Now showing items 1689-1708 of 3291

  • Market Opportunity and Value Creation for Engineering Services in Poland: The Mining and Energy Industries 

   Wierzchowiecka, Katarzyna (2015-05-06)
   The steadily accelerating globalization has given the means and motivation for companies to find new market opportunities and thus enter new markets. In order to minimize the risks involved in such activity and assess the ...
  • Markkinoiden segmentointi liiketoiminnan kannattavan kasvun suunnittelussa 

   Kemppainen, Harri (2016-12-07)
   Työssä tutkittiin kohdeyrityksen asiakasmarkkinoita sekä niiden kehitysmahdollisuuksia ja annettiin ehdotus jatkotoimenpiteistä, sekä myöhemmin toteutettavista kehitystoimenpiteistä. Työn taustalla on suomalainen pumppuja ...
  • Marsin aerosoli-ilmiöt 

   Syväjärvi, Teemu (2014-05-07)
   Mars on Auringosta lukien neljäs planeetta aurinkokunnassamme. Sillä on ympärillään ohut kaasukehä, joka koostuu pääosin hiilidioksidista. Marsin kaasukehässä leijuu oikeastaan aina pinnalta kaasukehään noussutta pölyä, ...
  • Mass flow estimation in mineral processing applications 

   Väyrynen, Teemu (2013-05-08)
   Development and implementation of automated monitoring, control and optimization systems for mineral processing applications require accurate online mass flow measurements from the processes. The mass flow sensors used in ...
  • Massastabiloinnin vaikutus maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin 

   Hainari, Saara (2016-01-13)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka massastabilointi muuttaa pehmeän maan indeksi- ja geoteknisiä ominaisuuksia maan hyötykäytön kannalta. Stabiloidun maan tutkimus on rajoittunut Suomessa pääasiassa lujuus- ...
  • Massiivirakenteen sisäpuolisen lisälämmöneristämisen vaikutus rakenteen kosteustekniseen toimintaan 

   Nurmi, Sakari (2012-06-06)
   Tutkimuksessa selvitettiin, miten hirsi- ja kevytbetonirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen vaikuttaa rakenteeseen kondensoituvan veden ja rakenteessa kasvavan homeen määrään sekä miten siitä johtuvia ongelmia voidaan ...
  • Massiivisen laattasillan kansilaatan yläpinnan betonipeitteen uusiminen 

   Alanko, Riku (2016-12-07)
   Siltoja korjatessa ollaan ajoittain tilanteessa, jossa kansilaatan yläpinnan betoni on niin pahasti rapautunutta, että se joudutaan paikoitellen poistamaan ja uusimaan yläpinnan raudoitetankojen alapuolelle asti. Nykyinen ...
  • Masterdatan hallinta finanssialalla 

   Riihentupa, Tuomo (2010-06-23)
   Tässä diplomityössä tutkitaan masterdatan hallinnan merkitystä ja käyttömahdollisuuksia finanssialalla masterdatan hallintajärjestelmien toteutustapojen ja teknologioiden näkökulmasta. Masterdatan hallinnalla tarkoitetaan ...
  • Matalalämpöasfaltti - selvitys vaahdotusmenetelmän käytöstä 

   Hujanen, Pekka Tapani (2016-06-08)
   Matalalämpöasfaltin valmistuksessa asfaltin valmistuslämpötilaa pudotetaan normaalia alhaisemmaksi erilaisin keinoin. Yksi suosituimpia matalalämpöasfaltin valmistusmenetelmiä on bitumin vaahdotus. Vaahdotetun bitumin ...
  • Matematiikan LUMA-hankkeet ja niiden vaikutus matematiikan osaamiseen Suomessa 

   Pulli, Liisa (2011-05-04)
   Tässä työssä käsitellään Opetushallituksen vuosina 1996 - 2002 organisoimaa matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishanketta, LUMA-hanketta, sekä sen jälkeistä pääosin yliopistojen koordinoimaa LUMA-toimintaa, jota tässä ...
  • Matematiikan opetuksen tavoitteiden täyttyminen alakoulun teknologiakilpailussa 

   Ylinen, Kalle (2015-03-04)
   Opetuksen kehittämisessä on alettu kiinnittää huomiota siihen, että oppilaiden tulisi omaksua oppiainekokonaisuuksien lisäksi myös oppiainerajoja ylittäviä tietoja ja taitoja. Tämä näkyy vahvasti suunnitteilla olevan vuoden ...
  • Matematiikan oppimisen tukeminen yliopistoissa 

   Vainio, Johanna (2013-09-04)
   Matematiikan perustaitojen heikentyminen on saanut yliopistot ympäri maailmaa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tilanne saataisiin korjattua. Matemaattisen osaamisen heikkoudet periytyvät yliopistoihin jo peruskouluista ...
  • Matematiikan perusopintojen kehittäminen matematiikan kielentämisen avulla 

   Linnusmäki, Juuso (2015-08-12)
   Matematiikan perusopinnot muodostavat ison osan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) perusopintojen opinnoista. Opintojen tarkoituksena on antaa kattavat valmiudet tekniikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Opintojen ...
  • Materiaali- ja energiatehokkuus muovipohjaisten pakkausten kehityksessä 

   Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
   Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...
  • Materiaalimenekin hallinta ja ennustaminen 

   Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
   Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...
  • Materiaalinhallinnan parantaminen trikoovaatteiden leikkuuprosessissa 

   Smolander, Tiia (2012-06-06)
   Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
  • Materiaalitehokas talonrakentamisprosessi 

   Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
   Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
  • Materiaalivirtojen hallinta varioitavien tuotteiden tuotantolinjalla 

   Ossi, Ville (2011-12-07)
   Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...
  • Material Development for Ultrasound Quality Assurance 

   Parviainen, Tanja (2015-05-06)
   Ultrasound transducers are usually the weakest point in an ultrasonic device. Malfunction in the transducer can cause distortion in an ultrasound image. Ultrasonic devices should therefore be checked in a regular basis to ...
  • Material Purchasing Management in Distribution Network Business 

   Kalliorinne, Turkka (2014-09-03)
   In the last decade noticeable and long distribution outages around Finland have been caused by severe weather conditions. The outages have changed the public opinion and a more reliable electricity distribution is demanded. ...