Now showing items 1649-1668 of 3851

  • Kolmen jäähdytysjärjestelmän elinkaarikustannusten vertailu 

   Mäkelä, Petra (2015-11-04)
   Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdään merkittävä määrä päätöksiä, jotka vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen ja taloudellisuuteen koko sen käyttöiän ajan. Tässä työssä on tarkasteltu jäähdytysjärjestelmän valinnan ...
  • Kolmiulotteisten parametroitujen käyrien suunnittelutyökalun toteuttaminen 

   Vähä-Salo, Tom (2013-04-03)
   Parametroidut käyrät ovat nykyään oleellinen osa graafista suunnittelua ja grafiikan tuottamista, vaikka yhteyttä ei aina ole helppo havaita. Tällaiset käyrät mahdollistavat pehmeästi kaartuvien muotojen tuottamisen käyrän ...
  • KommGame: A Reputation Environment for Teaching Open Source Software 

   Goduguluri, Veerakishore (2011-06-08)
   Over past several years the importance of teaching open source software in universities is increasing with the advent of open source as a development and business model. A novel, student centric approach of teaching open ...
  • Komponenttien liittäminen painettavaan elektroniikkaan 

   Salminen, Hanna-Maija (2009-12-09)
   Tämän diplomityön tavoite oli selvittää komponenttien liittämistä painettavaan elektroniikkaan. Lisäksi työn tavoitteena on lisätä tietoa sähköisesti johtavista liimoista, matalalämpötilan pastoista sekä press–fit ...
  • Komponenttipuhtauden mittauspalveluiden kehittäminen 

   Virtanen, Hannu (2015-04-08)
   Hiukkasmaiset epäpuhtaudet vaikuttavat merkittävästi hydraulijärjestelmien käyttöikään ja luotettavuuteen. Ne aiheuttavat huomattavaa ennenaikaista kulumista ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, käyttöiän alkuvaiheessa ...
  • Kone- ja laitevalmistuksen toimialan uudistumisen prosessi 

   Säämäki, Matti (2016-11-09)
   Teollisuus on Suomessa ollut itsenäisyyden aikana elintason nousun veturi. Nyt teollisuus ja erityisesti koneiden ja laitteiden valmistus on heikkenemässä ja elintason nousu taantumassa. Suomessa on ollut korkea työnteon ...
  • Koneellisen jäähdytystarpeen tarkastelu pientalossa 

   Rantanen, Olli Juhani (2015-09-09)
   Tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia pientalon koneellisen jäähdytyksen energiankulutusta sekä saman pientalon kokonaisenergiankulutusta. Tutkittava pientalo sijaitsi Tampereella. Tutkimukset tehtiin kuukausitason ...
  • Koneista kulttuuriin - Viihdekeskus Wärtsilän konepajaan 

   Kronberg, Niklas (2010-05-05)
   Työn lähtökohtana on Wärtsilän vanha konepaja/asennushallirakennus Turussa, Aurajoen rannalla. Rakennus on vuodelta 1938 jonka jälkeen sitä on laajennettu kahteen otteeseen, vuosina 1952 ja 1958. Rakennuksen matala siipi, ...
  • Koneluettavan CANopen-suunnitteluaineiston monitekninen hyödyntäminen 

   Helminen, Matti (2013-06-05)
   Suurin osa suunnittelutyöstä tehdään tänä päivänä tietokoneella ja siitä syntyy valtavia määriä dataa. Oikein käsiteltynä ja rikastettuna tätä dataa on mahdollista hyödyntää uusissa sovelluskohteissa. Eräs suunnittelutiedon ...
  • Konenäköön perustuva eleohjaus mobiililaitteella 

   Niskanen, Jussi (2012-05-09)
   Eleiden käyttö on keskeinen osa ihmisten välistä kommunikointia. Onkin luonnollista, että eleiden käyttöä myös tietokoneiden ohjaamisessa on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin vasta videopeliyhtiö Nintendon vuonna ...
  • Konepajan tuotantoprosessin nykytilan arviointi ja kehitys 

   Koivisto, Mikko J. (2016-06-08)
   Tässä työssä tutkittiin keskisuuren, raskaan tuotannon konepajan valmistusprosessin nykytilaa ja etsittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseksi sekä läpimenoajan lyhentämiseksi. Tutkimuksen ...
  • Konepajateollisuusyritysten markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

   Pirhonen, Ville Veikko (2016-04-06)
   Digitalisaation myötä organisaatioilla on yhä enemmän informaatiota helposti saatavilla päätöksentekoprosessiensa tueksi. Täten teollisten yritysten ostoprosessin alkuvaiheessa käytetäänkin nykyään huomattava määrää ...
  • Konerakenteiden opetussisällön kehittäminen 

   Keihänen, Osku (2016-11-09)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan teräksisten konerakenteiden suunnitteluun liittyviä näkökohtia. Lisäksi pohditaan, mitä aihealueita konerakenteiden opetussisältöön tulisi kuulua. Apuna suunnittelunäkökohtien muodostamisessa ...
  • Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi Simulink®-ympäristössä 

   Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...
  • Konfiguroitavan automaatioratkaisun kehittäminen mekaanisesti moduloituun tuotteeseen 

   Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
   Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
  • Konseptin kehittäminen tuotedokumentiksi 

   Kemppainen, Antti (2014-10-08)
   Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
  • Konsernistrategiasta kiinteistöosaston tukitoimintastrategiaksi – Toimintatutkimus strategiauudistuksesta 

   Luomaranta, Toni Markus (2016-06-08)
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeyrityksessä toteutettava konsernistrategia- sekä liike-toimintastrategiauudistus, joka vaatii myös kiinteistöjohtamisen uudistumista. Kiinteistöomaisuuden suuri osuus taseessa ajaa ...
  • Konservointi- ja restaurointitöiden hallinta korjaushankkeissa 

   Taurén, Tero Mikael (2016-11-09)
   Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa NCC Suomi Oy:lle toimintaohje korjaushankkeissa suoritettavien konservointi- ja restaurointitöiden hallintaa varten. Ohjeen tarkoituksena on edesauttaa konservointi- ja restaurointitöiden ...
  • Kontekstisensitiivisen ohjejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Qt-sovellukseen 

   Vainio, Jarkko (2015-05-06)
   Työn tavoitteena on suunnitella kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä automaatiojärjestelmän konfigurointiin ja ohjaamiseen käytettävään PC-työpöytäsovellukseen. Kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä tarjoaa ohjeita ...
  • Kontekstitietoon perustuva automaattinen tagien luonti mobiililaitteilla 

   Koivisto, Antti (2010-02-03)
   Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...