Now showing items 2899-2918 of 3291

  • Transaction Generator - Tool for Network-on-Chip Benchmarking 

   Lehtonen, Lasse (2014-06-04)
   This thesis focuses on benchmarking on-chip communication networks. Multiprocessor System-on-Chips (MP-SoC) utilizing the Network-on-Chip (NoC) paradigm are becoming more prominent. Required communication capabilities ...
  • Transform-based methods for stereo matching and dense depth estimation 

   Suominen, Olli (2012-06-06)
   Stereo matching is a passive method for estimating depth of a scene from two views from different perspectives. Parallax creates a disparity between the relative positions of scene points on the imaging planes depending ...
  • Transient Load Simulation of Forwarder Rear Frame 

   Sormunen, Juho (2016-08-17)
   One difficulty in the design of load bearing components of mobile machines is the transient and non-linear nature of loads acting on them. In addition to the dynamic characteristics of the machine, the magnitude of these ...
  • Transparent display's graphical unit 

   Juomoja, Miikka Hannu Mikael (2016-12-07)
   This master’s thesis is about graphical logic unit and supporting device driver which are part of a project where four transparent displays are embedded into vehicle’s windshield. The project is started by Pilkington ...
  • Transparent Electromechanical Stimulation System for Stem Cell Applications 

   Viehrig, Marlitt (2016-06-08)
   Functionalities of cells and tissues in the human body depend greatly on their specific microenvironment created by a variety of biochemical, electrical and mechanical cues. Current standard in vitro cell cultivation ...
  • Transparent Indium Tin Oxide Microelectrode Arrays for Measuring Beating Cardiomyocytes 

   Iftikhar, Haider (2016-12-07)
   This thesis study was made, to develop the microfabrication process for transparent microelectrode arrays (MEAs) using indium tin oxide (ITO). This was done in order to measure bioelectrical data from cardiomyocytes (CMs), ...
  • Tulenkestävän vuorauksen asennustyön laatuvirheiden kartoittaminen Kaakkois-Aasian työolosuhteissa 

   Alatalo, Teemu (2014-06-04)
   Asennustyö on merkittävä osa tulenkestävän vuorauksen toimitusprosessia. Projekteissa, joissa asennustyö tapahtuu Kaakkois-Aasiassa ja siellä vallitsevissa työolosuhteissa, asennuksen tehokas ja laadukas onnistuminen on ...
  • Tulevaisuuden asunto : suunnitelma Tampereen Vuorekseen 

   Helamaa, Anna (2006-11-15)
   Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
  • Tulevaisuuden kaupungin ekosysteemi 

   Joensuu, Tuomo (2011-06-08)
   Tämä tutkielma on tehty osana energiatehokas lähiökorjaaminen -projektia (ENTELKOR), jossa tavoitteena on tuottaa ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen suuntautuneita energiatehokkuuden tavoitteiden mukaisia ideoita, sekä ...
  • Tulevaisuuden kyläkoulu 

   Humppi, Kaisa (2015-12-09)
   Diplomityössä tutkitaan pientä koulua mahdollisena tulevaisuuden koulutyyppinä. Tutkimuslähteinä käytetään kyläkouluja ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitteleviä tutkimusaineistoja. Aiheen lähestyminen aloitetaan ...
  • Tulipalon havainnointi sähkömagneettisen ja akustisen spektrin avulla 

   Nikkarila, Juha-Pekka (2016-01-13)
   Kirjoituksessa käydään läpi tulipalon havainnointia akustista ja sähkömagneettista aaltoliikettä tarkkailemalla. Paikantamisen merkitystä ylipäänsä ihmisen toiminnassa avataan ja kerrotaan erityisesti sen ominaispiirteitä ...
  • Tuotannon controllerin toimenkuvan analysointi ja kehittäminen 

   Nieminen, Essi (2014-08-13)
   Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa on tarkasteltu jo useamman vuosikymmenen ajan controllerin työn tavoitteita sekä tärkeimpiä vastuualueita. Aiempi kirjallisuus ei kuitenkaan ole juuri eritellyt eri asemissa työskentelevien ...
  • Tuotannon mallinnus virtuaalisen rakentamisen konseptissa 

   Juusela, Aleksi (2016-06-08)
   Rakennusalan nykyiset liiketoimintamallit eivät mahdollista muiden teollisuuden toimialojen kaltaista työn tuottavuuden kehitystä. Työmaan aikataulutus, tehtävien suunnittelu ja hankinnat ovat edelleen heikosti johdettuja. ...
  • Tuotannon mittareiden kehittäminen teollisessa ympäristössä 

   Teollisuustalouden laitos – Department of Industrial Management; Teknisten tieteiden tiedekunta – Faculty of Engineering Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; tta (2013-09-04)
   Tuotantostrategian määrittäminen on valmistusorganisaatiolle tärkeää, jotta strategian mukaiset suorituskykymittaristot ovat rakennettavissa. Suorituskyvyn mittaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään sen oman suorituskykynsä ...
  • Tuotannon strategisen arvioinnin kehittäminen 

   Hintikka, Pentti (2013-08-13)
   Ulkoistamisen rooli teollisuusyritysten toiminnassa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa ja ulkoistaneet osan toiminnastaan tehtäväksi yrityksen ...
  • Tuotannon toimintatapojen kehittäminen 5S:n ja visuaalisen ohjauksen avulla 

   Knuuttila, Jaakko (2015-12-09)
   Tämän diplomityön aiheena oli käynnistää konepajayrityksessä aiemmin pyörinyt 5S-toiminta uudestaan ja pyrkiä selkeyttämään visuaalisen ohjauksen avulla tuotannon sisäistä logistiikkaa ja materiaalivirtojen ohjausta ...
  • Tuotannonhallintajärjestelmän analyysi ja jalkauttaminen 

   Litmanen, Ville (2012-11-07)
   Tämän tutkimuksen päätavoite on mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämän NetMES – järjestelmän käyttö tulevaisuudessa. Lisäksi pyritään täydentämään järjestelmästä tehtyä dokumentaatiota. Kyseinen järjestelmä on kehitetty ...
  • Tuotannonohjauksen kehittäminen venttiilituotannossa 

   Koski, Joonas (2015-01-14)
   Diplomityössä tutkittiin venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistoihin valmistavan yrityksen yhden venttiiliperheen tuotannonohjauksen kehittämistä vertaamalla työntö- ja imuohjausta. Tutkimuskohteena olevan tuotannon ...
  • Tuotannonohjaus rakentamisen moniprojektiympäristössä 

   Kemppi, Tero (2015-04-08)
   Yrityksellä voi olla hallittavanaan kymmeniä tai jopa satoja projekteja samanaikaisesti. Tämä moniprojektiasetelma asettaa yrityksen johtamis- ja tuotannonohjauskäytännöille omat haasteensa. Rakentamistuotantoa koskevaa ...
  • Tuotannonseuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen 

   Penttinen, Kimmo (2013-06-05)
   Tuotannonseurantajärjestelmän avulla kerätään arvokasta dataa tuotantolaitteilta. Sen avulla voidaan tarkkailla tuotteiden ja tuotannon laatua sekä tuotannon suorituskykyä ja aikalajeja. Etenkin automaattisen tiedonkeruun ...