Now showing items 1-20 of 121

  • 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos 

   Ruotsalainen, Sakari (2011-05-04)
   1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
  • Aallotettujen teräsputkisiltojen suunnitteluohjeen päivittäminen eurokoodien mukaiseksi 

   Julku, Kimmo (2011-10-05)
   Suomen siirtyminen yhteiseurooppalaiseen eurokoodi mitoitusstandardiin on luonut tarpeen päivittää yksittäisiä soveltamisohjeita. Tämän diplomityön on tarkoitus olla osa hanketta, missä päivitetään Tiehallinnon vuonna 2008 ...
  • Algoritmiavusteinen rakennesuunnittelu 

   Paukkeri, Sara-Päivi (2019-01-07)
   Tässä kandidaatin työssä selvitetään, miten ja millaisissa tilanteissa algoritmiavusteista suunnittelua voi ja kannattaa hyödyntää rakennesuunnittelussa. Työssä tarkastellaan myös algoritmiavusteisen suunnittelun hyötyjä ...
  • Asumisen asiakasarvo – Tapaustutkimus yhteiskäyttötiloista 

   Kananen, Juha (2012-02-08)
   Yhteiskäyttötiloilla on todettu olevan useita hyviä ominaisuuksia, ja useiden selvitysten mukaan asukkaat haluavat yhteiskäyttötiloja kerrostaloihin. Yhteiskäyttötilat mahdollistavat joustavamman asumisen, sillä ...
  • Asuntomarkkinat kehittyvässä kasvukeskuksessa 

   Rautakorpi, Eero (2019-02-07)
   Kaupungistuminen on globaali trendi, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen tuo mukanaan monia hyötyjä ja toisaalta ongelmia, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja alueelliseen ...
  • Aurinkolämpö ja korjausrakentaminen 

   Silomaa, Timo (2011-09-07)
   Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
  • Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve 

   Köliö, Arto (2011-03-09)
   Suomessa on rakennettu 1960-luvulta lähtien yhteensä 44 miljoonaa neliömetriä betonielementtijulkisivuja. Aikavälillä 1965 – 1995 on rakennettu 30 000 asuinkerrostaloa, joista valtaosassa on elementtirakenteiset julkisivut ...
  • Betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittäminen elementtimenetelmällä 

   Talus, Lauri (2019-02-08)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään elementtimenetelmää hyödyntävien laskentaohjelmien käyttämistä betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittämisessä. Työssä käsitellään aluksi paloteknistä suunnittelua Suomessa, ...
  • Betonisandwich-elementin kosteustekninen toiminta paksuilla eristeillä 

   Ormiskangas, Petteri (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia BSW-elementin kosteusteknistä toimintaa vuoden 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisilla eristevahvuuksilla sekä verrata niitä aikaisemmin käytössä olleisiin. Työssä tutkittiin ...
  • Betonisandwich-seinien lisäeristykset ja niiden kosteustekninen toiminta 1960–70-lukujen kerrostaloissa 

   Kiukkonen, Hannu (2011-03-09)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää lisäeristysrakenteiden teknistä toteutusta ja betonisandwich-seinien ulkopuolisten lisäeristysrakenteiden kosteusteknistä toimintaa, kun eristetyyppi ja -paksuus sekä ...
  • Chinese Superblock - a Study and Design Tools for Sustainable Urban Housing Development in China 

   Nieminen, Sara (2012-04-04)
   The thesis studies Chinese superblock housing areas, which are exceptionally large and enclosed high-density residential areas. The superblock typology has been the main method for planning and constructing urban housing ...
  • Developing a building permit and construction supervision process for wind turbine construction projects in Finland 

   Vuohijoki, Anni Teija Orvokki (2012-12-05)
   The objective for this thesis was to find differences between the wind park planning and construction processes in Germany and Finland. More specifically, the aim was to find an efficient permitting system for wind parks ...
  • Elinkaarihankkeen ylläpitomalli 

   Mäläskä, Mikko (2011-11-09)
   Tietomallien käyttö rakentamisessa ja suunnittelussa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Syynä tähän on ohjelmistojen kehittyminen, lukuisat kehityshankkeet ja se, että mallintamisesta saatavat hyödyt ymmärretään ...
  • Elinkaarikustannusten optimointi PTS-suunnittelussa 

   Salonen, Antti Juhani (2011-12-07)
   Työn tavoitteena oli kehittää prosessi teknisen kunnossapitotarpeen, energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman laadinnassa (PTS-suunnittelussa). Yhtenä diplomityön ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Hankeneuvonantajan tehtävät asuinyhteisön vuorovaikutteisessa rakennuttamisprosessissa 

   Kerovuori, Johanna (2012-06-06)
   Onko nykyinen käytössä oleva rakennuttamistapa hyväksi asukkaalle, rakennuttajalle tai rakennetun ympäristön kehitykselle? Rakennettavat asuintalot ja asunnot muistuttavat toinen toisiaan, vaikka niiden käyttäjien elämäntavat ...
  • Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhyke ja sen merkitys Hämeenlinnalle, todellinen vai kuviteltu 

   Välimaa, Jaakko (2011-08-17)
   Työn tavoitteena on tarkastella Hämeenlinnaa ja sen lähialueita sekä näiden suhdetta vyöhykkeeseen, joka ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle. Tutkimuksessa arvioidaan myös muita määritelmiä, joista Helsingin ...
  • Historialliset rakennusfragmentit Rooman nykyarkkitehtuurissa 

   Raitio, Henri (2011-06-08)
   Roomassa rakentamisen perinteeseen on kuulunut vanhojen rakennusosien kierrättäminen uusissa yhteyksissä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko tämä kierrättämisen perinne katkennut nykyarkkitehtuurissa ja kuinka ...
  • Hulevesitulvien synty ja hallinta 

   Nurhonen, Niko (2019-03-15)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli hulevesitulvien syntyyn vaikuttavien tekijöiden ja mahdollisten ehkäisykeinojen selvittäminen. Kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuusselvityksenä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat ...
  • Ideaalistandardisikalan lokalisointi 

   Mäkelä, Minna (2012-06-06)
   Diplomityöni esittelee uuden vaihtoehdon rakentaa tämän päivän vaatimusten mukainen sikala. Työn tavoitteena on edullinen, nopeasti rakennettava, puurakenteinen yhdistelmäsikala n. 1000 lihasialle ja 192 emakolle. Tärkein ...