Now showing items 21-40 of 97

  • GNSS-satelliitiin ennustetun kiertoradan esittäminen rataparametreinä 

   Kosola, Heikki (2012-06-06)
   Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
  • GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi 

   Martikainen, Simo (2012-08-15)
   Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
  • GPS-satelliitin radan ennustaminen 

   Seppänen, Mari (2010-03-03)
   Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
  • Graafipohjainen partikkelisuodatin sisätilapaikannuksessa 

   Koivisto, Mike (2015-12-09)
   Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannusta ja siihen tarkoitettua suodatinta WLAN-tukiasemista sekä BLE-lähettimistä saatujen mittausten avulla. Työssä esitellään tarkemmin sisätilapaikannusmenetelmä, joka käyttää ...
  • The GUHA Method in Data Mining 

   Turunen, Esko (2012)
   Knowledge discovery in databases (KDD) is the process of identifying valid, novel, potentially useful, and ultimately understandable patterns in (often huge) datasets. Data mining is the central step of KDD: the application ...
  • High-level synthesis for travel-time tomography 

   Takala, Mika (2016-06-08)
   Tomography is used to acquire an image of inner contents of an object or material. Typically measurements are based on penetrating waves. Measurements require signal generating and recording hardware, data preprocessing ...
  • Hilateorian perusteet 

   Seppälä, Minna (2016-06-08)
   Hilateoriat ovat saaneet alkunsa 1850-luvulla englantilaisen matemaatikon George Boolen (1815-1864) tutkimuksista, joista muodostui Boolen algebra. 1900-luvun alkupuolella Boolen algebra kehittyi hilateorian osaksi. ...
  • Hypermediajärjestelmän muutoshallinta ja haasteet offshore-projektissa 

   Kalamies, Juha (2013-10-09)
   Hypermediajärjestelmien monimutkaistuessa ja toimitusmallien hajautuessa muutoshallinnan merkitys hypermedia- ja ohjelmistoalalla on kasvanut. Prosessi- ja toimitusmalleista riippumatta muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, ...
  • Hyperreaaliluvut ja epästandardi analyysi 

   Toivonen, Roni (2015-12-09)
   Hyperreaalilukujen systeemi on reaalilukujen systeemin laajennus, mikä sisältää äärettömiä ja infinitesimaalisia lukuja. Ääretön luku on itseisarvoltaan suurempi kuin mikään reaaliluku ja infiniteismaaliluku on itseisarvoltaan ...
  • Ilmiöpohjaisen verkko-oppimateriaalin rakenteinen sisällöntuotanto 

   Koro, Juho (2016-06-08)
   Erilaiset pedagogiset lähestymistavat opetukseen vaikuttavat väistämättä myös verkko-opetuksen toteutustapoihin. Perinteisesti peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa opetus on oppiainekeskeistä. Ilmiöpohjaisuus tuo ...
  • Improving web application scalability with advanced caching techniques 

   Hautamäki, Petri Sakari (2014-12-03)
   The main purpose of this thesis was to research and select the most usable ways of improving web application scalability especially during high traffic peaks. The most concrete meter for the application scalability was ...
  • Informaation visualisoinnin laadukkuuskriteerit 

   Paukkeri, Jukka (2014-01-15)
   Tietomassasta on usein hankala löytää merkittäviä asioita ja oivaltaa niiden välisiä yhteyksiä. Tiedon siirtyessä yhä suuremmalta osin sähköiseen muotoon informaation ymmärtämistä voidaan yhä useammin tukea älykkäillä ...
  • Integer Linear Programming Based Code Generation for Exposed Datapath 

   Äijö, Tomi Mikael (2014-12-03)
   As the use of embedded processors has spread throughout the society pervasively, the requirements for the processors have become much more diverse causing general purpose processors to be inefficient on many occasions. ...
  • Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa 

   Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
   Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...
  • Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät usean järjestelmätoimittajan IT-hankkeessa 

   Puranen, Henri (2015-12-09)
   Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät kasvattavat jatkuvasti suosiotaan IT-alan monipuolisten projektien hallinnassa. Ketterät menetelmät mahdollistavat tehokkaan ohjelmistokehityksen vaiheistamalla toteutustyön, keskittymällä ...
  • Kielentäminen matematiikan opetuksen ja oppimisen tukena 

   Sarikka, Hanna (2014-05-07)
   Kielentäminen eli matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielen avulla pääsääntöisesti suullisesti tai kirjallisesti (Joutsenlahti, 2010) on työkalu matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Tässä diplomityössä on tutkittu ...
  • Kvaternianalyysin soveltamista reuna-arvo-ongelmiin 

   Vesa, Joonas (2016-06-08)
   Kvaternianalyysin voidaan ajatella laajentavan kompleksianalyysin menetelmiä neljään ulottuvuuteen. Kvaternianalyysin vahvuutena voidaan pitää esimerkiksi vahvoja integraalikaavoja, joita on mahdollista soveltaa melko ...
  • Käytännönläheistä matematiikkaa lukiossa 

   Nieminen, Iina Maria (2015-08-12)
   Diplomityötutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia tekniikan aihepiiristä tuotuja sovellustehtäviä voi hyödyntää pitkän matematiikan opetuksessa sekä miten ne tukevat opiskelijoiden oppimista, motivaatiota ja ...
  • Laatudokumentaatiojärjestelmän siirtäminen sähköiseen muotoon 

   Lehvonen, Ville (2013-06-05)
   Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...
  • Large scale visualization of virtual movie sets for performance capture actors 

   Shcherban, Maria (2016-02-03)
   In recent years, motion capture technology has found extensive applications in movie and video game production. In many cases, the actor is not merely overlaid into a virtual scene, but has to interact with purely virtual ...