Now showing items 21-40 of 72

  • Design for Procurement 

   Martikainen, Anu (2012-03-07)
   Today, procurement has a major role in companies’ businesses. Because of the globalization and harder competition, many companies are trying to focus more on their main knowhow and leave the other issues to subcontractors. ...
  • Design of a smart carrier for asset-awareness production 

   Resúa Rey, Álvaro (2012-06-06)
   The adaptation of new technology to production system is an open challenge. The most advanced devices allow producing faster, cheaper and better, helping to fulfil the market needs. The companies are under pressure to ...
  • Factory Rough Cut Capacity Planning in Make-to-Stock Production 

   Paappa, Jouni (2013-02-06)
   Tutkimuksen kohteena olivat kappaletavaratehtaan tuotannon ongelmat. Kohdetehtaalla oli vaikeuksia pitää luotua tuotantosuunnitelmaa. Tämä aiheutti haittaa varsinkin tuotantoyksikön toimiessa organisaation muiden funktioiden ...
  • Formal Modelling of Complex Event Processing and its Application to a Manufacturing Line 

   Ahmad, Waheed (2012-02-08)
   Identifying the significant and most needed information in huge enterprises at the right time not only helps in decision making, but also plays an important role in overall performance and profit making of enterprises. ...
  • A Generic Method for Modelling Systems of Systems and its Applicability to the Field of Factory Automation 

   Zhou, Bo (2011-09-07)
   To solve the problems brought by new challenges such as customized production and shortened production life cycle, numerous new technologies have been introduced to the area of factory automation. The integration of the ...
  • Heuristinen optimointimenetelmä tilausohjatun tuotannon karkeasuunnitteluun 

   Toivonen, Ville Petteri (2016-10-05)
   Tilausohjatussa tuotannossa lopputuotteita valmistetaan ainoastaan asiakastilausten perusteella. Valmiita tuotteita varastoidaan korkeintaan lyhytaikaisesti, joten kysynnän vaihdellessa tuotanto toimii usein tiukkojen ...
  • Höyrynjäähdyttimen suunnittelun automatisointi 

   Sazuka, Yukio (2013-08-14)
   Projektituotteet sisältävät tyypillisesti paljon asiakaskohtaista räätälöintiä. Siitä johtuen tuotteiden suunnittelu alkaa vasta tilauksen varmistumisen jälkeen. Tämä hidastaa tuotteen tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikaa ...
  • Improving the Management of Global Manufacturing Ramp-ups 

   Isosaari, Lauri (2012-04-04)
   All trade becomes more international and the business environment is under constant change. The rapid global ramp-up of new products is becoming a more important success factor from the point of view of the entire product ...
  • Improvisaation periaatteita hyödyntävän ideointimenetelmän kehittäminen ja testaaminen 

   Ruottinen, Vesa-Matti (2014-06-04)
   Innovointi ja innovaatiot ovat nykyään suuressa osassa niin yritysten jokapäiväisessä toiminnassa, kuin ihmisten arkielämässäkin. Improvisointi ei ole tiedostetusti yhtä näkyvä osa elämäämme, mutta sitäkin toteutetaan ...
  • The Influence of Surface Treatment on the Polyolefin Coating 

   Ala-Kuha, Anniina (2012-02-08)
   Low-density polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP) are widely used polymers in packaging industry. These polymers differ to one and other by their polymer structures: LPDE has long branched body, when PP is a linear ...
  • Kaksi TRIZ-viitekehystä ja niiden soveltaminen teknisessä ongelmanratkaisussa 

   Ryöppy, Merja (2013-01-09)
   Tässä diplomityössä tutkitaan teknisen ongelmanratkaisun teorian (TRIZ) käyttöä teknisten tuotteiden alkupään tuotekehitysvaiheissa eli konseptikehityksessä. TRIZ tarjoaa ongelmanratkaisuun ja tuotteiden tulevien ...
  • Kestävä tuotanto suomalaisessa teollisuudessa nyt ja tulevaisuudessa 

   Kuusela, Jaana (2011-09-07)
   Kulutuksen lisääntyminen ja tuotantomäärien kasvaminen johtavat raakaaineiden käytön sekä jätemäärien lisääntymiseen, mikä rasittaa ympäristöä ja luonnon uusiutumiskykyä. Kulutustottumuksissa ja yritystoiminnassa tulee ...
  • Kokoonpanokeskeisen tuotantoketjun sovittaminen liiketoimintoihin 

   Ylilauri, Teemu (2014-01-15)
   Tämän diplomityön tavoite on muodostaa Fastems Oy Ab:n asiakasräätälöityjen toimitusten tuotantoon toimintamalli, jolla tuotantoprosessi voidaan vaiheistaa. Nykyisin näiden toimitettavien laitteistojen tuotannon työtunnit ...
  • Kokoonpanon kehittäminen linjatuotantoon siirryttäessä 

   Nurmikolu, Katriina Anneli (2011-12-07)
   Tämän työn tavoitteena on käsitellä kokoonpantavuuden ja kokoonpanon käsitteitä ja sitä miten kokoonpantavuutta voidaan parantaa niin uuden tuotteen suunnittelussa kuin jo olemassa olevassa tuotteessa. Työn soveltavassa ...
  • Konfiguroitavan automaatioratkaisun kehittäminen mekaanisesti moduloituun tuotteeseen 

   Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
   Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
  • Laadunhallintajärjestelmän kehitys teknisessä tukkukaupassa 

   Arkko, Risto (2017-05-03)
   Laadunhallintajärjestelmät, laatujohtaminen ja prosessimainen toimintamalli ovat muodostuneet kriittisiksi osiksi kilpailukykyistä liiketoimintaa teknisellä alalla. Asiakasvaatimusten tiukentuessa on entistä tärkeämpää ...
  • Lasermikrotyöstön reaaliaikainen pinnanseurantajärjestelmä 

   Hautala, Ville (2012-06-06)
   Monissa mikrotyöstösovelluksissa laserin fokuskorkeuden tarkka hallinta on edellytys työstöprosessin onnistumiselle. Usein työkappaleen pinnanvaihtelut ovat suurempia kuin laserin syväterävyysalue, mikä johtaa epätasaiseen ...
  • Lean Six Sigma 

   Uusitalo, Mikko (2012-12-05)
   Vuosien saatossa on kehitetty useita työkaluja ja filosofioita laadun parantamiseen ja yleisemminkin prosessin parantamiseen. Käytetyimpien filosofioiden joukkoon on jo pitkään kuulunut Lean ja Six Sixma. Näiden pohjalta ...
  • Lean-periaatteiden soveltaminen joustavassa kappaletavaratuotannossa 

   Hirvelä, Hannu (2012-12-05)
   Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen taantuma vaikutti suomalaiseen perinteisesti alihankintavetoiseen konepajateollisuuteen merkittävästi. Samalla globalisaatio ja teollisen tuotannon siirtyminen halvemman kustannusrakenteen ...
  • Levyntyöstökeskuksen etävalvontajärjestelmä 

   Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
   Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...