• Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

   Moilanen, Henri (2019-04-26)
   Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
  • Soveltuvuusselvitys SolidWorks-Flow-integraatiosta 

   Rajala, Juhana (2019-04-17)
   Hajautetut suunnitteluympäristöt hyödyntävät PDM/PLM-järjestelmiä organisaatiolle yhteisen materiaalin hallintaan. Eri CAD-ohjelmistojen välinen yhteensopivuus yhteisen PDM/PLM-järjestelmän kanssa aiheuttaa kuitenkin usein ...
  • Simulointi automaatiosovelluksen testauksessa 

   Korkeamäki, Hermanni (2019-04-04)
   Simulointisovellus testauksen apuvälineenä tehostaa ja selkeyttää automaatiosovelluksen testausvaiheita ja järjestelmän tehdastestausta. Automaatiojärjestelmien tehdastestauksissa sekä toimittajan että asiakkaan tulee olla ...
  • Aaria: A Simulation Framework of Reconfigurable Manipulators for Deep Learning Scenarios 

   Hautakoski, Arttu (2019-04-03)
   This thesis presents a simulation platform called Aaria. The purpose of Aaria is the generation of synthetic movement data for machine learning applications in robotics. The goal is to learn deep features that are common ...
  • Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

   Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
   Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
  • Teräsristikon algoritmiavusteinen suunnittelu ja optimointi 

   Ketola, Timo (2019-04-03)
   Tässä työssä on tutkittu algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyntämistä teräsristikoiden mitoituksessa. Työssä esitetään mitoitusprosessi, jonka soveltuvuutta mitoituksen tehostamiseen testataan eri jännevälin Warren-ristikoilla. ...
  • Moottoriperheen konfiguroitava rakenne 

   Rautakorpi, Antti (2019-04-03)
   Moduloinnin ja konfiguroinnin merkitys massaräätälöidyn tuotteen suunnittelussa on noussut esille nykyajan yritysten toimintatavoissa. Asiakasvarioituvia tuotteita toimittavat yritykset tarvitsevat oikeanlaiset työkalut ...
  • Liiketoimintatiedon hallinta -järjestelmän käyttäjätarvemäärittelyprosessi ja siinä hyödynnettävät palvelumuotoilumetodit 

   Niiranen, Henni (2019-04-03)
   Liiketoimintatiedon hallinta (BI) on organisaation johtamisen kannalta oleellista tietoa ja toimintaa, joka mahdollistaa kyseisen tiedon prosessoinnin ja jalostamisen päätöksenteon tueksi, mikä johtaa arvoa ja liiketoimintaetua ...
  • Integroitu tuotannon ja tuotteen kehittäminen virtausmallin avulla 

   Kujansuu, Henri Johannes (2019-04-03)
   Tämän diplomityön kohteena on Sandvik Mining and Rock Technologyn maanalaisia kallionporauslaitteita valmistava kokoonpanolinja. Työn alkuperäisenä tavoitteena oli saada kokoonpanolinjan suorituskyky vastaamaan kasvavaa ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen projektiliiketoiminnassa 

   Korhonen, Vili (2019-04-03)
   Edelliset kaksi vuosikymmentä ovat olleet tietojärjestelmien kulta-aikaa. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja vastaavat nykyään suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten tarpeisiin. Järjestelmämarkkinat ovat suuret ja ...
  • Suunnitelma Seinäjoen Huhtalaan 

   Luotinen, Else; Antila, Sini; Palmujoki, Saara; Terho, Kia (2019-03-28)
   Kandidaatin työ on ryhmässä laadittu aluesuunnitelma Seinäjoen Huhtalan alueelle. Teemoina ovat monipuolinen asuntorakenne, luonnossa virkistytymisen, liikenteen sujuvuus ja kokeellisuus. Suunnittelualueen eteläosassa on ...
  • Muutoksiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen järjestelmähankkeiden alkuvaiheessa 

   Niemi, Kalle (2019-03-27)
   Laajoilla järjestelmähankkeilla on kyseenalainen maine, sillä useat projektit ovat joko ylittäneet budjettinsa, ylittäneet aikataulunsa tai keskeytetty kokonaan. Hankkeiden monimutkaisuus kasvattaa myös epävarmuustekijöiden ...
  • Monivaiheinen jätevedenpuhdistusprosessi vastasuuntaisella biomassankierrätyksellä 

   Salo, Janne (2019-03-27)
   Tässä työssä tutkittiin kolmen monivaiheisen lietteenkierrätyksellisen biologisen reaktorin ja yhden perinteisen biologisen reaktorin COD-reduktioita erilaisilla orgaanisilla kuormituksilla (OLR:llä). Reaktoreita syötettiin ...
  • Kaukolämpöakun käytön optimointi ja lyhyen aikavälin suunnittelu 

   Turunen, Joel (2019-03-27)
   Uusiutuvien energianlähteiden kasvava käyttö energiamarkkinoilla on johtanut tarpee-seen parantaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) kannattavuutta sen kilpailu-kyvyn ylläpitämiseksi. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ...
  • Bayesian networks in additive manufacturing and reliability engineering 

   Hamedi, Azarakhsh (2019-03-27)
   A Bayesian network (BN) is a powerful tool to represent the quantitative and qualitative features of a system in an intuitive yet sophisticated manner. The qualitative aspect is represented with a directed acyclic graph ...
  • Design of development environment for mobile applications 

   Salminen, Henri (2019-03-26)
   A well-designed and functioning development environment is crucial for every software company to push the productivity of the development team to the max. With the appropriate development environment, the limited time of ...
  • Mobiililaitteiden välisen tiedonsiirron suunnittelu ja toteutus 

   Kolhonen, Janne (2019-03-26)
   Mobiililaitteiden ollessa nykypäivänä lähes välttämättömyys monille ja uusien mallien tullessa jatkuvasti markkinoille, monet käyttäjät ovatkin tottuneet vaihtamaan laitteensa uuteen jopa parin vuoden välein. Mobiililaitteen ...
  • Defense-in-Depth Methods in Microservices Access Control 

   Suomalainen, Joel (2019-03-25)
   More and more application deployments are moving towards leveraging the microservice paradigm in hopes of increased efficiency of operations and more flexible software development. Microservices are not a straightforward ...
  • Kuonaantumisen ja likaantumisen hallinta kiertoleijukattilassa 

   Turunen, Lari (2019-03-25)
   Kiertoleijukattiloissa savukaasujen pienet partikkelit voivat tarrautua kiinni lämmönsiirtopintoihin ja muodostaa kerrostumia ajan kuluessa. Nämä kerrostumat huonontavat lämmönsiirtymistä, samalla polttoainetta kuluu enemmän ...
  • Tulkin asteittainen muuttaminen kääntäjäksi 

   Jaakkola, Pauli (2019-03-21)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulkin muuttamista kääntäjäksi kasvattamalla käännöksen osuutta käännösvaihe kerrallaan. Tämä on vaihtoehto kääntäjän kirjoittamiselle suoraan tai tulkin muuttamiselle kääntäjäksi ...