Now showing items 21-34 of 34

  • Role of Corporate Responsibility in Business Strategy of Finnish Corporations 

   Vaithianathan, Venkatapathy (2010-12-08)
   In today’s world, stakeholders increasingly expect corporations to adopt responsible business practices. Therefore, companies must invest in corporate responsibility (CR) in order to meet stakeholder expectations. Responsible ...
  • Sairaalaympäristön logistiset virrat 

   Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
   Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
  • Sähköisen vaaratilanneraportoinnin käyttöönotto kuntaorganisaatiossa 

   Köntti, Jussi (2010-05-05)
   Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2008 19 prosenttiyksikköä. Työtapaturmien vähentämiseksi Helsingin kaupungin vaaratilanneraportointia halutaan tehostaa. Vaaratilanneraportoinnin ...
  • Technological evolution of the wind power industry 

   Cortazar, Imanol (2010-06-16)
   This Master of Science Thesis studies the wind power industry evolution with the objective of evaluating its current status, the near future development and the alternatives to the wind turbine dominant design. For achieving ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmien ja käyttöönottoprojektien onnistumisen arviointi käyttäjien näkökulmasta 

   Kaataja, Mikko (2008-05-07)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ERP-järjestelmää käyttävien toimintaprosessien ja tietohallinnon edustajien näkemyksiä. Tarkastelun kohteena oli ERP-järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin onnistuminen ja ...
  • Tuottavuuden kehittämisen haasteet suomalaisissa organisaatioissa vuonna 2008 

   Käpylä, Jonna (2008-09-03)
   Tämä diplomityö tehtiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa ”Tuottavuuden kehittäminen Suomessa – haasteet ja tutkimustarpeet” -projektia. Työn tarkoituksena on tuoda esiin tuottavuuden kehittämisen kannalta relevantit ...
  • Turvallisuuden nykytilan kartoitus palvelualan yrityksessä 

   Sjöholm, Katri (2010-07-02)
   Tämä tutkimus on tehty opinnäytetyöksi Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen yksikölle Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palvelualan yrityksen turvallisuuden ...
  • Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen puolustusvälineteollisuuden yrityksessä 

   Hirvi, Jukka (2010-12-08)
   Yritykset ympäri maailmaa osoittavat kasvavaa kiinnostusta turvallisuuskulttuuria kohtaan pyrkimyksenään vähentää onnettomuuksia ja luodakseen turvallisempaa työympäristöä. Kiinnostus turvallisuuden takaamiseen korostuu ...
  • Ubiquitous Manufacturing Requirements for Product Data Management 

   Kiirikki, Janne (2011-02-09)
   Ubiquitous manufacturing rather straightforwardly means the usage and utility of ubiquitous computing concepts and technologies in manufacturing. Simply put this means embedding more intelligence into objects of the ...
  • Vaatimustenmukaisuus ja tyyppihyväksyntä polttopuukoneille 

   Lammi, Jori (2010-03-10)
   Suomessa astui 29.12.2009 voimaan valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, jolla täytäntöön pantiin Euroopan neuvoston direktiivin 2006/42/EY. Asetuksessa määritellään turvallisuus- ja terveysvaatimukset, jotka ...
  • Vapaaehtoiset palokunnat onnettomuuksien ehkäisytyössä 

   Oksanen, Tytti (2011-01-12)
   Vapaaehtoispalokunnat vastaavat maamme turvallisuudesta yhdessä muiden tahojen kanssa. Vapaaehtoispalokunnat tekevät operatiivisen toiminnan lisäksi onnettomuuksien ehkäisytyötä. Diplomityön tarkoituksena on selvittää ...
  • Vapaaehtoispalokuntien kiireelliset pelastustehtävät 

   Laukkanen, Susanna (2011-01-12)
   Työn tavoitteena oli saada kuva vapaaehtoispalokuntien merkityksestä pelastustoimessa. Ensimmäisenä selvitettäväksi tulivat kaikkien 22 pelastustoimen alueen palokunnat asemapaikkakoodeineen Pelastustoimen resurssi- ja ...
  • Varaosaprosessin kuvaus prosessijohtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta 

   Happonen, Janne Marko Ensio (2010-06-02)
   Suurilla yrityksillä on usein 5-15 avainprosessia, joista voidaan rakentaa prosessikuvaus. Prosessien kuvaaminen on tärkeää, koska prosessit kuuluvat yritysten liiketoiminnan ytimeen. Varaosaliiketoiminta kuuluu ...
  • Weak signal based foresight service 

   Pirinen, Oona (2010-06-16)
   The purpose of this thesis was to investigate the utilization of foresight information in an organization, especially to support strategic planning. Finpro has recently launched a foresight service for Finnish companies. ...