Now showing items 1249-1268 of 3291

  • Joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat tekijät 

   Korhonen, Eveliina (2015-05-06)
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat, mikä niiden merkitys joukkoliikenteen kokonaislaatuun on, miten niitä tutkitaan eri joukkoliikennekaupungeissa sekä miten eri ...
  • Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutukset Tampereella 

   Niittylä, Laura (2012-03-07)
   Tässä työssä tutkitaan Tampereella vuoden 2011 aikana käyttöönotettujen joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksia ajoaikojen ja täsmällisyyden näkökulmasta. Työn alussa käsitellään teoriapainotteisesti ...
  • Joukkoliikenteen matkustajalaskenta Helsingin seudulla 

   Stenroth, Joonas (2015-06-03)
   Joukkoliikenne Helsingin seudulla, tarkemmin HSL-alueella, muodostuu kuudesta eri liikennemuodosta, jotka ovat linja-auto-, raitiovaunu-, metro-, lähijuna- ja Suomenlinnan lauttaliikenne sekä Kutsuplus. Näiden kulkumuotojen ...
  • Joustavan puomimekanismin testilaitteiston suunnittelu 

   Mustonen, Matias (2015-12-09)
   Energiansäästö eri teknologian osa-alueilla on tällä hetkellä yksi tiedemaailman haasteista. Erilaisia työkoneita, jotka ovat varustettuja puomeilla, on maailmassa miljoonia. Puomeilla tehdään pääosin työtä, jossa tavaraa ...
  • Joustavien valmistusjärjestelmien asiakasarvo 

   Kumpulainen, Santtu (2013-03-06)
   Asiakasarvo on noussut 2000-luvulla erääksi markkinointitutkimuksen käytetyimmistä termeistä. Tässä työssä asiakasarvon analysoinnille rakennettiin viitekehys, jonka avulla tuotantojärjestelmäinvestoinnin asiakasarvo voidaan ...
  • Julkikoti - Yksityisen tilan käytöstä väliaikaisena julkisena tilana 

   Thureson, Jon (2014-06-04)
   Perhekäsityksen muuttuessa 1600-luvulta nykypäivään asuminen on muuttunut suurten asuinkuntien julkisista majapaikoista ydinperheiden suljetuiksi linnakkeiksi. Modernin kodin yksityisyyttä korostava kulttuuri synnytti monia ...
  • Julkinen rakennus hirrestä- Hiltulanlahden koulu 

   Tilaeus, Sonja (2016-12-07)
   Hirsi on varsin perinteikäs rakennusmateriaali Suomessa. Rakennusten hirret oli tapana veistää tontin tai lähimetsän puista ja tilkitä tiiviiksi sammaleella. Hirsi kuitenkin unohdettiin halvempien rakennusmateriaalien myötä ...
  • Julkisen avaimen järjestelmä, toimikortit ja niiden soveltaminen organisaatiossa 

   Linden, Mikael (2003)
   Julkisen avaimen järjestelmä (public key infrastructure, PKI) on kryptografiaa soveltava teknologia, jota voidaan käyttää tietoverkon käyttäjien lähettämien viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. ...
  • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheen haasteet ja niiden ratkaisut 

   Pehkonen, Janne (2013-04-03)
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät haasteet julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheessa ja löytää niihin soveltuvat ratkaisut. Aineisto koostui artikkelikatsaukseen valituista ...
  • Julkisen organisaation postiprosessien uudistaminen 

   Tarvainen, Hannu (2013-06-05)
   Diplomityön tavoitteena on tarkastella Tampereen kaupungin postitoiminnan rakennetta ja antaa sen perusteella toimenpide-ehdotus toiminnan tehostamiseksi. Työ pyrkii vastaamaan seuraaviin, ongelmaa kuvaaviin tutkimuskysymyksiin:” ...
  • Julkisen pysäköinnin hinnoittelun kehittäminen Tampereen keskustassa 

   Ollila, Antti (2016-04-06)
   Julkisen pysäköinnin hinnoittelun taustalla vaikuttavat vahvasti erilaiset poliittiset tavoitteet. Tampereen kaupungin valmisteilla olevan pysäköintipolitiikan myötä kaupungin julkisen pysäköinnin hinnoittelua ollaan ...
  • Julkisivuvalaistus osana arkkitehtuuria - Klingendahl ja Lapinniemi historiallisina valaistuskohteina 

   Konola-Tuominen, Pirkko Marika (2012-05-09)
   Diplomityön aihe – Julkisivuvalaistus osana arkkitehtuuria – sai lähtökohtansa yhteistyöehdotuksesta, jossa toivottiin julkisivuvalaistusta Klingendahlin ja Lapinniemen entisiin tekstiilitehtaisiin. Kohteet ovat merkittävä ...
  • Junaliikenteen palvelutason muutosten vaikutukset matkustajamääriin 

   Korpi-Hyövälti, Pekka (2010-06-23)
   Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
  • Jyväskylän maanläjitysalueiden sijainnit tulevaisuudessa 

   Sabel, Jenni (2011-10-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää Jyväskylän alueelta uusia alueita, joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa maanläjitykseen. Maanläjitystoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät monet säädökset. Maanläjitysalueen ...
  • Jyväskylän Piippuranta - Joustavan työnteon mahdollistava asuinalue 

   Kilpeläinen, Aleksis (2014-10-08)
   Diplomityö pohjautuu vuonna 2014 järjestettyyn Jyväskylän Kankaan entisen tehdasalueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailuun. Suunnitelman tavoitteena on ollut tuottaa omaleimainen ja vanhan paperitehdasmiljöön ...
  • Jännebetonirakenteen halkeilun hallinta tartunnattomia jänteitä käytettäessä 

   Ranua, Risto (2014-12-03)
   Suomen rakentamismääräyskokoelmassa kaikkia jänteitä pidettiin korroosioherkkinä materiaaleina, mikä asetti tiukennettuja vaatimuksia jännebetonirakenteille. Tiukennettujen vaatimuksien täyttäminen edellytti usein suuria ...
  • Jännitestabiiliuteen vaikuttavat tekijät Suomen voimajärjestelmässä 

   Westerberg, Mikael (2015-02-04)
   Suomen kantaverkko on osa Pohjoismaista voimajärjestelmää, joka muodostaa oman synkronialueen. Suomen keskeisimmät siirtoyhteydet synkronialueen sisällä ovat Ruotsiin. Suomen voimajärjestelmään liitetään lähivuosina paljon ...
  • Jännitetyn palkkisillan päätypalkkien halkeamien syiden analysointi FEM-laskennan avulla 

   Kuusela, Mikko (2017-01-11)
   Jännitettyjen palkkisiltojen päätypalkkien etupinnassa esiintyy halkeamia. Halkeamilla on vaikutusta betonin ulkonäön lisäksi rakenteen pitkäaikaiskestävyyteen ja staattiseen toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä 

   Järvinen, Eerik Johannes (2014-12-03)
   Suuri osa Suomen rataverkosta on sähköistettyä rataa. Työskenneltäessä sähköistetyllä radalla on noudatettava turvaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi vähimmäistyöskentelyetäisyyksiä jännitteisistä osista ja maadoituksien ...
  • Järvimatkailun kehittämistä tukeva vapaa-ajan asumisen konsepti 

   Manninen, Henna (2013-06-05)
   Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun kehittämiseksi. Lisäksi työhön liittyi todellinen ...