Now showing items 3384-3403 of 4988

  • Pyöreän betoni-teräs-liittopilarin suunnittelu ja mitoitus murtorajatilassa ja palotilanteessa 

   Kielenniva, Kyösti (2017-09-06)
   Suomessa liittorakenteiden suunnittelu ja mitoitus perustuu eurokoodien mukaisiin ohjeisiin. Putkiliittopilarien murtorajatilamitoitus tehdään noudattaen standardia EN 1994-1-1. Liittorakenteiden palomitoitusstandardin EN ...
  • Pyöreän teräksisen kattokehän optimointi parveilualgoritmilla 

   Tiainen, Teemu (2013-06-05)
   Tämän työn tavoitteena on tutkia pyöreän teräksisen valmisprofiileista valmistetun kattorakenteen rungon optimointia siten, että tuoreimpien eurooppalaisten teräsrakennesuunnittelustandardien vaatimukset rakenteiden lujuuden ...
  • Pyörimisnopeussäädetty pumppuohjattu sylinterikäyttö 

   Tommila, Henrik (2015-03-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia erään pumppuohjatun ratkaisun soveltuvuutta ja ominaisuuksia sylinterin ohjauksessa. Järjestelmä on sähköhydrostaattinen ja se sisältää kaksi rinnankytkettyä vakiotilavuuksista ...
  • Pyöräilyn edistämisohjelmat suomalaisissa kaupungeissa 

   Polojärvi, Juhana (2018-02-07)
   Pyöräilyn edistämiseen on monissa Suomen kaupungeissa alettu panostaa pyöräilyn monien hyötyjen vuoksi. Näiden edistämishankkeiden linjaamiseksi onkin tehty niin valtakunnallisia kuin kuntakohtaisia edistämisohjelmia ja ...
  • Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen kaupungeissa 

   Kauppinen, Erkki (2015-11-04)
   Työn tarkoituksena oli tutkia pyöräilynopeuksiin ja reitinvalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja laatia näiden tietojen perusteella pyöräilyn liikennemalli. Tavoitteena oli tuottaa paremmin pyöräilyä tukeva liikennemallikuvaus ...
  • Pyöräilyn mallintaminen paikkatietomenetelmin 

   Pajarre, Markus (2018-02-07)
   Pyöräily on pitkään jäänyt liikenteen mallintamisessa selvästi vähemmälle huomiolle kuin autoilu tai joukkoliikenne. Yksinkertaiselle pyöräilyn mallinnusmenetelmälle on siten olemassa kysyntää, johon tällä työllä vastataan. ...
  • Pyöräilyn turvallisuus kiertoliittymissä 

   Kuittinen, Teemu (2017-11-08)
   Työn tavoitteena oli kartoittaa pyöräilyn turvallisuutta kiertoliittymissä. Tavoitetta lähestyttiin vertailemalla kansainvälisiä käytäntöjä ja tutkimustuloksia, analysoimalla onnettomuustilastoista pyöräilijöille ...
  • Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemus 

   Karvinen, Salla (2012-06-06)
   Autoilijan ja pyöräilijän välisten väistämissääntöjen heikko tuntemus on koettu yhdeksi pyöräilyn liikenneturvallisuuden ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla sääntötuntemuksen taso viiden ...
  • Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen Hämeenlinnassa 

   Tervahauta, Elina (2013-11-08)
   Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen on tärkeässä asemassa pyöräilyn edistämisessä. Pyöräilyn edistämistoimenpiteillä voidaan kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, jolla voidaan puolestaan saavuttaa monia etuja. Pyöräilyn ...
  • Pyöräkuormaajan energiankulutuksen tutkiminen 

   Tervonen, Jussi (2014-06-04)
   Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on rakennettu M12-prototyyppipyöräkuormaaja, jonka hydraulijärjestelmän toteutuksessa on hyödynnetty hydrostaattisten ajovoimansiirtojen ja ...
  • Pyöräväylätyypin valinta Tampereella 

   Harju, Outi (2012-03-07)
   Se, minkä tyyppistä väylää pitkin pyöräilijä ajaa, vaikuttaa oleellisesti pyöräilyn mukavuuteen ja nopeuteen. Tampereen pyöräväylillä on paljon ongelmallisia osuuksia ja liittymiä sekä puutteita väylän jatkuvuudessa. Tampere ...
  • Pyörösahan syöttölaitteen ja kiinnittimen tuotekehitys 

   Martikkala, Antti (2012-06-06)
   Sahaaminen ja aihioiden paloittelu on keskeinen työvaihe kaikkialla metalliteollisuudessa. Nykyään itsenäisesti toimivat metallisahat ovat laajassa käytössä tehtaissa ympäri maailman. Tämän työn tavoitteena on parantaa ...
  • Päiväkoti Taikametsä 

   Nukarinen, Anu (2015-09-09)
   Diplomityöni aihe on päiväkotisuunnittelu. Työ jakautuu kahteen osuuteen, joista ensin tekemäni kirjallinen osuus on toiminut laatimani suunnitelman lähtökohtana. Kirjalliseen osuuteen keräämääni aineiston avulla ...
  • Pätevöinnin ja riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman välinen yhteys 

   Salenius, Elina (2013-12-04)
   Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. ...
  • Päällysteen tiiviyden työnaikainen mittaaminen 

   Sekki, Niko (2019-05-10)
   Asfalttipäällysteiden laadun merkitys on jatkuvasti kasvanut viime vuosina, minkä myötä laadun todentaminen on yhä tärkeämpää. Ainakin yhtenä tärkeänä päällysteen laadun kriteerinä on pidetty päällysteen tiiviyttä. Nykyisissä ...
  • Päämuuntajan resonanssiherkkyyden muuttuminen 

   Virtanen, Jarkko (2015-04-08)
   Ferroresonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa energia värähtelee sähköverkon kapasitanssin ja epälineaarisen induktanssin välillä. Ferroresonanssi-ilmiö voi esiintyä vain sellaisessa sähköverkossa, joka sisältää rautasydämellä ...
  • Pääomasijoittajien arvonluontimekanismit perheyritysten enemmistöpääomasijoituksissa 

   Falck, Henri (2017-06-07)
   Perheyritykset muodostavat merkittävän osan eri kansantalouksien yrityskannasta, ja niiden yritystoiminnan jatkuvuuden edistäminen on varsinkin Suomessa erityisen ajankohtaista seuraavien vuosien aikana väestön ikääntymisestä ...
  • Päästä päähän -testaus tuotekehityksessä 

   Tolvanen, Sampo (2018-06-06)
   Päästä päähän -testauksessa tutkitaan toimivatko kokonaisen sovelluksen sisältämät komponentit yhdessä niin kuin niiden on suunniteltu toimivan. Siinä testitapauksia suoritetaan kokonaisina käyttötapauksina. Päästä päähän ...
  • Päätelaite- ja paikkatiedon automatisoitu kerääminen verkkopalveluissa 

   Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
   Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...