Now showing items 1689-1708 of 3875

  • Korkean saatavuuden järjestelmän automaattinen testaus 

   Koistinaho, Jarkko (2013-06-05)
   Saatavuus on tärkeä osa kriittisiä tietojärjestelmiä ja heikon saatavuuden omaavat järjestelmät voivat toimintahäiriöiden seurauksena aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita tai jopa hengenvaaraa. Tämän työn tutkimusongelma ...
  • Korkeapainemaaliruiskun ohjauselektroniikan suunnittelu ja toteutus 

   Koskinen, Jari-Pekka (2015-06-03)
   Korkeapainemaaliruisku on rakennustekniikassa käytettävä maaliruisku, jonka toimintaperiaate on nostaa mäntäpumpulla maalia järjestelmään sekä pitää haluttu työskentelypaine. Mäntäpumpun voimanlähteenä toimii sähkömoottori, ...
  • Korkeiden rakennusten EN-standardien mukainen jäykistyssuunnittelu 

   Mäkinen, Pekka Matias (2017-06-07)
   Diplomityö käsittelee korkeiden rakennusten jäykistyssuunnittelua eurokoodien suunnitteluohjeita mukaillen. Tutkimus on tehty kirjallisuusselvityksenä suomalaisia ja kansainvälisiä lähdeteoksia tutkimalla. Tutkimuksessa ...
  • Korkeiden rakennusten vaste tuulikuormituksessa 

   Kortelainen, Petri (2012-11-07)
   Tuulen vaikutusten merkitys rakennesuunnittelussa kasvaa merkittävästi rakennusten korkeuden kasvaessa. Korkeissa rakennuksissa tuulen turbulenttisuus voi aiheuttaa myös merkittävää värähtelyä. Tämän työn tarkoitus on ...
  • Korttelintäydennyssuunnitelma Tampereen Tammelaan - Pientalomaisuutta kantakaupunkiin 

   Virtanen, Jare (2008-11-05)
   Tutkimusten mukaan toiveet pientaloasumisesta ovat Suomessa yleisempiä kuin toteutunut pientaloasuminen. Pientaloasumisen suosio johtaa vähemmän tehokkaaseen maankäyttöön, mikä tarkoittaa yhdyskuntien laajenemista, lisäkuluja ...
  • Kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen taloudellinen tarkastelu 

   Toivari, Olli-Pekka (2011-09-07)
   Oikein mitoitetulla kosteudenhallinnalla ja sääsuojauksella voidaan poistaa tai vähentää kosteudesta johtuvia vaurioita. Kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen taloudellisuutta tarkastellaan tässä diplomityössä kahdesta ...
  • Koti kaupungissa - Ratkaisumalleja pientalomaiseen kerrostaloasumiseen Tampereen urbaaneissa raitiotieympäristöissä 

   Juselius, Juulia (2017-10-04)
   Diplomityössäni käsittelen kerrostalojen ja kerrostaloasumisen kehittämistä. Työssä muodostan kerrostalokonseptin, joka yhdistää pientaloasumisen laatutekijöitä kerrostaloasumiseen asumisen laadun ja monimuotoisuuden ...
  • Kotiautomaatiojärjestelmä 

   Varjonen, Antti (2013-11-08)
   Työn tavoitteena oli rakentaa modulaarinen kotiautomaatiojärjestelmä ja tutustua langattomaan Zigbee -standardiin. Langattomaan väylän käyttöön päädyttiin, koska vanhoihin asuntoihin ei välttämättä ole mahdollista rakentaa ...
  • Kotinäytteenoton varausjärjestelmän uudistaminen 

   Tahvanainen, Petri (2016-04-06)
   Fimlab Laboratoriot Oy tarjoaa Tampereen seudulla kotinäytteenottoa. Kotinäytteenotolla tarkoitetaan verinäytteenottoa, joka tapahtuu asiakkaan luona. Tähän mennessä Fimlab on pystynyt vastaamaan kotinäytteenoton ...
  • Kotisatama - kelluvan asumisen erityispiirteet ja mahdollisuudet 

   Pajulo, Anna (2015-05-06)
   Tämä diplomityö tarkastelee kelluvan asumisen syntyä, kehitystä ja nykytilaa sekä globaalilla että Suomen mittakaavalla. Taustoituksen pohjalta kuvataan kelluvan asumisen muotoja ja typologioita sekä millä tavoin kelluva ...
  • Koulujen ja päiväkotien laskennallinen ja toteutunut energiankulutus 

   Ruusala, Annu (2016-06-08)
   Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka hyvin standardikäytöllä ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) laskentaohjeilla pystytään ennustamaan koulu- ja päiväkotirakennuksen energiankulutus ja kuinka ...
  • Koulujen tietotekniikkainvestointien hankintaprosessit 

   Limnell, Ville-Pekka (2016-06-08)
   Suomi sijoittuu vuosi toisensa jälkeen PISA-arvioinneissa maailman kärkeen, mutta koulujen tietotekniikkavertailuissa on Suomen sijoitus laskenut jo useita vuosia perättäin. Koulujen tietotekniikkainvestoinnit eivät siis ...
  • Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla 

   Sainio, Tiina (2017-03-08)
   Lasten kuljettaminen autokyydillä kouluun on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tästä on seurannut ongelmia erityisesti koulupihoilla liikenteen ruuhkautuessa ja liikenneturvallisuuden heikentyessä. Työn päätavoitteena oli ...
  • Kriittisten laitteiden tarkastusohjeiden laatiminen kemianteollisuuden laitokselle 

   Puhakka, Timo (2015-06-03)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on laatia riskianalyyseihin pohjautuvien kriittisten laitteiden tarkastusohjeet ja -listat kemianteollisuuden laitokselle, Äänekoskella sijaitsevalle CP Kelco Oy:n tehtaalle. Tarkastuslistojen ...
  • Kristillinen koulu ja päiväkoti hirsistä 

   Karhunmaa, Stina (2016-04-06)
   Diplomityöni aiheena on kristillisen koulun ja päiväkodin suunnittelu hirsistä. Työ koostuu lyhyestä kirjallisesta osiosta sekä koulu- ja päiväkotisuunnitelmasta. Kirjallisessa osiossa kerron hirren käytöstä julkisessa ...
  • Kruunukylänjoen ratasillan niittiliitosten väsytyskuormitus 

   Siitonen, Tuomo (2015-04-08)
   Niittaamalla koottuja siltarakenteita rakennettiin Suomessa noin 100 vuoden mittainen ajanjakso vuosien 1860–1960 välillä, jonka jälkeen hitsaus syrjäytti niittauksen teräksen liitostapana. Suurin osa niittaamalla kootuista ...
  • Kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja urheilukenttien päällysrakenteissa 

   Hyvönen, Iikka Severi (2014-09-03)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää kuitusaven ja lentotuhkan seoksen eli kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuutta ja -kestävyyttä tie- ja urheilukenttärakenteissa. Työssä tutkittiin vanhoja LIFE- ja UUMA-hankkeiden ...
  • Kuituvahvistetut ballistiset henkilösuojavarusteet ja niiden vaatimukset 

   Jahkonen, Assi (2013-04-03)
   Diplomityö jakautuu kahteen osaan. Alussa esitellään ballistiset henkilösuojavarusteet yleisesti. Lisäksi ensimmäisessä osassa käsitellään niissä käytettäviä materiaaleja, erilaisia rakenteita sekä valmiiden tuotteiden ...
  • Kuivana rakentaminen 

   Koistinen, Lauri (2016-06-08)
   Diplomityössä oli tavoitteena muodostaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuivana rakentamisen malli ja laatia sen pohjalta yleinen ohje sekä yrityskohtainen ohje kuivana rakentamiseen. Tutkimusta lähestyttiin konstruktiivisen ...