Recent Submissions

 • Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

  Moilanen, Henri (2019-04-26)
  Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
 • Soveltuvuusselvitys SolidWorks-Flow-integraatiosta 

  Rajala, Juhana (2019-04-17)
  Hajautetut suunnitteluympäristöt hyödyntävät PDM/PLM-järjestelmiä organisaatiolle yhteisen materiaalin hallintaan. Eri CAD-ohjelmistojen välinen yhteensopivuus yhteisen PDM/PLM-järjestelmän kanssa aiheuttaa kuitenkin usein ...
 • Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

  Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
  Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
 • Integroitu tuotannon ja tuotteen kehittäminen virtausmallin avulla 

  Kujansuu, Henri Johannes (2019-04-03)
  Tämän diplomityön kohteena on Sandvik Mining and Rock Technologyn maanalaisia kallionporauslaitteita valmistava kokoonpanolinja. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli saada kokoonpanolinjan suorituskyky vastaamaan kasvavaa ...
 • Simulointi automaatiosovelluksen testauksessa 

  Korkeamäki, Hermanni (2019-04-04)
  Simulointisovellus testauksen apuvälineenä tehostaa ja selkeyttää automaatiosovelluksen testausvaiheita ja järjestelmän tehdastestausta. Automaatiojärjestelmien tehdastestauksissa sekä toimittajan että asiakkaan tulee olla ...
 • Tulkin asteittainen muuttaminen kääntäjäksi 

  Jaakkola, Pauli (2019-03-21)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulkin muuttamista kääntäjäksi kasvattamalla käännöksen osuutta käännösvaihe kerrallaan. Tämä on vaihtoehto kääntäjän kirjoittamiselle suoraan tai tulkin muuttamiselle kääntäjäksi ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen projektiliiketoiminnassa 

  Korhonen, Vili (2019-04-03)
  Edelliset kaksi vuosikymmentä ovat olleet tietojärjestelmien kulta-aikaa. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja vastaavat nykyään suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten tarpeisiin. Järjestelmämarkkinat ovat suuret ja ...
 • Suunnitelma Seinäjoen Huhtalaan 

  Luotinen, Else; Antila, Sini; Palmujoki, Saara; Terho, Kia (2019-03-28)
  Kandidaatin työ on ryhmässä laadittu aluesuunnitelma Seinäjoen Huhtalan alueelle. Teemoina ovat monipuolinen asuntorakenne, luonnossa virkistytymisen, liikenteen sujuvuus ja kokeellisuus. Suunnittelualueen eteläosassa on ...
 • Moottoriperheen konfiguroitava rakenne 

  Rautakorpi, Antti (2019-04-03)
  Moduloinnin ja konfiguroinnin merkitys massaräätälöidyn tuotteen suunnittelussa on noussut esille nykyajan yritysten toimintatavoissa. Asiakasvarioituvia tuotteita toimittavat yritykset tarvitsevat oikeanlaiset työkalut ...
 • Liiketoimintatiedon hallinta -järjestelmän käyttäjätarvemäärittelyprosessi ja siinä hyödynnettävät palvelumuotoilumetodit 

  Niiranen, Henni (2019-04-03)
  Liiketoimintatiedon hallinta (BI) on organisaation johtamisen kannalta oleellista tietoa ja toimintaa, joka mahdollistaa kyseisen tiedon prosessoinnin ja jalostamisen päätöksenteon tueksi, mikä johtaa arvoa ja liiketoimintaetua ...
 • Bayesian networks in additive manufacturing and reliability engineering 

  Hamedi, Azarakhsh (2019-03-27)
  A Bayesian network (BN) is a powerful tool to represent the quantitative and qualitative features of a system in an intuitive yet sophisticated manner. The qualitative aspect is represented with a directed acyclic graph ...
 • Monivaiheinen jätevedenpuhdistusprosessi vastasuuntaisella biomassankierrätyksellä 

  Salo, Janne (2019-03-27)
  Tässä työssä tutkittiin kolmen monivaiheisen lietteenkierrätyksellisen biologisen reaktorin ja yhden perinteisen biologisen reaktorin COD-reduktioita erilaisilla orgaanisilla kuormituksilla (OLR:llä). Reaktoreita syötettiin ...
 • Aaria: A Simulation Framework of Reconfigurable Manipulators for Deep Learning Scenarios 

  Hautakoski, Arttu (2019-04-03)
  This thesis presents a simulation platform called Aaria. The purpose of Aaria is the generation of synthetic movement data for machine learning applications in robotics. The goal is to learn deep features that are common ...
 • Lohkoketjun hyödyntäminen kohdeyrityksen tuotantoketjussa 

  Nopanen, Jarkko (2019-03-20)
  Lohkoketjuteknologia ei ole vielä yleisesti käytössä virtuaalivaluuttojen ulkopuolella monissa yrityksissä, mutta lohkoketjulle on jo kehitetty muitakin sovelluskohteita. Kohdeyritys haluaa selvittää lohkoketjun ...
 • Sähköverkosta riippumattomien aurinkosähköjärjestelmien lataus- ja kuormasäätimen uusiminen 

  Sulin, Juho (2019-03-20)
  Työn päätavoitteita ovat sähköverkosta riippumattomien aurinkosähköjärjestelmien lataus- ja kuormasäätimiin perehtyminen sekä yhden sellaisen uusiminen. Uusimisen kohteena olevan säätimen elektroniikan päivitysmahdollisuuksien ...
 • Teräsristikon algoritmiavusteinen suunnittelu ja optimointi 

  Ketola, Timo (2019-04-03)
  Tässä työssä on tutkittu algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyntämistä teräsristikoiden mitoituksessa. Työssä esitetään mitoitusprosessi, jonka soveltuvuutta mitoituksen tehostamiseen testataan eri jännevälin Warren-ristikoilla. ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus korttelialueelle – järjestelmän kannattavuus ja business case 

  Ranta, Timo (2019-03-20)
  Diplomityössä mitoitettiin akullinen aurinkosähköjärjestelmä kerrostaloja ja vapaa-aikakeskuksen sisältävälle korttelialueelle. Tavoitteena oli nostaa korttelin energiaomavaraisuutta, luoda turvaa nousevalle sähkön hinnalle, ...
 • Kuonaantumisen ja likaantumisen hallinta kiertoleijukattilassa 

  Turunen, Lari (2019-03-25)
  Kiertoleijukattiloissa savukaasujen pienet partikkelit voivat tarrautua kiinni lämmönsiirtopintoihin ja muodostaa kerrostumia ajan kuluessa. Nämä kerrostumat huonontavat lämmönsiirtymistä, samalla polttoainetta kuluu enemmän ...
 • Mobiililaitteiden välisen tiedonsiirron suunnittelu ja toteutus 

  Kolhonen, Janne (2019-03-26)
  Mobiililaitteiden ollessa nykypäivänä lähes välttämättömyys monille ja uusien mallien tullessa jatkuvasti markkinoille, monet käyttäjät ovatkin tottuneet vaihtamaan laitteensa uuteen jopa parin vuoden välein. Mobiililaitteen ...
 • Kaukolämpöakun käytön optimointi ja lyhyen aikavälin suunnittelu 

  Turunen, Joel (2019-03-27)
  Uusiutuvien energianlähteiden kasvava käyttö energiamarkkinoilla on johtanut tarpee-seen parantaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) kannattavuutta sen kilpailu-kyvyn ylläpitämiseksi. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ...

View more