Now showing items 422-441 of 4988

  • Betonikantisen teräspalkkisillan osittainen liittotoiminta 

   Partala, Eetu (2017-12-07)
   Liittorakenteissa mekaanisilta ominaisuuksiltaan poikkeavilta materiaaleilta, teräkseltä ja betonilta, hyödynnetään niiden edullisia ominaisuuksia, betonin puristuskestävyyttä ja teräksen lujuutta vedettynä ja puristettuna. ...
  • Betonilaatan kuivatus lämminilmaputkistolla 

   Ahvenainen, Ville Kalervo (2016-12-07)
   Tämä tutkimus tehtiin Tulilattian ilmakiertoisen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän toimivuuden kokeilemiseksi. Järjestelmän kuivattava vaikutus perustuu putkissa virtaavan ilman kykyyn kuljettaa kosteutta laatasta pois. ...
  • Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve 

   Köliö, Arto (2011-03-09)
   Suomessa on rakennettu 1960-luvulta lähtien yhteensä 44 miljoonaa neliömetriä betonielementtijulkisivuja. Aikavälillä 1965 – 1995 on rakennettu 30 000 asuinkerrostaloa, joista valtaosassa on elementtirakenteiset julkisivut ...
  • Betonimurskeen käyttö raitiotierakentamisessa 

   Linden, Tuomas (2018-05-09)
   Betonimursketta on Suomessa käytetty tie- ja katurakentamisessa jo yli 20 vuoden ajan. Käyttökokemukset ovat olleet hyviä ja betonimurskerakenteista on koerakenteiden seurantatutkimuksissa mitattu vertailurakenteita suurempia ...
  • Betonin halkeilun hallinta tasomaisissa ja vesitiiveissä rakenteissa 

   Ojamaa, Iiro (2017-04-05)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan betonirakenteiden halkeilua ja halkeilun vaikutusta rakenteen toimintaan. Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa teräsbetonirakenteen raudoituksen suunnitteluun ja ennen kaikkea rakenteen ...
  • Betonin kemikaalikestävyys ja suojaaminen kemikaaleilta teollisuusrakentamisessa 

   Kettunen, Teemu Ilmari (2018-06-06)
   Diplomityössä käsitellään betonin kemiallista kestävyyttä ja erityisesti kemikaalikestävyyttä. Tarkasteltavia kemikaaleja ovat sekä luonnossa esiintyvät yhdisteet että teollisuudessa käytettävät voimakkaat kemikaalit. Työ ...
  • Betonin puristuslujuus erilaisten rasitustasojen jälkeen 

   Kujala, Toni (2017-03-08)
   Standardin EN 1992-1-1 mukaan betonin puristusjännityksiä tulee rajoittaa, ettei mikrohalkeamat, jännityksen suuntaiset halkeamat tai viruminen heikennä betonirakenteen toimintaa haitallisesti. Työssä haluttiinkin saada ...
  • Betonipiknik - Täydennysrakentamisen malleja ja uusi hybridirakennus Helsingin Merihakaan 

   Tahvanainen, Anu (2010-06-23)
   Kaupunkimme kasvavat ja niissä asuu yhä erilaisempia ihmisiä. Erilaistuvien tarpeiden edessä kaupungit ja etenkin kaupunkiasuminen kohtaavat muuttuvia haasteita. Tulevaisuuden ekologisesti kestävä kaupunki on sekä tiivis ...
  • Betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittäminen elementtimenetelmällä 

   Talus, Lauri (2019-02-08)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään elementtimenetelmää hyödyntävien laskentaohjelmien käyttämistä betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittämisessä. Työssä käsitellään aluksi paloteknistä suunnittelua Suomessa, ...
  • Betonirakenteiden ilmatiiviyden hallinta sisäilmakorjauksissa 

   Repo, Jarno (2016-05-04)
   Käsitteenä ilmatiiviyden hallinta kertoo kompleksisesta kokonaisuudesta, joka määrittelemällä saavutetaan riittävä sisäilman laadun taso terveellisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta. Diplomityön taustana on ollut ...
  • Betonirakenteiden kuivumisen aikamallien testaus 

   Lamminen, Samu (2015-06-03)
   Kosteus- ja homevaurioille on monia eri syitä, tai ne voivat johtua monen eri tekijän summasta. Terveydellisten seikkojen siivittämänä ovat erityisesti rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan puutteet nousseet esille ...
  • Betonirakenteiden stabiliteettilaskelmat eurokoodin mukaan 

   Hokkanen, Sami Petteri (2016-12-07)
   Rakenteen kokonaistarkastelun kannalta merkittävimmät kuormat ovat rakenteen oma paino, lumi-, tuuli-, hyöty-, nosturi-, maanpaine-, ja epätarkkuuksien aiheuttamat kuormitukset. Eri kuormitusten samanaikaisuus ja todennäköisesti ...
  • Betonirakenteisten seinäelementtien vaakasauman mitoitus- ja suunnitteluohje 

   Uimonen, Antti Samuli (2018-05-09)
   Diplomityössä paneuduttiin jäykistävien väliseinäelementtien vaakasauman toimintaan ja mitoitukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia pystykuormien merkitystä vaakasauman leikkausrasituksiin sekä luoda mitoitus- ja ...
  • Betonisandwich-elementin kosteustekninen toiminta paksuilla eristeillä 

   Ormiskangas, Petteri (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia BSW-elementin kosteusteknistä toimintaa vuoden 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisilla eristevahvuuksilla sekä verrata niitä aikaisemmin käytössä olleisiin. Työssä tutkittiin ...
  • Betonisandwich-seinien lisäeristykset ja niiden kosteustekninen toiminta 1960–70-lukujen kerrostaloissa 

   Kiukkonen, Hannu (2011-03-09)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää lisäeristysrakenteiden teknistä toteutusta ja betonisandwich-seinien ulkopuolisten lisäeristysrakenteiden kosteusteknistä toimintaa, kun eristetyyppi ja -paksuus sekä ...
  • Betonisen palkin puristusmurtokestävyys yhdistetyillä rasituksilla 

   Pulkkinen, Joona (2017-06-07)
   Jännitetyillä palkkisilloilla betonin puristusmurto yhdistetyillä rasituksilla on yleensä poikkileikkauksen koon mitoittava tekijä. Palkin puristusmurto voi tapahtua palkin puris-tuspinnassa eli taivutusmomentin ja jännevoiman ...
  • Betonisiltaan kohdistuvat rasitukset pakotetuista ja estetyistä muodonmuutoksista 

   Jalonen, Kimmo (2016-03-09)
   Pakotettujen ja estettyjen muodonmuutosten aiheuttamat rasitukset rakenteessa riippuvat rakenteen taivutusjäykkyydestä. Kun rakenne halkeilee, rakenteen taivutusjäykkyys pienenee, jolloin estettyjen muodonmuutosten aiheuttamat ...
  • Betonisten rautatiesiltojen jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen 

   Artukka, Antti (2014-05-07)
   Tämän työn aiheena on betonisten rautatiesiltojen jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen. Työssä käyttöikää arvioidaan väsymisrajatilan kannalta, ja muut rajatilat jätetään vähemmälle huomiolle. Rakenteen väsymiskertymän ...
  • Beyond the Peaks 

   Pihlajarinne, Noora (2014-03-05)
   Tämä diplomityö tutkii, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voitaisiin edistää yliopistoympäristön arkkitehtuurin keinoin. Pedagogiikan nykysuuntaukset korostavat luovan, opiskelijalähtöisen ongelmanratkaisun tärkeyttä ...
  • Big Data Mining as Part of Substation Automation and Network management 

   Puurtinen, Joonas (2014-06-04)
   All fields of industry are constantly seeking ways to improve their efficiency. This is now especially true for power systems as they are facing one of the biggest challenges yet – how to cope with constantly increasing ...