Now showing items 2915-2934 of 3291

  • Tuotannonhallintajärjestelmän analyysi ja jalkauttaminen 

   Litmanen, Ville (2012-11-07)
   Tämän tutkimuksen päätavoite on mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämän NetMES – järjestelmän käyttö tulevaisuudessa. Lisäksi pyritään täydentämään järjestelmästä tehtyä dokumentaatiota. Kyseinen järjestelmä on kehitetty ...
  • Tuotannonohjauksen kehittäminen venttiilituotannossa 

   Koski, Joonas (2015-01-14)
   Diplomityössä tutkittiin venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistoihin valmistavan yrityksen yhden venttiiliperheen tuotannonohjauksen kehittämistä vertaamalla työntö- ja imuohjausta. Tutkimuskohteena olevan tuotannon ...
  • Tuotannonohjaus rakentamisen moniprojektiympäristössä 

   Kemppi, Tero (2015-04-08)
   Yrityksellä voi olla hallittavanaan kymmeniä tai jopa satoja projekteja samanaikaisesti. Tämä moniprojektiasetelma asettaa yrityksen johtamis- ja tuotannonohjauskäytännöille omat haasteensa. Rakentamistuotantoa koskevaa ...
  • Tuotannonseuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen 

   Penttinen, Kimmo (2013-06-05)
   Tuotannonseurantajärjestelmän avulla kerätään arvokasta dataa tuotantolaitteilta. Sen avulla voidaan tarkkailla tuotteiden ja tuotannon laatua sekä tuotannon suorituskykyä ja aikalajeja. Etenkin automaattisen tiedonkeruun ...
  • Tuotannonsuunnittelujärjestelmän komponenttipohjainen kehittäminen 

   Arimaa, Juha-Pekka (2011-04-04)
   Komponenttipohjainen kehitys tarkoittaa ohjelmistojen rakentamista uudelleenkäytettäviä komponentteja hyväksikäyttäen. Läheisesti uudelleenkäyttöön liittyvä tekniikka on myös tuoterunkojen käyttö ohjelmistokehityksessä. ...
  • Tuotannonsuunnittelujärjestelmän suorituskykymonitorointi 

   Oinas, Eero (2015-12-09)
   Työpöytäsovellusten suorituskyvyn mittaaminen lopullisessa käyttöympäristössä antaa kehittäjälle tietoa ohjelmiston laadusta ja käytettävyydestä varsinaisissa käyttötilanteissa. Suorituskyvyn mittaaminen kehitysympäristön ...
  • Tuotantokoneiden seurantaohjelmiston hyödyntäminen tuottavuuden parantamisessa 

   Rapeli, Timo (2012-06-06)
   Koneseurantajärjestelmien käyttö suomalaisessa teollisuudessa on lisääntynyt. Tuotannon seurannasta saatavalla informaatiolla halutaan ylläpitää ja tehostaa tuotannon tehokkuutta. Seurannan informaation käyttö yrityksissä ...
  • Tuotantolaitoksen lavausjärjestelmän kehittäminen 

   Kasari, Mikko (2011-08-17)
   Elintarviketeollisuuden kova kilpailutilanne ja tuotantovolyymien kasvu on pakottanut elintarvikealan yritykset kehittämään teollisia prosesseja kohti kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tässä diplomityössä tarkastellaan ...
  • Tuotantoprosessin materiaalivirtojen kehittäminen 

   Ruotsala, Tuukka (2013-12-04)
   Tässä työssä tutkittiin tuotantosolujen materiaalitäydennystä elektroniikka-alan case-yrityksessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa uuden lanseerausvaiheessa olleen tuotteen tuotannon joustavuutta ja pienentää ...
  • Tuotantoprosessin virtauttaminen ohjausperiaatteen ja layoutin muutoksella 

   Viitanen, Sami Armas (2016-09-07)
   Diplomityön kohdeyritys valmistaa hyttimoduuleja telakkateollisuudelle. Yrityksen oma osavalmistusosasto valmistaa paneelit, jotka liitetään kokoonpanolinjalla hytteihin. Työn tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa uusi ...
  • Tuotantoprosessin virtauttaminen soluvalmistuksen avulla 

   Hovila, Juha (2015-12-09)
   Tämän diplomityön kohdeyritys valmistaa maanporaukseen soveltuvia teriä vaihtelevan eräkoon funktionaalisella tuotantojärjestelmällä. Kohdeyrityksellä on tavoitteena kaksinkertaistaa tuotantonsa ja puolittaa toimitusketjunsa ...
  • Tuotantosolun kapasiteetin ennustaminen kuluneiden viikkojen toteumien perusteella 

   Luoma, Valtteri (2016-06-08)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli määrittää yhteinen tapa kahden eri tuotantosolun kapasiteetin arvioimiseen kolmen viikon päähän. Ongelmana aikaisemmin käytetyissä määritelmissä oli se, että eri tuotantosoluissa käytettiin ...
  • Tuote-palvelujärjestelmien kehittäminen ja rakennusprojektin hankintapäätöksiin vaikuttaminen 

   Sariola, Rami (2013-09-04)
   Tämä diplomityö tarkastelee tuote-palvelujärjestelmien kehittämistä sekä rakennusprojektin hankintapäätöksiin vaikuttamista. Teollisuusyritykset ovat siirtyneet kohti teollista palveluliiketoimintaa tarjoamalla ...
  • Tuotekehitys ja laadunvalvonta koruteollisuudessa 

   Lilja, Hanna (2012-06-06)
   Selviytyäkseen nykypäivän kiristyvässä globaalissa kilpailussa koruteollisuuden on pystyttävä tuomaan markkinoille uusia tuotteita yhä enemmän ja yhä edullisemmin. Tämä vaatii yritykseltä erityisesti toimivaa tuotekehitysprosessia ...
  • Tuotekehitysprojektin kannattavuuden arviointi 

   Sirkka, Jouni (2016-01-13)
   Tuotekehitys on tärkeässä roolissa menestyvän yrityksen liiketoimintastrategiassa. Tuotekehitys ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus, vaan tuotekehityshankkeiden ja niiden tulosten tulee olla kannattavia, eli tuotekehity ...
  • Tuotekehitysprojektit pk-yrityksessä 

   Karjalainen, Johannes (2016-04-06)
   Yrityksen menestyminen rakentuu tuotekehityksen varaan. Tässä työssä tutkittiin pk-yrityksissä suoritettavia tuotekehitysprojekteja, joiden ketjuttaminen muodostaa yrityksessä tehtävän tuotekehityksen. Työ suoritettiin ...
  • Tuotekehitysprosessin kehittäminen Lean-toimintaperiaatteita hyödyntäen 

   Ulla, Albert (2016-10-05)
   Työn tarkoituksena on selvittää, miten tuotekehitysprosessia voidaan kehittää Lean-toimintaperiaatteita hyödyntäen. Työssä tarkasteltiin Kauttualla Satakunnassa toimivan Jujo Thermal Oy:n tuotekehitysprosessia. Jujo Thermal ...
  • Tuotekonfiguraattorin luomien tilausohjautuvien komponenttien kustannusten merkitys tuotekustannusten muodostumisen kannalta 

   Peltokoski, Kirsi (2016-06-08)
   Toiminnanohjausjärjestelmät ovat käytössä useissa teollisuusyrityksissä, sillä toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen toimintojen automatisoinnin ja keskitetyn tiedonkeruun. Yritysten erilaisista toimintaympäristöistä ...
  • Tuoteluokitusten mahdollisuudet uuden tuotteen ja tuotemuutosten suunnittelussa 

   Nokelainen, Ville (2016-06-08)
   Nykypäivän yritykselle tiedonhallinta ja sen onnistunut soveltaminen, on tärkeä menestystekijä voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla. Tiedon kerääminen ja sen analysointi tuotetta koskevista vaatimuksista tuotekehitystä ...
  • Tuoterakenne tulevaisuuden kaivosporalaitteille 

   Majander, Teemu (2011-06-08)
   Yritykset pyrkivät vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin suunnittelemalla tuotteita, joiden ominaisuuksia kyetään muuntelemaan. Tuoterakenne luo perustan niin täsmällisen tuotetiedon muodostamiselle kuin myös ...