Now showing items 1809-1828 of 4988

  • Investointihyödykkeeseen liittyvät elinkaaren aikaiset tietotarpeet 

   Kuitunen, Aki (2019-04-30)
   Työssä tutkittiin toimeksiantajayrityksen sisäisten sidosryhmien investointihyödykkeen elinkaaren aikaisia tietotarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäisiä sidosryhmiä. Jokaisesta sidosryhmästä haastateltiin ...
  • Ion gels as dielectrics in organic thin-film transistors 

   Lehtimäki, Suvi (2012-02-08)
   Ion gels composed of ionic liquids and block copolymers can be used as gate dielectrics in organic thin-film transistors. Conventional dielectrics used in OTFTs do not have capacitances large enough to enable transistor ...
  • IoT ja ansaintamallit teollisissa tuotteissa 

   Ryöti, Markus (2018-01-10)
   Työssä perehdytään Internet of Thingsin tarjoamiin liiketoiminta- ja ansaintamalleihin yritysmaailmasta jo löytyvien esimerkkitapausten avulla. Läpikäynti suoritetaan jakamal-la mallit kulutus- ja investointihyödykkeisiin ...
  • IoT Node Emulation and Management Platform 

   Javed, Nadir (2014-12-03)
   There has been an explosive growth in the number of devices connected to the Internet during the past few years. These connected devices have already outnumbered the world's population and are expected to grow at the same ...
  • IPv6 home network - Connecting home network name service to the Internet DNS 

   Kässi, Saku (2013-12-04)
   Current home networks are very simple containing only a few devices. As the number of devices connected to the home network increases, there is no reasonable way for a user to access devices using only IP addresses. Due ...
  • Irlantilaisen musiikin keskus, arkkitehtuurikilpailu – Connolly’s of Leap pubin korjaus- ja lisärakentaminen 

   Lautamäki, Henri (2018-09-05)
   Diplomityö käsittelee suunnitelmaani, jolla osallistuin Irish cult music venue -arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun teema oli suunnitella irlantilaisen musiikin keskus nykyiseen Connolly’s of Leap ravintolaan Leapin kylään ...
  • Irtohöyrystintuoteperheen suunnittelu 

   Urpi, Perttu (2018-12-05)
   Irtohöyrystintuoteperheen suunnittelu tehtiin Lumikko Technologies Oy:lle. Suunniteltavan irtohöyrystintuoteperheen on tarkoitus palvella yrityksen nykyistä ja tulevaa lämpötilansäätölaitekantaa. Tarpeena oli saada ...
  • Islanding of a full power converter grid interface 

   Asikainen, Jesse Juhani (2012-04-04)
   A part of smart grid ideology is a new approach to islanding of power system. Smart grids and distributed generation can e.g. enable power flow upstream from distribution network and operation of distribution ...
  • Isokuusen alakoulu – uusi moduulikoulukonsepti 

   Väisänen, Virpi (2017-10-04)
   Nykyisellään fyysinen oppimisympäristö identtisistä luokkahuoneista koostuvine oppimistiloineen ei vastaa tämän päivän oppimiskäsitykseen. Oppimisympäristö vaikuttaa oppilaan oppimiseen. Viihtyisä oppimisympäristö edesauttaa ...
  • Isolating software development environments 

   Kaaretkoski, Mika (2018-11-07)
   Software development processes are evolving constantly, aiming to more agile and efficient approaches. Agility demands ability to adapt to quick changes in requirements, which can lead to modifications in development ...
  • IT-kaluston ja ohjelmistolisenssien hallintajärjestelmä PK-yrityksessä 

   Hietanen, Juha (2012-01-11)
   Tässä diplomityössä keskityttiin IT-laitteiden ja ohjelmistolisenssien hallinta-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yksityiskohtiin. Työn tavoitteena oli nykyaikaistaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n vanhat ...
  • IT-projektin onnistumisen mittaaminen 

   Mäkelä, Jenni (2015-06-05)
   Tietojärjestelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa osana lähes jokaisen menestyvän yri-tyksen arkea. Monessa yrityksessä on hankittu yksittäisiä IT-infran osia tarpeeseen, eikä aina ole mietitty suurempaa kokonaisuutta, jonka ...
  • ITE-arkkitehtuuri: tie koneiston ohi 

   Vainikka, Otto Felix (2015-12-09)
   Miltei koko vuosimiljoonaisen historiansa ajan ihminen on muokannut fyysistä ympäristöään hyvin suoraviivaisesti. Idean saatuaan ihminen on rakentanut ja muokannut asuinpaikkaansa omin käsin tukeutuen sekä rationaaliseen ...
  • ITIL-prosessien soveltaminen tietoliikenneoperaattorin toiminnassa 

   Aho-Pynttäri, Lauri (2012-11-07)
   Diplomityössä tutkittiin ITIL-viitekehyksen soveltumista tietoliikenneoperaattorin toimintaan. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on IT-palvelunhallinnan malli, jossa on kerättynä yhteen IT-alan parhaita ...
  • Itseorganisoituminen desentralisoiduissa pilvitallennussovelluksissa 

   Jurvansuu, Sampsa (2018-06-06)
   Pilvitallennussovellusten avulla voidaan tallentaa tiedostoja siten, että ne ovat tallessa muuallakin kuin käyttäjän omalla laitteella. Mikäli sovellus toteutetaan desentralisoituna peer to peer -verkkona, täytyy sen ...
  • Itseorganisoituva kartta 

   Parkkinen, Ville (2018-06-06)
   Itseorganisoituva kartta on korkeaulotteisen datan visualisointiin käytettävä neuroverkkomalli. Itseorganisoituva kartta perustuu ohjaamattomaan oppimiseen: algoritmi etsii datasta samankaltaisista alkioista koostuvia ...
  • Iän ja sukupuolen arviointi videokuvasta 

   Taipalmaa, Jussi (2016-06-08)
   Diplomityössä toteutetaan automaattinen järjestelmä iän ja sukupuolen reaaliaikaiseen arviointiin videokuvasta. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka minimoi keskimääräisen virheen iän ja sukupuolen arvioinnissa, mutta ...
  • Jaetun ja hajautetun muistin väyläadapteri HIBI ja Avalon rajapinnoille 

   Korpela, Timo (2014-12-03)
   Multiple processor and peripheral systems are common in modern platforms and some are build in exercise works in TUT. One of the common processors is Altera corporation’s Nios. HIBI-DMA is a DMA that has been built to ...
  • Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana 

   Hedberg, Iida (2014-10-08)
   Ihmisten muuttuvat asumis- ja elintavat sekä väestörakenteelliset muutokset edellyttävät asuntorakenteelta joustavuutta. Tämä diplomityö käsittelee joustavaa asumista jaettujen tilojen näkökulmasta. Jaettu tila tarkoittaa ...
  • Jakeluasemien pohjavedensuojausrakenteet 

   Saranen, Jani (2018-05-09)
   Jakeluasemat toimintoineen ovat suuri pohjaveden pilaantumisriskin aiheuttaja. Jakelu asemien kasvavan määrän ja pohjaveden lisääntyneen käytön vuoksi pohjavedensuojaus on nykypäivänä tärkeää ottaa huomioon. Suomessa ...