• Sidos 

   Kirjonen, Anu; Kraama, Aleksi; Kuokkanen, Eero; Sarvi, Irene (2019-3-28)
   Yhdyskuntasuunnittelun Ammattikurssi 1 Kandidaatin työ Huhtala, Seinäjoki
  • Päällysteen tiiviyden työnaikainen mittaaminen 

   Sekki, Niko (2019-05-10)
   Asfalttipäällysteiden laadun merkitys on jatkuvasti kasvanut viime vuosina, minkä myötä laadun todentaminen on yhä tärkeämpää. Ainakin yhtenä tärkeänä päällysteen laadun kriteerinä on pidetty päällysteen tiiviyttä. Nykyisissä ...
  • Processes and interfirm collaboration in delivering integrated solutions 

   Lukin, Elisa (2019-05-08)
   The complexity of the projects in the gas and energy sector is increasing and the public sector is increasingly privatizing these projects thus, the emergence of BOT (Build-Operate-Transfer) projects. In BOT projects the ...
  • Kaatopaikan pintarakenteen materiaalivaihtoehdot 

   Saranen, Jani (2019-05-08)
   Jätehierarkian periaatteiden mukaisesti Suomessakin on siirrytty kaatopaikkasijoittamisesta hyödyntämään jätteitä energiantuotannossa ja kierrättämään materiaaleja tehokkaammin. Suomessa on tuhansia kaatopaikkoja, joista ...
  • Tehtävienhallinnan kehittäminen tietotekniikkapalvelussa 

   Johansson, Hannu (2019-05-08)
   Tietotekniikan palvelualalla yhä useampi yritys pyrkii yksittäisten tuotekehitysprojektien sijaan tuottamaan pitkäjänteisempää palvelua, johon kuuluvat ohjelmistokehityksen lisäksi jatkuvat sovellusten kehitys- ja ...
  • Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla 

   Joukainen, Maarit (2019-05-07)
   Haitta-ainepitoisia kaivumaita on perinteisesti toimitettu kaatopaikoille hyödynnettäväksi kaa-topaikkarakenteissa tai jätteen päivittäispeittona. Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista on rajoittanut orgaanisen ...
  • Oppimisprosessin kehittäminen megarakennushankkeissa 

   Kekäläinen, Julius (2019-05-07)
   Tutkimuksen tavoite on kehittää oppimisprosessia megarakennushankkeissa. Lisäksi tutkija pyrkii sitomaan kehitetyn oppimisprosessin kiinteäksi vakio-osaksi megarakennushankkeiden läpivientiprosessiin. Tutkija jakaa ...
  • Pricing process for the global operating environment 

   Suni, Lotta (2019-05-06)
   Many companies operate in an increasing number of very diverse markets where the complexities of the B2B markets are further enhanced by the international operating environment. Simultaneously, as international involvement ...
  • Kaupallistamisen pilotointi - Liiketoimintamallin kehitys pilotoinnin pohjalta 

   Rantanen, Mikko (2019-05-06)
   Yritysten ongelmana, erityisesti Suomessa, on rakentaa toimivia liiketoimintamalleja, jotka ovat myyviä ja asiakaslähtöisiä. Ongelmana on pitkä historia tuotanto-orientoidusta toiminnasta ja tätä kautta kaupallistamisosaamisen ...
  • Tietomallin hyödyntäminen asuntorakentamisen operatiivisen hankinnan prosessissa 

   Leppäkorpi, Janina (2019-05-03)
   Tämä diplomityö käsittelee tietomallien hyödyntämistä asuntorakentamisen operatiivisen eli projektikohtaisen hankinnan prosessissa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tietomallia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ...
  • Raideliikenteen aiheuttama staattinen kuormavaikutus siltarakenteisiin 

   Pakkanen, Petteri (2019-05-03)
   Suunnittelussa raideliikenteen kuormavaikutukset silloille lasketaan eurokoodin standardin SFS-EN 1991-2 mukaan. Standardissa esitetään kuormakaavioita, joista LM71-kaaviota tulee käyttää aina ja muita kaavioita ...
  • Porrastettujen liittymien turvallisuus maanteillä 

   Karhu, Leena (2019-04-30)
   Porrastetussa liittymässä nelihaaraliittymä on jaettu kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Porrastettu liittymä voi olla porrastustavaltaan joko oikea-vasen- tai vasen-oikeaporrastus. Työssä tutkittiin maanteiden porrastettujen ...
  • Investointihyödykkeeseen liittyvät elinkaaren aikaiset tietotarpeet 

   Kuitunen, Aki (2019-04-30)
   Työssä tutkittiin toimeksiantajayrityksen sisäisten sidosryhmien investointihyödykkeen elinkaaren aikaisia tietotarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäisiä sidosryhmiä. Jokaisesta sidosryhmästä haastateltiin ...
  • Cholesky-hajotelma 

   Ilmonen, Tommi (2019-04-29)
   Tässä työssä esitellään Cholesky-hajotelma ja tarkastellaan hajotelman laskennallista tehokkuutta. Cholesky-hajotelmassa matriisi hajotetaan siten, että alkuperäinen hajotettu matriisi voidaan lausua hajotelmalla saadun ...
  • Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

   Moilanen, Henri (2019-04-26)
   Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
  • Analysing Production Flow of Discrete Manufacturing Systems Using Simple Node-based Data 

   Sipilä, Atte (2019-04-26)
   Optimizing, developing and improving production process of manufacturing companies needs lot of data about the process to support the decision making. The data can be collected with monitoring systems. This thesis aims to ...
  • Sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integrointi Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 

   Karelehto, Anni (2019-04-26)
   Tässä diplomityössä kehitetään sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integroimistapa Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Työn aihe nousi esille syksyllä 2018, kun maakunta- ja sote-uudistuksen ...
  • A User Study on User Experience of Spatial Audio in 360 Degree Music Videos 

   Battah, Anas (2019-04-24)
   With the continuous growth and improvements of visual displays and the high qualities easily accessible by consumers, a need for supporting audio formats grows as well. One of the growing trends over the past few years has ...
  • Two Dimensional Acoustofluidic Manipulation of Microparticles 

   Yiannacou, Kyriacos Chrysanthos (2019-04-24)
   Acoustically actuated microfluidic devices for bio diagnostics have gained the attention of the research community, due to the gentle and non-contact characteristics of the actuation force. The existing acoustofluidic ...
  • The Ethereum blockchain: Use cases for social finance applications 

   Luong, Dang Hai (2019-04-24)
   Centralized network solution have been around for a long time, despite having a considerable issue of trust, in which users need to rely on the implementation of the system. During unfortunate incidents such as centralized ...