Now showing items 2781-2800 of 4988

  • Murtumisparametrien laskeminen elementtimenetelmällä 

   Yrjänä, Timo (2015-05-06)
   Tämän työn tarkoituksena on tutustua murtumismekaniikan analyysien laskentaan numeerisesti elementtimenetelmällä. Murtumismekaniikka tutkii materiaalissa olevia säröjä ja niiden vaikutusta rakenteen kestävyyteen. Laskennassa ...
  • Musiikin tilaus- ja hallintajärjestelmä 

   Kuutti, Anssi (2011-11-09)
   Taustamusiikkia soitetaan monenlaisissa tiloissa, kuten yökerhoissa, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. Yleensä musiikin toistamiseen käytetään jotakin järjestelmää, jolla on helppo ajastaa tietty musiikki soimaan tiettyllä ...
  • Musiikkisoittimesta riippumaton albumikuuntelun tunnistus Statster-verkkopalvelussa 

   Anttonen, Tatu (2011-09-07)
   Ihmiset kuuntelevat paljon musiikkia. Musiikki merkitsee meille paljon ja myös tunteet liittyvät vahvasti musiikkiin. Tästä syystä on mielekästä taltioida kuunnellusta musiikista kaikki tarpeellinen. Tätä silmälläpitäen ...
  • Mutagenesis of Halanaerobium saccharolyticum subsp. saccharolyticum aiming for antibiotic sensitivity and improved hydrogen and 1,3- propanediol tolerant strains. 

   Sudhakaran, Santhosh (2015-09-09)
   Keywords: Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum, Multi dug ef-flux pump, novobiocin, UV mutation, hydroxylamine Hydrogen, 1,3 –propanediol. Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum is a halophilic ...
  • Mutation-Based Qualification of Module Verification Environments 

   Rahkonen, Samuli (2016-01-13)
   The increasing complexity of integrated circuits has put more emphasis on the reusability of both the designs and their verification environments. Verification is often based on assumptions of the quality of the created ...
  • Muunneltava lähiöasunto - Lähiökorjaamista asunnon ja asujan näkökulmasta 

   Kakko, Katriina (2011-09-07)
   Tutkin työssäni Forssan Viksbergiin sijoittuvaa elementtirakentamista, joka on tyypillinen esimerkki asuntokannasta, jota Suomessa on aikoinaan tuotettu kaikista eniten. Tässä työssä halusin yhdistää kysynnän ja tarjonnan; ...
  • Muunneltavan dokumentointipalvelun kehittäminen 

   Kettunen, Minna (2018-06-06)
   Palvelujen ja palvelukehityksen merkitys on korostunut viime vuosina. Valmistavan teollisuuden yritykselle tuotteeseen liittyvät palvelut ovat tärkeä kilpailukyvyn lähde. Palveluyritykselle jatkuva palvelutarjoaman ...
  • Muunneltavan koeajolaitteiston suunnittelu 

   Hongisto, Rami (2018-06-06)
   Työssä käsiteltiin massaräätälöidyn tuotteen aiheuttaman modulaarisuuden hallintaa. Massaräätälöinnillä pyritään hyödyntämään massatuotannon tehokkuutta silti tarjoten asiakasvaatimukset täyttäviä erilaisia tuotevariaatioita. ...
  • Muuntajien häviölämmön hyödyntäminen lämpöpumpputekniikalla 

   Ristamäki, Heli (2012-08-15)
   Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. ...
  • Muuntamoautomaation hyödyntämismahdollisuudet Elenian jakeluverkossa 

   Kauppi, Matti (2014-06-04)
   Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja sähkön laadun nykyistä tarkempi seuranta, ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Elenia Oy on tehnyt strategisen linjauksen vuonna 2009 rakennuttaa kaikki uusi ja saneerattava ...
  • Muuntuvien asuntojen kerrostalokortteli Kyrkösjärvelle 

   Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
   Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
  • Muurin juurella - urbaanit rauniotunnelmat ja niiden vaaliminen 

   Kalakoski, Iida (2010-06-09)
   Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
  • Muutoksen hallinta, tapaustutkimusten analysointi 

   Huhtanen, Esa-Pekka (2018-12-19)
   Tässä kandidaatintyössä on analysoitu ja tutkittu muutoksen hallinnan (Engineering Change Management) tapaustutkimuksia. Tapaustutkimusten analyysit ovat keskittyneet muutoksen hallinta prosesseihin ja erityisesti prosessin ...
  • Muutoksiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen järjestelmähankkeiden alkuvaiheessa 

   Niemi, Kalle (2019-03-27)
   Laajoilla järjestelmähankkeilla on kyseenalainen maine, sillä useat projektit ovat joko ylittäneet budjettinsa, ylittäneet aikataulunsa tai keskeytetty kokonaan. Hankkeiden monimutkaisuus kasvattaa myös epävarmuustekijöiden ...
  • Muutosjohtaminen ohjelmistoprojektissa ohjelmistoyrityksen näkökulmasta 

   Valkonen, Mika (2012-01-11)
   Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
  • Muutosjohtaminen tietojärjestelmien käyttöönoton tukena 

   Ansaharju, Arttu (2018-02-07)
   Tietojärjestelmäprojektit ovat kasvaneet merkittäviksi investointikohteiksi yrityksissä. Tietojärjestelmien käyttöönotto on haastavaa ja se kohtaa paljon muutosvastarintaa. Tästä syystä monet tietojärjestelmien käyttöönotot ...
  • Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 

   Rikama, Kimmo (2010-06-16)
   Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
  • Myyntiennustuksien tarkkuuden simulointi 

   Lähteelä, Jori Joonas (2018-03-07)
   Tässä työssä tutkitaan ennustustarkkuuden mittaamista. Tätä tutkitaan virittämällä Arima X11 -ennustusmenetelmä ennustamaan yhden yrityksen myyntiä. Ennustettavat freqvenssit ovat kuukausi ja kvartaaliennusteet, joita ...
  • Myyntiprosessin luominen digitaalisessa tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 

   Johannes, Turunen (2016-06-08)
   Digitalisoituminen asettaa uusia vaatimuksia yritysten väliselle liiketoiminnalle erityisesti myynnin alueella, ja se tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia liikevaihdon kasvattamiseen. Tutkimuksen kohdeyritys tuottaa ...
  • Möbius-kuvaukset avaruuksissa C ja R^3 

   Virpiranta, Juho Tuomas (2015-01-14)
   Möbius-kuvaukset ovat alun perin kompleksitason kuvausten joukko, jolla on mielenkiintoisia geometrisia ominaisuuksia. Myöhemmin niitä koskeva teoria on yleistetty avaruuteen R^n. Tässä työssä käsitellään avaruuksien C ...