Now showing items 21-40 of 50

  • Hajautetun tuotekehitysprojektin tuotetiedonhallinnan kehittäminen 

   Becker, Otto (2010-06-02)
   Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...
  • Harvesting energy from vehicle suspension 

   Arizti, Marcos (2010-06-02)
   This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...
  • Hydraulipumpun hyötysuhteiden mallintaminen neurolaskennan avulla 

   Backas, Joni (2010-02-03)
   Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
  • Hydrostatic-Mechanical Power Split CVT 

   Sun, Chengyan (2011-02-09)
   This thesis involved the study of the hydrostatic-mechanical power split CVT technology. Based on the theoretical model, the steady state characteristics were studied to display the advantage and disadvantage of this ...
  • Integroidun tuotekehityksen ja tuotannon johdantokurssin opetuksen kehittäminen 

   Jokinen, Lauri; Kinnunen, Janne (2010-07-02)
   Nykyaikainen tekniikan alan yliopisto-tasoinen opetus on etääntynyt kauas käytännöstä, mistä johtuen valmistuvilla opiskelijoilla ei ole kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) ...
  • Kattilalaitoksen piirikohtaisten toimintakuvausten generointi 

   Seppälä, Jarmo (2010-07-02)
   Kattilalaitoksen automaatiosuunnittelu voidaan jakaa eri elinkaarivaiheisiin, joihin liittyy niissä tuotetut toimintakuvaukset. Toimintakuvauksien elinjaksoihin liittyy tietosisällön vaihtoa sekä näkökantoja, joita voidaan ...
  • Kylmähuone-elementtien uusi ponttiratkaisu 

   Laitinen, Perttu (2010-07-02)
   Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa kylmätiloihin käytettävien elementtien ponttimalli. Työ on osa Huurre Insulation Oy:ssä käynnissä olevaa vakiointiprojektia. Kehitysprojektin laajuudesta johtuen diplomityössä ...
  • Käytönaikainen prosessin operointikäytäntöjen kehittäminen - tapaustutkimus kemiantehtaassa 

   Franssila, Heljä (2010-06-02)
   Käytönaikaiselle, operointi- ja kunnossapitohenkilöstön osallistavalle, systemaattiselle prosessin operointikäytäntöjen kehittämistyölle on nykyään selkeä tilaus, kun prosessilaitosten tuottavuutta, tehokkuutta ja ...
  • Leikkausparametrien vaikutus läpäisyyn ja leikkausjälkeen pehmeiden aineiden vesisuihkuleikkauksessa 

   Keränen, Ilkka (2010-07-02)
   Vesisuihkuleikkaus on yksi uusimmista ja vähinten tutkituista materiaalien leikkausmenetelmistä. Vesisuihkuleikkaus on potentiaalinen ja todennäköisesti nopeasti tulevaisuudessa yleistyvä materiaalien leikkausmenetelmä. ...
  • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

   Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
   Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
  • Miehittämättömien lentokoneiden laukaisualustan valmistuksen kehittäminen 

   Taskinen, Ville (2010-07-02)
   Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
  • An Oil Flow Monitoring System Based on Web Services 

   Camp Castillo, Roberto Shaw (2010-11-03)
   The increasing importance of condition monitoring in the manufacturing industry has prompted many new developments in the area. While some have focused on different ways of processing monitored data, few have touched the ...
  • Oil Induced Swelling in Thermoelastic Materials 

   Miettinen, Susanna (2010-07-02)
   The purpose of this thesis was to find a new gasket material to be used in frequency converters manufactured by ABB. The new material has to comply to RoHS directive, because this material is going to replace the currently ...
  • Online Markerless Augmented Reality for Remote Handling System in Bad Viewing Conditions 

   Ziaei, Zahra (2010-12-08)
   This thesis studies the development of Augmented Reality (AR) used in ITER mock-up remote handling environment. An important goal for employing an AR system is three-dimensional mapping of scene that provides the environmental ...
  • Optically induced electric fields and their use in microfluidics and cell manipulation applications 

   Mäki, Antti-Juhana (2010-07-02)
   This thesis is a part of OPTIMI (Optically actuated microfluidics) project supported by Academy of Finland. The participants of the project were Tampere University of Technology (TUT) and Helsinki University of Technology ...
  • Palveluprosessin käynnistäminen ja kehittäminen alihankkijaorganisaatiossa 

   Rintanen, Jussi (2010-07-02)
   Tutkimus tuli ajankohtaiseksi kohdeyrityksen kehittäessä toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kohdeyrityksen toimiessa muun muassa palveluntuottajana IT - lähitukipalveluiden monipuolisessa ja ...
  • Pneumaattisen liikealustan suunnittelu 

   Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
   Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
  • Real-time industrial Ethernet in machine automation systems 

   Tunis, Staffan (2010-06-02)
   During the last two decades, Ethernet has become the de facto standard in office level networks. There are several motivations for using Ethernet also in control networks, including the abundance of low cost components, ...
  • Rumpupuristimen liiketoiminnan kehittäminen yritysverkostossa 

   Järvinen, Mikko (2010-07-02)
   Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...
  • Strategic Agility in Production Networks 

   Pesonen, Julius (2010-04-07)
   Diplomityö on tehty StrAgile (Strategisesti ketterät tuotantoverkot)-tutkimusprojektiin tiiviisti liittyen. Projekti on Tekes-rahoitteinen ja osa Tuotantokonseptit-ohjelmaa. Projektin pääpainopiste on asiakas- ja ...