Now showing items 1-15 of 15

  • CAD-ohjelmiston ja ERP-järjestelmän integraatio 

   Hurri, Lauri (2010-06-02)
   Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
  • Creating technical manual for configurable product in PLM system 

   Asikainen, Tuomas (2010-06-02)
   In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
  • Distributed Simulation in Manufacturing Using High Level Architecture 

   Rodriguez Alvarado, Jose Roberto (2010-10-06)
   Manufacturing is a critical industry for all major economies. Every individual and industry depends on manufactured goods, which makes manufacturing crucial to the national economies. Competition is increasingly hard and ...
  • Hajautetun tuotekehitysprojektin tuotetiedonhallinnan kehittäminen 

   Becker, Otto (2010-06-02)
   Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...
  • Integroidun tuotekehityksen ja tuotannon johdantokurssin opetuksen kehittäminen 

   Jokinen, Lauri; Kinnunen, Janne (2010-07-02)
   Nykyaikainen tekniikan alan yliopisto-tasoinen opetus on etääntynyt kauas käytännöstä, mistä johtuen valmistuvilla opiskelijoilla ei ole kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) ...
  • Kylmähuone-elementtien uusi ponttiratkaisu 

   Laitinen, Perttu (2010-07-02)
   Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa kylmätiloihin käytettävien elementtien ponttimalli. Työ on osa Huurre Insulation Oy:ssä käynnissä olevaa vakiointiprojektia. Kehitysprojektin laajuudesta johtuen diplomityössä ...
  • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

   Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
   Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
  • Miehittämättömien lentokoneiden laukaisualustan valmistuksen kehittäminen 

   Taskinen, Ville (2010-07-02)
   Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
  • An Oil Flow Monitoring System Based on Web Services 

   Camp Castillo, Roberto Shaw (2010-11-03)
   The increasing importance of condition monitoring in the manufacturing industry has prompted many new developments in the area. While some have focused on different ways of processing monitored data, few have touched the ...
  • Rumpupuristimen liiketoiminnan kehittäminen yritysverkostossa 

   Järvinen, Mikko (2010-07-02)
   Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...
  • Strategic Agility in Production Networks 

   Pesonen, Julius (2010-04-07)
   Diplomityö on tehty StrAgile (Strategisesti ketterät tuotantoverkot)-tutkimusprojektiin tiiviisti liittyen. Projekti on Tekes-rahoitteinen ja osa Tuotantokonseptit-ohjelmaa. Projektin pääpainopiste on asiakas- ja ...
  • Suunnittelupalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen 

   Haakana, Teppo (2010-06-02)
   Palvelun kehittäminen on suunnittelutoimistolle erittäin tärkeää. Tässä työssä tutkitaan palvelun kehittämistä palvelun laadun eri osa-alueiden sekä projektin menestystekijöiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on löytää ...
  • Valulinjan käytettävyyden tehostaminen 

   Rantanen, Joni (2010-03-10)
   Yrityksissä on piilevää potentiaalia tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Potentiaalia ei usein kuitenkaan tunnisteta päivittäisessä työssä, vaan tuotanto tehdään vanhoilla rutiineilla kuten on totuttu. Tuotannon ...
  • Varioituvan ohjausjärjestelmän modulaarisuuden kehittäminen 

   Niiranen, Petri (2010-06-02)
   Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
  • Varioituvan tuotteen valmistus linjassa 

   Suolahti, Simo (2010-03-10)
   Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...