjakelusta vastaa neljä rinnakkaista turvallisuusjärjestelmää. Käyttökokemukset osoittavat, että nykyisellä kantaverkkoliityntämallilla toimittaessa häiriöt voivat ...
  • Yhteisöllisen asuinalueen suunnittelu - case Loimaa 

   Lankia, Sannamari (2012-05-09)
   Diplomityön aiheena on yhteisöllisen asuinalueen suunitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueelle. Työn taustalla on MONIKKO-hanke (Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit), jonka osana ...
  • Yhteisöllistä asumista Turun Jyrkkälän alueelle 

   Kangasaho, Tapio (2014-06-04)
   Diplomityö on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnitelman tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen sekä tutkia yhteisöllisyyttä suuressa mittakaavassa ...
  • Yhtenäinen Web-oppimisympäristö ohjelmoinnin johdantokurssille 

   Vironmäki, Ville (2016-10-05)
   Ohjelmoinnin massakursseilla käytetään usein erilaisia teknisiä työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi oppimisenhallintajärjestelmät ja automaattista palautetta antavat työkalut. Nämä ovat kuitenkin monesti toisistaan irrallisia, ...
  • Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa 

   Karala, Saana (2010-01-13)
   Svenska Privatskolan i Uleåborg on tarjonnut ruotsinkielistä opetusta Oulussa jo vuodesta 1859. Oulussa yksityiskoululla on vahva asema ainoana ruotsinkielisenä kouluna ja se haluaa edelleen nykyajan koulurakennuksen ja ...
  • Yhtälöryhmän robusti ratkaisu differentiaaliyhtälön avulla 

   Nortunen, Hari (2012-02-08)
   Diplomityön tavoitteena on muodostaa tietokonelaskennan kannalta mahdollisimman tehokas menetelmä, kun lineaarisia yhtälöryhmiä halutaan ratkaista toistuvasti. Lisäehtona on se, että peräkkäisissä yhtälöryhmissä kerroinmatriisi ...
  • Yksilö yhteisössä - Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisellä asumisella 

   Rusanen, Milla (2017-06-07)
   Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina yhteiskunnalliseen keskusteluun noussut ilmiö. Yksinäisyys voi koskettaa ketä tahansa ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia henkilön hyvinvointiin. Tässä diplomityössä ...
  • Yksinkertaistettu pientalon energiankulutuslaskuri 

   Tiensuu, Esko (2018-02-07)
   Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin pientalon energiankulutuksen laskentaan. Rakennuksessa energiaa tarvitaan tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, käyttöveden lämmitykseen sekä sähkölaitteiden ja valaistuksen ...