Now showing items 4121-4140 of 4988

  • Taajuusmuuttajien luotettavuus, huollettavuus ja kunnossapito teollisessa ympäristössä 

   Kiiski, Tuomas (2012-11-07)
   Taajuusmuuttajien käyttövarmuus ja luotettavuus ovat oleellisessa osassa teollisten prosessien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tässä työssä tutkittiin kriittisiin ongelmiin johtaneita tekijöitä taajuusmuuttajien ...
  • Taidemuseo 

   Kujala, Marcus (2016-12-07)
   Uudesta taidemuseosta Helsinkiin pidettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2014. Kilpailusta tuli osallistujamäärältään samalla myös maailman suosituin arkkitehtuurikilpailu. Taidemuseon suunnittelu on yksi haastavimmista ...
  • Tail Threading Analysis for Airborne Pulp Dryer 

   Jääskeläinen, Ilari (2012-12-05)
   In this thesis the tail threading procedure for a pulp drying plant in a Stora Enso's manufacturing plant in Finland is examined. Tools are developed to analyze the work shifts' operation during tail threading, examine the ...
  • Taitorakennerekisterin tietosisällön laajentaminen ja ylläpitomallin laatiminen. Suunnittelijan näkökulma 

   Kuusela, Kimmo (2019-03-06)
   Liikenneviraston siltojen tietojen tallennukseen käyttämän uuden järjestelmän, Taitorakennerekisterin, käyttöönotto on avannut uusia mahdollisuuksia kehittää sen ympärille rajapintoja, joilla voidaan hyödyntää avoimia ...
  • Taivallahden kasarmi - sotilasarkkitehtuurista eläväiseksi kaupunkikortteliksi 

   Mälkönen, Helmi-Marja (2012-11-07)
   Diplomityön aihe on suunnitelma Taivallahden kasarmin uudiskäytöstä. Puolustusvoimat lakkautti toimintansa kasarmissa vuonna 2003, jonka jälkeen tilat ovat olleet suurimmalta osin tyhjillään. Taivallahden kasarmi sijaitsee ...
  • Takapihasta julkisivuksi - Työkalupakki Porin Aittaluodon muuttuvaan teollisuusympäristöön 

   Hakula, Anna (2012-12-05)
   Takapihasta julkisivuksi - Työkalupakki Porin Aittaluodon muuttuvaan teollisuusympäristöön on paikallisuudesta ammentava suunnitelma kaupungin monessa mittakaavassa. Työn alussa suunnittelualueeseen tutustutaan historian ...
  • Tallennusverkon hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen laajassa tuotantoympäristössä 

   Mäntylä, Risto (2010-05-05)
   Tämän diplomityön tarkoitus on ollut tutustua tallennusverkkojen toimintaan ja kehittää tallennusverkon hallintaa ja monitorointia erään yrityksen datakeskuksessa. Työssä on otettu käyttöön HP Storage Essentials SRM ...
  • Talo Tapanila - Täydennysrakennus Tapanilan RKY-alueelle 

   Kontulainen, Heidi (2018-02-07)
   Suunnitelmapainotteinen diplomityö esittää 1940-luvulla rakentuneelle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Lahden Tapanilan asuinalueelle soveltuvan täydennysrakentamisen esimerkin. Työ on tehty yhteistyössä Lahden ...
  • Taloautomaatiojärjestelmän laajentaminen 

   Laamanen, Joona (2017-01-11)
   Taloautomaatiolla tarkoitetaan tapaa automatisoida talon erilaisia toimintoja elektroniikan avulla. Arkikielessä taloautomaatiota käyttävistä taloista käytetään usein nimitystä "älykoti" tai "älytalo". Taloautomaation ...
  • Talonrakennushankkeen laadun ja dokumentoinnin parantamiseen käytetyn tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton tehostaminen 

   Siren, Jaakko (2017-06-07)
   Tutkimusongelmana on, miten tuotannonohjausjärjestelmän (Congrid) käyttöönottoa saadaan tehostettua kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksessä on otettu uusi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön, mutta järjestelmän levittäminen ...
  • Talonrakennusyrityksen johtaminen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan 

   Ojares, Juho (2018-11-07)
   Strategisen johtamisen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yritystä johdetaan sen sisällä olemassa olevien resurssien pohjalta, tai niitä kehittäen ja yhdistäen. Näkemyksen mukaan resurssien kautta on löydettävissä ...
  • Talonrakentamisen työtapaturmien kustannukset 

   Lahti, Timo (2017-05-03)
   Työtapaturmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Taloudellisia menetyksiä koituu niin loukkaantuneelle ja työantajayritykselle kuin koko yhteiskunnalle. Jokainen veronmaksaja maksaa pienen ...
  • Talotekniikan ja tilasuunnittelun kehittäminen sähköasemalla 

   Lappalainen, Minttu-Maaria (2015-05-06)
   Helen Sähköverkko Oy (HSV) halusi selvittää tämän diplomityön avulla mitä ja millaisia taloteknisiä järjestelmiä sähköasemalle vaaditaan sekä miten sähköaseman tilan käyttö voidaan optimoida. Tutkimuksen aihepiiriin ovat ...
  • Talotekniikkatyöt rakennusurakoitsijan näkökulmasta 

   Tirkkonen, Joel (2016-08-17)
   Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa kohdeyrityksen, Peab Oy:n, talotekniikan johtamista, ohjausta ja valvontaa. Tutkimuskysymyksenä oli yrityksen henkilöstön talotekninen osaaminen ja sen parantaminen sekä yrityksen ...
  • Talotekniset järjestelmät kiinteistön haltuunotossa 

   Saarela, Sanna (2013-05-08)
   Taloudellista ja järjestelmällistä kunnossapitoa varten tarvitaan tietoa kiinteistön nykykunnosta, ennuste tulevista korjauksista sekä ylläpitotoimenpiteistä ja edellä mainittujen ajankohdista ja kustannuksista. Kiinteistön ...
  • Taloudellisten riskien hallinta ST-urakassa 

   Nurmi, Akseli, Heikki (2015-10-07)
   Suunnittele ja toteuta (ST)-urakkamuotoa käytetään Liikenneviraston suurissa tienrakennuskohteissa pääasiallisena urakkamuotona. Urakkamuotoa käytettiin jo Tiehallinnossa 2000-luvun alusta lähtien, mutta urakkamuodon ...
  • Taloudenohjaus tuotekehityksen projektipäällikön tukena 

   Tervala, Emmi (2015-06-03)
   Taloudenohjaus tuotekehityksessä on tunnistettu hyödylliseksi, mutta taloudenohjausta tuotekehityksen projektipäälliköiden näkökulmasta ei ole juuri tutkittu. Tämä jännite luo tarpeen tälle tutkimukselle, sillä ...
  • Talvibetonoinnin yleisimmät virheet ja riskit 

   Aalto, Sanni (2018-08-15)
   Talvibetonointi on alle 5 °C:n lämpötilassa toteutettavaa betonointia, jonka ongelmat aiheutuvat suurimmaksi osaksi kylmästä lämpötilasta. Betonin lujuudenkehitys hidastuu lämpötilan laskiessa, joka voi johtaa talvella ...
  • Talvirakentamisen riskien ja kustannusten hallinta 

   Rekonen, Jeremi (2017-02-08)
   Kustannusten hallinnalla on tärkeä rooli rakennusprojektin onnistumisen kannalta. Keskeisimpien työvaiheiden osalta kustannusten määrä on nykyisin varsin tarkasti laskettavissa. Talvi muuttaa kuitenkin rakentamisen luonnetta ...
  • Tammela - Temporary uses in urban regeneration 

   Nguyen, Minh Chau (2015-06-03)
   This master thesis investigates temporary uses in urban regeneration as a sustainable approach to current challenges in urban planning. Recently there is a rise of interest in placemaking movement as well as the D.I.Y ...