Now showing items 1559-1578 of 4988

  • Hypermediajärjestelmän muutoshallinta ja haasteet offshore-projektissa 

   Kalamies, Juha (2013-10-09)
   Hypermediajärjestelmien monimutkaistuessa ja toimitusmallien hajautuessa muutoshallinnan merkitys hypermedia- ja ohjelmistoalalla on kasvanut. Prosessi- ja toimitusmalleista riippumatta muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, ...
  • Hyperreaaliluvut ja epästandardi analyysi 

   Toivonen, Roni (2015-12-09)
   Hyperreaalilukujen systeemi on reaalilukujen systeemin laajennus, mikä sisältää äärettömiä ja infinitesimaalisia lukuja. Ääretön luku on itseisarvoltaan suurempi kuin mikään reaaliluku ja infiniteismaaliluku on itseisarvoltaan ...
  • Hypertekstin siirtoprotokolla 2 

   Malm, Janne (2016-06-08)
   Viimeisen vuosikymmenen aikana Internet-sivujen määrä, sisältö ja niiden käyttö on lisääntynyt massiivisesti. Kuitenkin niitä käytetään pääasiassa yli vuosikymmenen vanhoilla protokollilla. Verkon kaistanleveys ja tietokoneiden ...
  • Hypesyklin tunnistaminen tietyistä jätteenkäsittelyteknologioista 

   Rantanen, Otto (2016-11-09)
   Uusilla ja ensimmäistä kertaa ilmestyvillä teknologioilla voi olla suuri vaikutus yksittäisiin yrityksiin ja toimialoihin, sillä ne voivat tuoda nykyisille markkinoille uusia yrityksiä tai luoda kokonaan uusia ...
  • Hypoksiakammiot hiiren alkion fibroblastien proliferaatiotutkimuksessa 

   Jokinen, Matias (2018-11-07)
   Fysiologinen hypoksia on noussut kiinnostavaksi tutkimusaiheeksi solu- ja kudostutkimuksessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että solu- ja kudoskasvatusten kasvatusatmosfäärillä on vaikutusta solujen käyttäytymiseen. ...
  • Hypoteesin merkitys arkkitehtuurissa – Esimerkkinä Tampereen keskustorin kehittäminen 

   Leinonen, Akseli (2010-02-03)
   Aikamme arkkitehtuurille tyypillinen piirre on kompleksisuus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä kaupunki- ja rakennussuunnittelun kokonaisprosessiin liittyvien muuttujien jatkuvaa kasvua. Länsimaisessa yhteiskunnassa, joka ...
  • Hyvinvointikortteli 

   Keskinen, Outi Pauliina (2018-09-05)
   Diplomityöni aiheena on urbaani hyvinvointikortteli, jossa hyvinvointia tukevat palvelut yhdistyvät monimuotoiseen asuntotyyppivalikoimaan ja monitasoiseen runsaaseen kaupunkiluontoon. Korttelissa eri sukupolvia ja ...
  • Hyviä käytäntöjä käyttäjäkeskeisen suunnittelun integroimiseksi ohjelmistokehitysprojekteihin 

   Leppänen, Tiia (2017-02-08)
   Diplomityön tavoitteena oli löytää hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla yritykset integroivat käyttäjäkeskeisen suunnittelun mukaan ketterään ohjelmistokehitykseensä. Käytäntöjen ja toimintatapojen löytämisen ...
  • Hyvän sisäilmaston varmistaminen rakennuksen takuuaikana 

   Simola, Niko (2016-08-17)
   Vaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle ovat viime vuosina kiristyneet ja uusimpana muutoksena on vaatimus uusien rakennusten lähes nollaenergiatasosta. Siirtymäaika lähes nollaenergiatasoon on lyhyt, sillä jo vuoden ...
  • Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankkeen onnistumiseen 

   Naumanen, Arno Santeri (2015-12-09)
   Arkkitehti- ja insinöörisuunnittelupalvelujen hankinnat ovat rakennushankkeen aikaisen vaiheen hankintoja, mutta näiden hankintojen onnistumisella on kauaskantoiset seuraukset. Varhaisessa vaiheessa tehdyt suunnitteluratkaisut ...
  • Häiriötön rataliike satelliittinavigointijärjestelmässä 

   Hautamäki, Jani (2016-05-04)
   Työssä selvitetään satelliittinavigointijärjestelmän Global Positioning System (GPS) vanhemman navigointiviestin mukaisen ratamallin yhtälöiden teoreettinen tausta. Aiheen laajuuden vuoksi selvitys tehdään ainoastaan ...
  • Hälytys- ja diagnostiikkatiedon kerääminen 

   Ukkonen, Sami (2018-12-05)
   Työssä haetaan ratkaisua sopivan monitorointiohjelman etsimiseen, joka täyttää asetetut vaatimukset. Vaatimuksena on, että ohjelma pystyy kommunikoimaan REST, FTP, GRPC ja IPC kanssa. FTP kommunikoinnilla tarkoitetaan ...
  • Hälytystoiminnan laadun kehittäminen palvelutasoajattelun kautta 

   Peltola, Johanna (2015-06-03)
   Hälytystoiminta tarkoittaa hälytysilmoituksiin vastaamista sekä tarvittavan avun lähettämistä ilmoituksen osoittamalle tapahtumapaikalle. Hälytystoimintaan ja sen laatuun vaikuttavat hälytyskeskuksen sekä hälytystehtäviä ...
  • Hämeenlinnan Hätilä - Rakentamistapaohje ajallisesti kerrostuneelle asuinalueelle 

   Mettälä, Jenni (2010-06-09)
   Diplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän ...
  • Hämeenlinnan Kantolanniemen alueen yleissuunnitelma 

   Aalto, Olli (2010-06-09)
   Diplomityön aiheena on uuden asuin- ja työpaikka-alueen, palveluineen, suunnitelma Kantolanniemeen. Kantolanniemi on vanha teollisuusalue, jonka Hämeenlinnan kaupunki aikoo yhdistää osaksi kaupungin keskustaa. Diplomityössä ...
  • Hämeenlinnan keskustan etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu - Symbioosi 

   Rantala, Timo (2009-06-03)
   Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...
  • Hämäännytetyn ja haitallisen tietoliikenteen havainnointi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla 

   Kuisti, Jari (2016-05-04)
   Hämäännytetyllä tietoliikenteellä tarkoitetaan tietoliikenneprotokollan toiminnan tarkoituksenmukaista monimutkaistamista. Tavoitteena on hämäännyttää liikennettä tutkiva verkkosensori, jonka tarkoituksena on tunnistaa ...
  • Hätäkeskuksen vastesuunnitelman vaatimusmäärittely 

   Linna, Petri (2009-03-04)
   Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...
  • Häviöjakauma korkean hyötysuhteen sähkömoottorissa 

   Ellä, Johanna Kristiina (2015-09-09)
   EU-komission tiukentuneet hyötysuhdevaatimukset sähkömoottoreille ovat ajaneet valmistajat kehittämään uusia ratkaisuja hyötysuhdevaatimusrajojen saavuttamiseksi. Hyötysuhdeluokkia on tällä hetkellä IE1, IE2, IE3 ja IE4, ...
  • Höyrynjäähdyttimen suunnittelun automatisointi 

   Sazuka, Yukio (2013-08-14)
   Projektituotteet sisältävät tyypillisesti paljon asiakaskohtaista räätälöintiä. Siitä johtuen tuotteiden suunnittelu alkaa vasta tilauksen varmistumisen jälkeen. Tämä hidastaa tuotteen tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikaa ...