Now showing items 2511-2530 of 4988

  • Magneettiteknologian hyödyntäminen energia- ja liikennesovellutuksissa 

   Pere, Sanni (2018-02-07)
   Työssä tarkastellaan energia- ja liikennesovelluksia magneettiteknologian näkökulmasta. Energiasovelluksissa pääpaino on sähkömagneettisessa induktiossa ja siinä, kuinka ilmiötä hyödynnetään generaattoreissa. Tyypillisesti ...
  • Magnesiumdiboridin potentiaali magneettikuvauslaitteistoissa 

   Kilgast, Miika (2010-06-23)
   Magneettiresonanssikuvaus on vakiinnuttanut asemansa lääketieteen keskeisenä tutkimusmenetelmänä. Tyypillisesti nykyaikaisen magneettikuvauslaitteiston pääkäämi on konstruoitu niobititaanista, jonka kriittinen lämpötila ...
  • Magnetiitin zeta-potentiaali painevesivoimalaitoksen sekundääripiiriä vastaavissa olosuhteissa 

   Väisänen, Saija (2012-04-04)
   Tämä diplomityö on osa laajan SAFIR 2014 (Safety of Nuclear Power Plants –Finnish National Research Programme) -tutkimusohjelman WAPA (Water Chemistry and Plant Operating Reliability) -projektia, jonka tavoitteena on ...
  • Magnetoelastic properties of heat treated steels 

   Kalevo, Noora (2012-06-06)
   Mechanical and magnetic properties of materials are closely coupled, because both properties arise from the structure of the material. Magnetoelasticity describes the inter-action between the elastic and magnetic properties ...
  • Magnetostrictive energy harvesting from steel 

   Kallionpää, Tatu (2018-06-06)
   Energy harvesting is defined as electronic devices acquiring the energy they need to operate from their environment. Potential energy sources in the environment include light, temperature gradients, electromagnetic radiation ...
  • Mahdollisuuksien koti - Muuntojoustavaa asumista kaupunkipientaloissa 

   Siitonen, Mikko (2008-06-04)
   Suurten kasvukeskusten kaupunkiseudut hajaantuvat seudun sisäinen muuttoliikkeen suuntautuessa lähikuntien omakotialueille. Elintason noustessa nuorten lapsiperheiden hakeutumisesta pientaloasujiksi on tullut yleinen ...
  • Mahnalan ympäristökoulu & varhaiskasvatuksen ja peruskoulun oppimisympäristöt 

   Nokso, Maria (2016-06-08)
   Diplomityöni käsittelee Mahnalan ympäristökoulua pohjanaan syksyllä 2012/keväällä 2013 järjestetty arkkitehtuuri-ideakilpailu Hämeenkyrön ympäristökoulusta ja –päiväkodista. Kilpailun tavoitteena oli löytää perusratkaisu ...
  • Mahnalan ympäristökoulun laajennus 

   Mathlin, Mika (2014-06-02)
   Tämä diplomityö pohjautuu syksyllä 2012 järjestettyyn Hämeenkyrön Mahnalan ympäristökoulun laajennuksen suunnittelukilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kasvavalle ympäristökasvatukseen erikoistuneelle koululle ...
  • Maintaining consistency in XML-based configurations: A Pattern-driven approach 

   Zárate Rodríguez, José Héctor (2011-12-07)
   Several software artifacts are used along the software development process. These are used as input to perform tasks that produce new artifacts. Inconsistencies between related artifacts at different levels of abstraction ...
  • Maisema, asumisvisio ja suunnittelukäsikirja. Asuinaluesuunnitelma Mouhijärvelle 

   Kupila, Terhi (2014-06-04)
   Tässä diplomityössä esitellään asuinaluesuunnitelma Mouhijärven Tiisalaan. Suunnittelualue on luonnonoloiltaan ja maisemaltaan erityisen monipuolinen. Sen sijainti kahden kyläkeskuksen välissä on merkittävä. Uusi Tiisalan ...
  • Malli-näkymä-arkkitehtuurin soveltaminen WPF-teknologialla 

   Lehtinen, Antti (2012-05-09)
   Malli-näkymä-arkkitehtuurit tarjoavat työkaluja ja suunnitteluratkaisuja käyttöliittymäsovelluksien toteutukseen. Malli-näkymä-arkkitehtuurien tehtävänä on parantaa käyttöliittymäsovelluksien modulaarisuutta, toteutettavuutta, ...
  • Mallinnuksen hyödyntäminen hulevesien hallinnan suunnittelussa 

   Björninen, Hannes (2010-06-23)
   Kaupungistumisen on todettu muuttavan merkittävästi taajama-alueiden valuntaprosessia, mikä on johtanut hulevesimäärien hälyttävään kasvuun. Tämä on lisännyt rankkasadetulvien riskiä ja heikentänyt taajamien pienvesistöjen ...
  • Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin 

   Niemi, Markku Tapani (2015-06-02)
   Suomen väyläomaisuuden korjausvelan hillitseminen edellyttää infra-alan tuottavuuden parantamista. ICT-teknologian käyttämisellä on monilla toimialoilla pystytty lisäämään tuottavuutta merkittävästi. Rakennus- ja infra-alalla ...
  • Mallinnustyökaluympäristön hallintatyökalu 

   Halme, Kari (2011-12-07)
   Monen käyttäjän mallinnusympäristöissä mallinnustietoa syntyy paljon ja tarve sen or-ganisoinnille korkealla tasolla on merkittävä. Mallinnustietoa halutaan tarkastella eri käyttötilanteissa eri näkökulmista. Syitä erilaisten ...
  • Mallipohjainen systeemisuunnittelu automaation oppimisympäristön uudistuksessa 

   Hara, Sami (2015-04-08)
   Realistiset oppimisympäristöt toimivat oppimisen tukena. Niiden avulla voidaan selventää teorian soveltamista käytännön tilanteissa. Tässä diplomityössä on tutkittu, miten systeemisuunnittelun ja mallipohjaisen ...
  • Malliston hallinta tekstiiliyrityksessä: Case IW-mallisto 

   Tuulos, Susanna (2012-06-06)
   Työ tehtiin suomalaiselle työvaatteita valmistavalle yritykselle Image Wear Oy, ja se käsittelee kohdeyrityksen omaa IW-mallistoa. Työn tarkoituksena on selkeyttää malliston hallintaa jakamalla IW-malliston tuotteet ...
  • Management accounting in new product introduction process 

   Huttunen, Kari (2013-12-04)
   Uuden tuotteen kehittäminen on yrityksen kannalta epävarmaa toimintaa ja tuotteen todellista menekkiä ei voida varmuudella sanoa sen elinkaaren alkuvaiheessa. Lisäksi yritykset joutuvat yleensä rahoittamaan itse ...
  • Management Accounting Systems and Open Innovation 

   López Peña, Patricia (2014-03-05)
   Management controls systems have been used in companies for decades in small, medium or big companies. The first control systems were based on the most basic way of keep the accounts of a company. From that moment on, ...
  • Management of IoT systems for urban services 

   Hassan, Muhammad Umair (2018-02-07)
   Urban Cities are growing exponentially and with them the need for efficient management of city resources. SOA (Service Oriented Architecture) and IoT (Internet of Things) provides promising solutions for this issue. SOA ...
  • Management Of Manufacturing Assets By Deploying Maintenance-free Wireless Sensors 

   Tahir, Muhammad Ashhal (2018-08-15)
   In modern manufacturing systems there is ever increasing need for higher efficiency, performance, optimization and requirement for minimal errors in the production process. Advancements in technology have significantly ...