Now showing items 21-40 of 62

  • Kernel-based Virtual Machinen (KVM) käyttö palvelinvirtualisoinnissa 

   Pirttimäki, Kai (2016-11-09)
   Suomi on pienten laitesalien maa. Monella yrityksellä on omat laitesalinsa, joissa ajetaan suurta osaa organisaation tarvitsemasta IT – infrastruktuurista. Usein näiden laitesalien ongelmana on ahtaus, energian kulutus, ...
  • Kestävä kehitys kunnossapidon projektiliiketoiminnassa 

   Männistö, Juha (2016-03-09)
   Lisäarvon tuottaminen on sekä yrityksen toiminnan tarkoitus että sen menestyksen mitta. Yrityksen menestys juontaa kilpailuedusta, joka perustuu erityisiin vahvuuksiin, jotka useimmiten perustuvat taas yrityksen ...
  • Kone- ja laitevalmistuksen toimialan uudistumisen prosessi 

   Säämäki, Matti (2016-11-09)
   Teollisuus on Suomessa ollut itsenäisyyden aikana elintason nousun veturi. Nyt teollisuus ja erityisesti koneiden ja laitteiden valmistus on heikkenemässä ja elintason nousu taantumassa. Suomessa on ollut korkea työnteon ...
  • Konepajan tuotantoprosessin nykytilan arviointi ja kehitys 

   Koivisto, Mikko J. (2016-06-08)
   Tässä työssä tutkittiin keskisuuren, raskaan tuotannon konepajan valmistusprosessin nykytilaa ja etsittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseksi sekä läpimenoajan lyhentämiseksi. Tutkimuksen ...
  • Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi Simulink®-ympäristössä 

   Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...
  • Korkeapainemaaliruiskun ohjauselektroniikan suunnittelu ja toteutus 

   Koskinen, Jari-Pekka (2015-06-03)
   Korkeapainemaaliruisku on rakennustekniikassa käytettävä maaliruisku, jonka toimintaperiaate on nostaa mäntäpumpulla maalia järjestelmään sekä pitää haluttu työskentelypaine. Mäntäpumpun voimanlähteenä toimii sähkömoottori, ...
  • Kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyys 

   Koskela, Petri (2013-01-09)
   Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
  • Leaders´ Conscious Experience Towards Time 

   Reunanen, Tero Jussi (2013-04-03)
   Time is the key resource in modern business. Every other resource can be added or reduced but time is imperative. Other resources such as personnel, capital or facilities are also crucial, but their usage is always time ...
  • Liiketoiminnan hallinnan ja kilpailukyvyn kehittäminen vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa 

   Reinikainen, Ari (2016-08-17)
   Asuntorakentaminen on kansainvälistynyt ja kaupungistumisen myötä rakennusalalla rakentamisen kilpailu lisääntyy. Rakentaminen on suhdanneherkkä liiketoiminta-alue ja pääomavaltainen toimiala. Omistusasuminen on ...
  • Luotettavuus ad hoc -verkoissa 

   Könönen, Jari (2016-12-07)
   Ad hoc -verkko on verkko, joka rakennetaan ja muodostetaan kahden tai useamman tietoteknisen laitteen välille ilman tukiasemaa. Ad hoc -verkon laitteet kommunikoivat keskenään ilman erillistä tukiasemaa ja jos verkossa ...
  • Markkinoiden segmentointi liiketoiminnan kannattavan kasvun suunnittelussa 

   Kemppainen, Harri (2016-12-07)
   Työssä tutkittiin kohdeyrityksen asiakasmarkkinoita sekä niiden kehitysmahdollisuuksia ja annettiin ehdotus jatkotoimenpiteistä, sekä myöhemmin toteutettavista kehitystoimenpiteistä. Työn taustalla on suomalainen pumppuja ...
  • MatLab-pohjainen työkalu säähavaintojen analysointiin Olkiluodon alueella 

   Tuohimaa, Mikko (2016-11-09)
   Posiva on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta sekä siihen liittyvästä tutkimustoiminnasta Olkiluodon saarella. Yhtenä monista tutkimuskohteista on saaren ympäristö, ja tutkimuksen ...
  • Monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen tekstihaulla 

   Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
   Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...
  • Ohjelmistostandardin koneluettava rajapinta ja mukautuva web-käyttöliittymä 

   Eskola, Harri (2015-01-14)
   Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...
  • OpenCRP – Avoimen lähdekoodin pilvipalvelu- ja mobiilirobottiympäristö 

   Castren, Erkki (2016-11-09)
   Tampereen teknillisen yliopiston Open Cloud Robotic Platform -projektin (OpenCRP) tarkoituksena on muun muassa tiedon tuottaminen ja osaamisen kartuttaminen avoimen lähdekoodin mobiilirobottien ja -pilvipalvelun hyödyntämisestä ...
  • Operatiivisen toiminnan mittarit asiantuntijavaltaisessa projektiliiketoiminnassa 

   Nenonen, Tero (2016-11-09)
   Työssä suunniteltiin operatiivisen suorituskyvyn mittaristo automaatiojärjestelmiä valmistavaan yritykseen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut pyrkimys jatkuvaan parantamiseen ja tavoitteena oli kokonaisprosessia tukeva ...
  • Palveluiden tuotteistaminen ja uusien palveluiden kehittäminen teollisuusyrityksessä 

   Silvennoinen, Mika (2016-08-17)
   Palvelut ovat nousseet yhä tärkeämmiksi osa-alueiksi teollisuusyritysten liiketoiminnassa. Teollisuusyritykset ovat alkaneet etsiä kysynnän vaihtelun tasaajaa sekä kasvua palveluliiketoiminnasta. Perinteisesti ...
  • Pienessä sähkönjakeluyhtiössä tarvittavat kompetenssit muuttuvassa markkinatilanteessa 

   Heinonen, Tarja Ellen (2015-05-06)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan pienissä sähkönjakeluyhtiöissä tarvittavia kompetensseja muuttuvassa markkinaympäristössä. Kompetensseilla tarkoitetaan pääasiassa yksilön kompetensseja, mutta työssä on tutkittu myös ...
  • Pilvipalveluiden tietosuojan varmistaminen 

   Syrjälä, Jari (2015-06-03)
   Virtuaalisointiteknologian kehittyminen 1990-luvulta lähtien ja sen ulkoistaminen 2000-luvulla on mahdollistanut myymään tietojenkäsittelyä palveluna kuluttajille ja organisaatiolle. Pilviteknologia on mahdollistanut ...
  • Pitkän elinkaaren ohjelmiston kehittäminen 

   Aho, Ville (2013-06-05)
   Ohjelmiston elinkaareen kuuluu monia erilaisia vaiheita ja muutoksia. Pitkä elinkaari asettaa haasteita niin määrittelyllisesti kuin teknisestikin. Tässä työssä pyritään selvittämään, miten pitkään olemassa ollutta ohjelmistoa ...