Now showing items 4101-4120 of 4987

  • Sähkönjakeluverkon raivausten ja lentotarkastusten arviointi ja kehittäminen 

   Laine, Maija (2015-10-07)
   Suomessa sähkömarkkinalain uudistuksen myötä myös toimitusvarmuuskriteerit tiukentuivat ja kaapelointi on useissa paikoissa ollut yksi tärkeimmistä ratkaisukeinoista. Kuitenkin myös ilmajohtoverkon tulee täyttää samat ...
  • Sähkönjakeluverkon tietomallipohjaisen suunnittelun suuntaviivat 

   Siivonen, Joona Henrik (2018-10-03)
   Diplomityössä tutkitaan tietomallien hyödyntämistä sähkönjakeluverkon sijaintitiedon mallintamisessa ja suunnittelussa. Diplomityön toimeksiantaja on sähköverkkoyhtiö Elenia Oy. Työssä esitetään tyypilliset jakeluverkkohankkeet, ...
  • Sähkönsiirtoon tarkoitettujen rakenteiden suunnittelu ja mitoitus 

   Hautaniemi, Olli (2014-08-13)
   Sähkönsiirtorakenteet koostuvat voimajohdoista ja niitä yhdistävistä sähköasemista. Yhdessä ne muodostavat koko maan kattavan sähköverkon ja yhden tärkeimmistä infrastruktuureista. Sähkönsiirtorakenteita voidaan pitää ...
  • Sähkösolun kokoonpanojen tulevaisuuden suunnitelma ja tuotantoympäristön toteutus 

   Kulmala, Olli Matti (2015-10-07)
   Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Mining and Construction Oy:n Tampereen toimipisteeseen ja sen tarkoituksena oli kehittää sähkösolun toimintaa. Sähkösolun nimikkeitä ulkoistettiin ja toimintaympäristöä paranneltiin, minkä ...
  • Sähkövarastojen käyttö verkkoliiketoiminnassa 

   Varonen, Valtteri (2017-09-06)
   Sähkövarastojen käyttö verkkoliiketoiminnassa ei tällä hetkellä ole sähkömarkkinalain mukaan mahdollista. Sähkövarastoa ole määritelty erillisenä käsitteenä sähkömarkkinadirektiivissä eikä sähkömarkkinalaissa. Näin ollen ...
  • Sähköverkko-omaisuuden kunnonhallintastrategian kehittäminen 

   Hirvonen, Santeri (2017-12-07)
   Nykyiset käytössä olevat sähkönjakeluverkot alkavat olla pääosin käyttöikänsä loppupäässä, joten tarve verkon uudelleenrakentamiselle ja kunnossapidolle alkaa kasvaa. Sähkömarkkinalain uudistuksen myötä myös sähkön ...
  • Sähköverkkosuunnittelun projektinhallinta 

   Heloterä, Joonas (2018-06-06)
   Vuonna 2013 voimaan astunut Sähkömarkkinalaki asettaa kehityspaineita sähköverkko-yhtiöille. Vuoteen 2028 mennessä myrskyt tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa jakeluverkkojen käyttöpaikoilla taajama-alueella yli 6 tunnin ...
  • Sähköverkkoyhtiön käyttökeskustoiminnan kehittäminen 

   Suvela, Teemu (2017-03-08)
   Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan toimintaympäristö on muuttumassa merkittävästi. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat käyttökeskustoimintaan ja vaikutukset tulee huomioida tulevaisuuden kehitystarpeissa. Toiminnan ...
  • Sähköverkon suurhäiriöt, niiden vaikutukset ja miten niitä voitaisiin estää 

   Mäkinen, Erkka (2018-06-06)
   Sähköverkon suurhäiriö ei ole terminä vielä Suomessa vakiintunut ja asiaa sähköverkon suurhäiriöiden ympärillä on alettu seuraamaan tarkemmin vasta 2000-luvun suurien myrskyjen jälkeen. Myrskyt aiheuttivat sähkökatkoksia ...
  • Sähköverkon toimitusvarmuuteen liittyvien valvontamenetelmien kehittäminen 

   Heikkilä, Tuukka (2014-02-05)
   1.9.2013 voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain myötä Suomen sähköverkonhaltijat saivat uusia velvoitteita, joista tämän diplomityön kannalta tärkeimpiä ovat sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät vaatimukset. ...
  • Sähköverkosta riippumattomien aurinkosähköjärjestelmien lataus- ja kuormasäätimen uusiminen 

   Sulin, Juho (2019-03-20)
   Työn päätavoitteita ovat sähköverkosta riippumattomien aurinkosähköjärjestelmien lataus- ja kuormasäätimiin perehtyminen sekä yhden sellaisen uusiminen. Uusimisen kohteena olevan säätimen elektroniikan päivitysmahdollisuuksien ...
  • Sähkövoimajärjestelmän muutosten vaikutus kantaverkon loistehon hallintaan 

   Laatikainen, Mika (2017-09-06)
   Jännite Suomen kantaverkon sähköasemilla on ajoittain kasvanut lähelle suurinta sallittua arvoa. Liian suuri jännite voi aiheuttaa vaaratilanteita ja laitteiden rikkoutumista sekä lyhentää laitteiden elinkaarta. Tämän ...
  • Sähköä johtavat polymeeripohjaiset pinnoitteet 

   Kivelä, Arto (2017-08-16)
   Muovit muodostavat merkittävän materiaaliryhmän, joka on laajasti käytetty muokattavuutensa vuoksi. Muovit ovat tyypillisesti eristeitä, mikä rajoittaa useasti niiden käytettävyyttä joissain kohteissa. Tämän vuoksi sähköä ...
  • Säie 

   Jelisejeff, Nikolai (2018-11-07)
   Asuinkerrostalon rakennussuunnitelma Klingendahlin kortteliin Tampereen Eteläpuiston tuntumaan. Suunnittelun haasteisiin kuului rakennuspaikan arvokas sijainti, luonnonvalon määrä sekä alueella jo ollut toiminta. Suunnittelussa ...
  • Säiekoon vaihtelun vaikutus NbTi-suprajohteen suorituskykyyn 

   Laine, Antti (2015-03-04)
   Suprajohtimen valmistusprosessissa johtimen molempiin päihin muodostuvat niin sanotut muutosvyöhykkeet, joissa johtimen alfa-arvo sekä filamenttien muoto ja koko vaihtelevat. Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten nämä ...
  • Säiliöpuoliperävaunun taka-akseliston kiinnityksen analysointi 

   Tulonen, Juuso (2014-09-03)
   Opinnäytetyössä tutkitaan syitä alumiinisen säiliöpuoliperävaunun rakenteessa ilmenevään ongelmaan. Alumiinisen vaunun telissä sijaitsevassa hitsisaumassa esiintyy toistuvasti käytön aikainen murtuma. Murtumia on esiintynyt ...
  • Säröytyneen virran aiheuttamat häviöt sekä lämmön jakautuminen kuristimessa 

   Mäkilä, Joni Juhani (2015-06-03)
   Markkinoiden kiristyvän kilpailun ja hintapaineen vuoksi kuristimien tarkempi mitoittaminen suunnitteluvaiheessa on entistä tärkeämpää. Tässä työssä tarkastellaan folio- ja lankakäämisten rautasydämisten kuristimien häviö- ...
  • Säädettävät aktiiviset kuormat 

   Lindblad, Mika (2010-06-23)
   Työ on kaksiosainen, ensimmäisessä osassa tarkastellaan aktiivisia kuormia teoriassa. Aiheen käsittely aloitetaan passiivisen ja aktiivisen kuorman määrittelyllä, sekä aktiivisen kuorman toimintamuotojen esittelyllä. Teoriaa ...
  • Säätöpiirien systemaattisen suorituskykytyökalun kehitys 

   Mäkitalo, Matti Antero (2017-08-16)
   Teollisuuden prosesseja ohjaavat automaatiojärjestelmät ja niiden komponentit ovat mahdollistaneet kompleksisten kokonaisuuksien hallinnan. Tuotantotasojen kasvun, energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden myötä myös ...
  • Taajuusmuuttajien luotettavuus, huollettavuus ja kunnossapito teollisessa ympäristössä 

   Kiiski, Tuomas (2012-11-07)
   Taajuusmuuttajien käyttövarmuus ja luotettavuus ovat oleellisessa osassa teollisten prosessien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tässä työssä tutkittiin kriittisiin ongelmiin johtaneita tekijöitä taajuusmuuttajien ...