Now showing items 21-40 of 234

  • Beam and column splice bolt shear forces with bidirectional bending 

   Satamo, Petri (2017-12-07)
   In the literature, the designing of the rolled or welded, doubly symmetrical I- and H-profile bolted splice is usually presented with a load combination, which includes axial load, shear in one direction and bending in ...
  • Betonielementin valmistusprosessin tehostaminen leanin avulla 

   Hakala, Tommi (2018-11-07)
   Työssä tutkitaan betonielementtituotannon tehostamista NB-Seinä Oy:n tuotantotiloissa lean-filosofiaa hyväksi käyttäen. Tarkoituksena oli tutkia elementin valmistusprosessia ja arvoa tuottamattomien toimintojen poistamisella ...
  • Betonielementtien esikäsittelyn vaikutus pintamateriaalien tartuntaan 

   Raukola, Johannes (2018-08-15)
   Betonipintojen esikäsittely on aikaa vievä työvaihe betonielementtien valmistamisessa. Erilaisilla betonin esikäsittelypinnoilla katsotaan olevan erilaiset ominaisuudet pintamateriaalien tartunnan kannalta. Näyttöä ...
  • Betonielementtitehtaan materiaalivirtojen hallinta 

   Alapuranen, Mika (2018-06-06)
   Tuotantoprosessi on teollisuusyrityksen toiminnan avainasemassa ja sen kehitykseen panostetaan usein merkittävästi. Tuotantoprosessilta vaaditaan kustannustehokkuutta laadusta tinkimättä. Tuotantoprosessia tukevat toiminnot, ...
  • Betonikantisen teräspalkkisillan osittainen liittotoiminta 

   Partala, Eetu (2017-12-07)
   Liittorakenteissa mekaanisilta ominaisuuksiltaan poikkeavilta materiaaleilta, teräkseltä ja betonilta, hyödynnetään niiden edullisia ominaisuuksia, betonin puristuskestävyyttä ja teräksen lujuutta vedettynä ja puristettuna. ...
  • Betonimurskeen käyttö raitiotierakentamisessa 

   Linden, Tuomas (2018-05-09)
   Betonimursketta on Suomessa käytetty tie- ja katurakentamisessa jo yli 20 vuoden ajan. Käyttökokemukset ovat olleet hyviä ja betonimurskerakenteista on koerakenteiden seurantatutkimuksissa mitattu vertailurakenteita suurempia ...
  • Betonin halkeilun hallinta tasomaisissa ja vesitiiveissä rakenteissa 

   Ojamaa, Iiro (2017-04-05)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan betonirakenteiden halkeilua ja halkeilun vaikutusta rakenteen toimintaan. Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa teräsbetonirakenteen raudoituksen suunnitteluun ja ennen kaikkea rakenteen ...
  • Betonin kemikaalikestävyys ja suojaaminen kemikaaleilta teollisuusrakentamisessa 

   Kettunen, Teemu Ilmari (2018-06-06)
   Diplomityössä käsitellään betonin kemiallista kestävyyttä ja erityisesti kemikaalikestävyyttä. Tarkasteltavia kemikaaleja ovat sekä luonnossa esiintyvät yhdisteet että teollisuudessa käytettävät voimakkaat kemikaalit. Työ ...
  • Betonin puristuslujuus erilaisten rasitustasojen jälkeen 

   Kujala, Toni (2017-03-08)
   Standardin EN 1992-1-1 mukaan betonin puristusjännityksiä tulee rajoittaa, ettei mikrohalkeamat, jännityksen suuntaiset halkeamat tai viruminen heikennä betonirakenteen toimintaa haitallisesti. Työssä haluttiinkin saada ...
  • Betonirakenteisten seinäelementtien vaakasauman mitoitus- ja suunnitteluohje 

   Uimonen, Antti Samuli (2018-05-09)
   Diplomityössä paneuduttiin jäykistävien väliseinäelementtien vaakasauman toimintaan ja mitoitukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia pystykuormien merkitystä vaakasauman leikkausrasituksiin sekä luoda mitoitus- ja ...
  • Betonisen palkin puristusmurtokestävyys yhdistetyillä rasituksilla 

   Pulkkinen, Joona (2017-06-07)
   Jännitetyillä palkkisilloilla betonin puristusmurto yhdistetyillä rasituksilla on yleensä poikkileikkauksen koon mitoittava tekijä. Palkin puristusmurto voi tapahtua palkin puris-tuspinnassa eli taivutusmomentin ja jännevoiman ...
  • Classification of Cost data and its use in 5D Building Information Modelling 

   Hakanen, Lotta (2017-05-03)
   The purpose of this research was to evaluate the possibilities of a construction company’s cost data classification. The case company’s cost data became inaccurate when proceeding from cost estimation to execution and the ...
  • CLT-elementin soveltaminen pientalon vaipparakenteessa sekä yläpohjassa 

   Lähteenmäki, Joona (2017-04-05)
   Opinnäytetyössä käsitellään CLT:tä rakennusmateriaalina ja tarkastellaan sen ominaisuuksia sekä käyttöä. CLT tulee sanoista Cross Laminated Timber ja se tarkoittaa ristiinliimatuista puulamelleista muodostuvaa massiivipu ...
  • CLT-tilaelementtikerrostalon rakennussuunnitteluohjeistus 

   Sorri, Senni (2017-08-16)
   Tämä diplomityö käsittelee CLT-tilaelementeistä rakennettuja 3–8-kerroksisia puukerrostaloja, joiden käyttötarkoitus on asuminen. Ensimmäinen tämän tyyppinen kerrostalo valmistui Suomeen vuonna 2013. Uuteen rakennejärjestelmään ...
  • Customer Experience Management in Construction Company 

   Hoffrén, Viljami (2017-09-06)
   In companies, the importance of CE is understood, but its true meaning is largely unknown. CE is though equal with customer service. CEM is not systematic and the creation of experiences happens randomly. There are no clear ...
  • Design of high-strength steel tubular structures 

   Kierros, Miro (2017-11-08)
   This Master of Science thesis investigates the usage of high-strength steels in tubular structures. High-strength steels are not so familiar for designers even if Eurocode EN 1993-1-12 presents design rules for steel grades ...
  • Development and Optimization of Curtain Wall Connection System 

   Fillion, Joshua (2018-12-05)
   A total of 8 different connections (4 custom profiles and 4 L-profiles) for curtain wall systems are developed while investigating the benefits of applying modern numerical analysis, optimization and parametric design ...
  • DSL-6 -laitteen mittaustiedon ja liikenteen automaattisen mittaustiedon laatu sekä moottoripyörälaskentaverkon määrittely 

   Pihlajavaara, Olli (2017-12-07)
   Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää DSL-6 -liikennelaskentalaitteen mittaustiedon laatu, arvioida liikenteen automaattisen mittaustiedon laatua virhemääriin perustuen sekä määrittää moottoripyörien laskentaan ...
  • Elinkaarihankkeiden ylläpitokustannusten ohjausmalli 

   Uusitalo, Antti (2018-03-07)
   Diplomityön tavoitteena oli kuvata malli, jonka avulla voidaan selkeästi jäsennellä ja eritellä kiinteistön käytön aikaiset kustannukset sekä seurata niiden toteutumista kustan-nusarvioon nähden. Tarkoituksena oli kehittää ...
  • Epätiiviin sisäkuoren vaikutukset julkisivukorjauksessa 

   Hakalahti, Johanna (2018-09-05)
   Tässä diplomityössä tarkasteltiin 1940-60-luvuilla rakennettuja julkisivukorjauskohteita, joissa korjausratkaisuna on päädytty purkamaan julkisivu sisäkuoreen asti ja uusimaan kokonaan. Epätiiviin ja tiiviin sisäkuoren ...