Now showing items 2883-2902 of 3947

  • S2010-Sähkönimikkeistön mukaisten sähköteknisten järjestelmien energiankulutus ja energiasäästömahdollisuudet 

   Asumaniemi, Aira (2015-03-04)
   Energian kulutuksen kasvu on jo pitkään ollut merkittävä keskustelunaihe ympäri maapalloa. Myös sähkönkulutuksen osuus on kasvanut huomattavasti tämän vuosituhannen aikana. Samanlainen energian ja sähkönkulutuksen kasvuilmiö ...
  • Saaristolaiskylä 

   Pennanen, Tarja (2010-01-13)
   Diplomityöni aiheena on lounaissuomalainen saaristolaiskylä. Tutkin aihetta sekä perinteen että nykypäivän näkökulmasta. Nykypäivän saaristorakentamiseen vaikuttavina asioina selvitän valtio- ja Eu-politiikan vaikutuskeinoja ...
  • SaaS Configurations and Customizations: Management Tool for Digital Signature Service 

   Paavilainen, Henrik (2017-09-06)
   Today, cloud computing – a result of combining existing technologies – is a popular paradigm that has brought many benefits for users and enterprises. Cloud computing fosters the provision and use of IT infrastructure, ...
  • Saatavuuden huomioiminen toteutettaessa web-sovellusta 

   Kurtti, Niko (2013-05-08)
   Yhä useammat tietojärjestelmät ovat toiminnaltaan niin kriittisiä, että niiden palveluiden tulee olla käytännössä aina käytettävissä. Tästä huolimatta palveluiden saatavuusvaatimuksia osataan harvoin arvioida riittävän ...
  • Safety in Electrical Work 

   Pirttimäki, Heidi (2013-10-09)
   Working with electricity causes injuries and deaths around the world every year. At the same time, the employers are more interested in their employee’s safety at work. The purpose of this thesis is to create a base to ...
  • Safety Leadership assessment and implementation of Safety culture transformation concept 

   Tengvall, Rosa (2016-08-17)
   Safety performance is driven by leadership in the organization. The leaders translate the company’s safety vision into concrete safety actions and procedures in the facilities and in daily work. Safety vision is integrated ...
  • Sairaalaympäristön logistiset virrat 

   Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
   Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
  • Sampling frequency optimization and training model selection for physical activity classification with single triaxial accelerometer 

   Jiang, Chao (2015-10-07)
   Ambulatory monitoring system with accelerometers can provide a reliable, continuous, unsupervised and objective monitoring of human physical activities. The system can in many cases recognize the type of activity being ...
  • Sampling of Intracellular Metabolites of Acinetobacter baylyi sp. ADP1 for Metabolomic Analysis 

   Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
   Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
  • Sappee: hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailukohteeksi 

   Vallius, Sampo (2009-06-03)
   The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
  • Sarjakondensaattorien luotettavuus ja kunnonhallinta 

   Koski, Joonas (2015-11-04)
   Sarjakondensaattorien tehtävänä on parantaa sähköverkon transientti- ja jännitestabiiliutta, vähentää häviösähkökustannuksia sekä optimoida tehonjakoa. Fingridin sarjakondensaattorien luotettavuus on ollut historiallisesti ...
  • Sarjaliikenneanalysaattorin kehittäminen 

   Partanen, Juuso (2013-11-08)
   Kahden laitteen välistä sarjamuotoista tiedonsiirtoa voidaan tutkia sarjaliikenneanalysaattorilla. Sarjaliikenneanalysaattori kaappaa tutkittavien laitteiden välillä kulkevat signaalit myöhempää käyttöä ja analysointia ...
  • Sarjapariston epäbalanssivirran mittaus 

   Hernesniemi, Matti (2013-10-09)
   Sarjaparisto on sähkön siirtojohdolle asennettava laite, jonka tarkoituksena on lisätä linjan tehosiirtokapasiteettia ja parantaa verkon stabiilisuutta häiriötilanteissa. Sarjaparisto koostuu suuresta määrästä kondensaat ...
  • Sarjapariston lujuuslaskenta seismisissä olosuhteissa 

   Kotisaari, Markus (2013-01-09)
   Sarjaparisto liitetään sähkölinjaan tarkoituksenaan kompensoida loistehoa sähkönsiirrossa. Koska sähkönsaanti on turvattava kaikissa olosuhteissa, sarjaparisto mitoitetaan kestämään suuria kuormituksia. Suuret kuormitukset ...
  • Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimala-alueiden visualisointi 

   Eteläaho, Anna (2013-12-04)
   Paikkatietoon perustuvan maaston 3D-mallinnuksen avulla on mahdollista havainnollistaa visuaalisesti maisemien muuttumista rakentamisen yhteydessä. Tämän diplomityön taustalla olleen tutkimusprojektin tavoitteena oli ...
  • Satamakadun sukkatehdas. Tampereen sosiaalivirastotalon, entisen Suomen Trikoon sukkatehtaan uudiskäyttösuunnitelma 

   Kormu, Marko (2010-06-23)
   Diplomityössäni tutkin Tampereen Satamakadulla sijaitsevan entisen sukkatehtaan uudiskäytön mahdollisuuksia. Rakennus on laajennettu nykyiseen muotoonsa useassa eri vaiheessa 1900-luvun aikana ja sisältää ajallisia kerrostumia ...
  • Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla 

   Martikainen, Miila (2013-12-04)
   Tämä työ käsittelee GPS-satelliitin radan ennustusta käyttäen Bayesiläistä suodatusta. Satelliitin rata ennustetaan muodostamalla satelliitille liikeyhtälö huomioimalla suurimmat satelliittiin vaikuttavat voimat ja ...
  • Satelliitin RF-tehonjakoverkon mekaniikkasuunnittelu 

   Koskinen, Joni (2016-11-09)
   Mekaniikkasuunnittelu tarkoittaa erilaisten mekaanisten kappaleiden suunnittelua sekä mallinnusta. Mekaniikkasuunnittelu muodostaa osan teknistä suunnittelua ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa tuotteiden kehittämisessä ...
  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Saunalahden koulu, Espoo 

   Kauppinen, Jarno (2015-06-03)
   Espoon kaupunki järjesti kesällä 2007 Saunalahden yhtenäisen peruskoulun ja siihen liittyvän nuorisotilan suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ehdotus, joka parhaalla tavalla ...