Now showing items 4272-4291 of 4325

  • X-Ray Photoelectron Spectroscopy for Chemical State Imaging of Surface Micro- and Nanostructures 

   Stetson, Caleb (2015-12-09)
   X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) is an established surface analysis technique that is unique for its ability to discern the element and chemical state of surface species. This thesis examines copper deposition on an ...
  • XooNIps-sisällönhallintasovelluksen evaluointi tutkimustiedon tietokannaksi 

   Välimäki, Mikko (2012-02-08)
   Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
  • Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa 

   Kaunisto, Antti (2016-01-13)
   Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
  • Ydinvoimalaitoksen vika-analyysit 

   Humalajoki, Pia (2016-03-09)
   Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
  • Ydinvoimalaitosten yksisuuntaventtiilien kunnonvalvonta 

   Grönblom, Aki (2018-02-07)
   Yksisuuntaventtiili on yleinen komponentti ydinvoimalaitostekniikassa. Suuren määränsä vuoksi yksisuuntaventtiilien kunnonvalvonnalla on suuri merkitys kunnossapidon kannalta. Usein venttiilin luotettavalla toiminnalla on ...
  • Yhden sivun sovellus projektien kehityksen seurantatyökaluna 

   Räsänen, Janne (2014-06-04)
   Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
  • Yhdyskuntajäteveden esikäsittely mikrosiivilällä ja erotetun lietteen anaerobinen käsittely 

   Hautamäki, Hanna (2017-11-08)
   Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset tiukentuvat ja samalla kaupunkien väkiluku kasvaa, mikä lisää kuormitusta jätevedenpuhdistamoilla. Tämä asettaa uusia haasteita jäteveden käsittelylle. Perinteisesti jäteveden esikäsittelynä ...
  • Yhteiskunnan turvallisuuden tutkiminen Suomessa 

   Ärrälä, Tiina (2013-03-06)
   Tämän työn tavoitteena on kertoa millaisia turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Suomessa on viime vuosina toteutettu, kuka työt on tehnyt, kenen kanssa yhteistyötä on toteutettu, mitä aiheita tutkimuksissa ...
  • Yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin vaikutukset verkkoyhtiön toimintaan sekä muutokset häviösähkön laskennassa 

   Somerkoski, Rasmus (2015-09-09)
   Sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä on vallittava tasapaino jokaisena hetkenä. Käytännössä sähkömarkkinatoimijoiden on mahdotonta suunnitella sähkönhankintaansa etukäteen siten, että eroa tuotannon ja kulutuksen välille ...
  • Yhteistoiminnallisten urakkamuotojen tuomat hyödyt ja haasteet rakennuttamisessa 

   Pihlajamaa, Samuli (2018-05-09)
   Rakennushankkeissa osapuolten velvollisuudet ja vastuut määräytyvät sen mukaan, mitä toteutusmuotoa hankkeessa on päätetty käyttää. Rakennuttaja, eli usein hankkeen tilaaja määrittää käytettävän toteutusmuodon ja lisäksi ...
  • Yhteistyörobotiikan oppimissolu 

   Poikolainen, Lauri (2018-03-07)
   Avainsanat: yhteistyörobotti, robotiikka, harjoitustyö, standardi Tämän työn tarkoituksena on selvittää yhteistyörobotiikan keskeisimpiä piirteitä ja eroja perinteisiin teollisuusrobotteihin nähden. Työssä käsitellään ...
  • Yhteisvikojen syntymisen estäminen ydinvoimalaitosten sähköjärjestelmissä sähköverkon häiriöissä 

   Hankivuo, Samuli (2011-12-07)
   Suomen ydinvoimaloissa voimalaitoksien sisäisestä sähkönjakelusta vastaa neljä rinnakkaista turvallisuusjärjestelmää. Käyttökokemukset osoittavat, että nykyisellä kantaverkkoliityntämallilla toimittaessa häiriöt voivat ...
  • Yhteisöllisen asuinalueen suunnittelu - case Loimaa 

   Lankia, Sannamari (2012-05-09)
   Diplomityön aiheena on yhteisöllisen asuinalueen suunitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueelle. Työn taustalla on MONIKKO-hanke (Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit), jonka osana ...
  • Yhteisöllistä asumista Turun Jyrkkälän alueelle 

   Kangasaho, Tapio (2014-06-04)
   Diplomityö on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnitelman tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen sekä tutkia yhteisöllisyyttä suuressa mittakaavassa ...
  • Yhtenäinen Web-oppimisympäristö ohjelmoinnin johdantokurssille 

   Vironmäki, Ville (2016-10-05)
   Ohjelmoinnin massakursseilla käytetään usein erilaisia teknisiä työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi oppimisenhallintajärjestelmät ja automaattista palautetta antavat työkalut. Nämä ovat kuitenkin monesti toisistaan irrallisia, ...
  • Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa 

   Karala, Saana (2010-01-13)
   Svenska Privatskolan i Uleåborg on tarjonnut ruotsinkielistä opetusta Oulussa jo vuodesta 1859. Oulussa yksityiskoululla on vahva asema ainoana ruotsinkielisenä kouluna ja se haluaa edelleen nykyajan koulurakennuksen ja ...
  • Yhtälöryhmän robusti ratkaisu differentiaaliyhtälön avulla 

   Nortunen, Hari (2012-02-08)
   Diplomityön tavoitteena on muodostaa tietokonelaskennan kannalta mahdollisimman tehokas menetelmä, kun lineaarisia yhtälöryhmiä halutaan ratkaista toistuvasti. Lisäehtona on se, että peräkkäisissä yhtälöryhmissä kerroinmatriisi ...
  • Yksilö yhteisössä - Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisellä asumisella 

   Rusanen, Milla (2017-06-07)
   Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina yhteiskunnalliseen keskusteluun noussut ilmiö. Yksinäisyys voi koskettaa ketä tahansa ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia henkilön hyvinvointiin. Tässä diplomityössä ...
  • Yksinkertaistettu pientalon energiankulutuslaskuri 

   Tiensuu, Esko (2018-02-07)
   Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin pientalon energiankulutuksen laskentaan. Rakennuksessa energiaa tarvitaan tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, käyttöveden lämmitykseen sekä sähkölaitteiden ja valaistuksen ...
  • Yksittäisen työvaiheen laadunhallinta toimitilarakentamisessa 

   Julku, Anne (2014-09-03)
   Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää YIT Rakennus Oy:n toimitilarakentamisyksiköiden työnaikaista laadunhallintaa. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta, haastattelututkimuksesta ja workshopeista, prosessien ja ...