Now showing items 3836-3855 of 4537

  • Teollisuusvaihteen lämmönkehityksen ja jäähdytyksen laskenta 

   Hämäläinen, Anssi Otto Jeremias (2016-08-17)
   In this Master’s Thesis, different methods for calculating thermal rating of industrial gear units are introduced. Thermal rating is calculated by estimating power losses and cooling power of the gearbox. Calculation methods ...
  • Termisesti ruiskutetut muovipinnoitteet arktisissa olosuhteissa 

   Hartikainen, Enni (2018-08-15)
   Jäätyminen aiheuttaa ongelmia erityisesti pohjoisilla alueilla, vuoristoissa sekä ilmailussa. Jään kertyminen lentokoneiden rakenteisiin voi aiheuttaa onnettomuuksia, joissa menetetään useita ihmishenkiä. Jäätymistä pyritään ...
  • Termoelastien kierrätys 

   Neuvonen, Iina (2015-08-12)
   Tämä diplomityö on kirjoitettu osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön.” Tavoitteena on tutkia termoelastien, erityisesti SEBS-tyyppisen termoelastin, vanhenemista ...
  • Termoelementtien hyödyntäminen hajautetussa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 

   Linjama, Mikael (2018-06-06)
   Hajautetussa energiantuotannossa energia tuotetaan pienehköissä energiantuotantoyksiköissä ja yleensä lähellä kulutuskohdetta. Hajautetussa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa eli CHP-tuotannossa sama laitteisto tuottaa ...
  • Terveen talon rakentamisen prosessi 

   Tynkkynen, Tuukka (2015-10-07)
   Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät ...
  • Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa 

   Kuosku, Arto (2015-04-08)
   Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin ...
  • Terveydenhuollon laitteita koskevien viranomaisvaatimusten soveltaminen yliopistoympäristössä 

   Eerola, Jaana (2015-08-12)
   Tutkimustulosten kaupallistamista pidetään yhtenä yliopistojen perusfunktioista. Tällä funktiolla tarkoitetaan prosessia, jossa yliopistotutkija osallistuu yhteistyöhankkeeseen tuottamallaan uudella tiedolla, joka myöhemmin ...
  • Teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun kehittäminen 

   Vaksila, Janne (2012-09-05)
   Tutkimustyön tavoitteena oli löytää keinoja kehittää Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikön teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun toimintaa. Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikkö tekee teräksen esikäsittelyä, ...
  • Teräksen tilastollinen väsymisanalyysi 

   Ala-Luhtala, Juha (2011-05-04)
   Teräksessä esiintyvillä suurilla sulkeumilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus teräksen väsymisominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on selvittää väsymismurtuman aiheuttaneiden sulkeumien koon tilastollinen jakauma ja ...
  • Teräksisen suurpaalun rakenteellinen toiminta siltarakenteissa 

   Isohaka, Janne (2015-01-14)
   Peruskallioon ulottuvat suurpaalut ovat yleinen perustustapa siltapaikan sijaitessa huonosti kantavalla maaperällä. Paalut kiinnittyvät sillan rakenneosiin joko nivelellisesti tai monoliittisesti ja ovat usein myös ...
  • Teräs- ja betonirakenteiden vaurioituminen tulipalossa 

   Hanka, Mikko (2018-08-15)
   Tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa kandidaatintyössä selvitettiin erilaisten rakenneterästen ja betonien tulipalon aikaisia lujuuden muutoksia eri lämpötiloissa sekä jäähtymisvaiheen jälkeisiä jäännöslujuuksia. ...
  • Teräsbetoni- ja liittopilarin palomitoitus R180 luokkaan eurokoodin mukaisesti 

   Juvonen, Jouni (2014-01-15)
   Eurokoodit yhdessä kansallisten liitteiden kanssa ovat jo korvanneet lähes kaikki kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat Euroopan jäsenvaltioiden kansalliset ohjeet. Tämän diplomityön tarkoituksena on helpottaa ...
  • Teräsbetonilaatan lävistymisen analysointi epälineaarisella elementtimenetelmällä 

   Råberg, Lotta (2013-11-08)
   Pilari-laattarakenne on nykyaikana suosittu ratkaisu monissa rakennuksissa, sillä rakenne on yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi se luo vapautta rakennuksen layoutin suunnitteluun sekä parantaa rakennuksen ...
  • Teräsbetonilaatan mitoituksen kehittyminen 

   Jokela, Aleksi (2017-09-09)
   Teräsbetonirakenteita käytetään kaikenlaisessa rakentamisessa. Suomessa teräsbetonirakentaminen yleistyi 1900-luvun alussa. Teräsbetonirakentamiseen tehtiin ensimmäiset määräykset vuonna 1928, jonka jälkeen betonin ja ...
  • Teräsbetonipaalun kalliokärjen laatuvaatimukset 

   Utriainen, Ville (2014-03-05)
   Paalujen ja kalliokärkien käyttö Suomessa kasvaa, sillä rakennuksia joudutaan rakentamaan huonosti kantavaan maahan. Huonojen perustusolosuhteiden johdosta paalut lyödään usein peruskallioon asti, jotta ne saavuttavat ...
  • Teräsbetonirakenteiden palomitoitus korjausrakentamisessa 

   Keitaanniemi, Juho (2013-08-14)
   Rakennusten rakenteet on suunniteltava kestämään tulipalon aiheuttamat rasitukset. Rakennukselta vaadittavan palonkestoajan määrittelee rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii usein olemassa ...
  • Teräsbetonisten runkorakenteiden kantavuuden selvittäminen ja vahvistaminen 

   Kari, Valtteri (2018-08-15)
   Tässä tutkimuksessa perehdyttiin teräsbetonisten runkorakenteiden kantavuuden selvittämiseen ja vahvistamiseen. Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia, miten teräsbetonisten runkorakenteiden kantavuus voidaan selvittää. ...
  • Teräskelapakkaustoiminnan kehittäminen toimitusketjun näkökulmasta 

   Pajulahti, Antto (2011-08-17)
   Pakkaustoimintaa on aikaisemmin tutkittu melko vähän. Viime vuosina aihetta on alettu tarkastelemaan yhä kokonaisvaltaisemmin hallinnollisesta näkökulmasta. Pakkaus vaikuttaa usein merkittävästi tuotannon, logistiikan ja ...
  • Teräslevytuotannon prosessikuvaus, tuoteanalyysi ja nostolaiteratkaisujen tarkastelu 

   Riihimäki, Anniina (2018-03-07)
   Tässä diplomityössä perehdyttiin teräslevytuotantoa harjoittavan teollisuuden yrityksen toimintaan. Työn tavoitteena oli laatia teräslevyjen käsittelyä ja leikkausta tekevän tuotantojärjestelmän toimintaa kuvaava prosessikuvaus ...
  • Teräsliitosten mitoitus ja kustannuslaskenta 

   Jokela, Ville (2016-06-08)
   Sweco Rakennetekniikka Oy antoi diplomityön tehtäväksi syksyllä 2015 ja sen tarkoituksena oli tehdä yrityksen teräsosastolle käyttäjäystävällisiä työkaluja Helsingin olympiastadionin perusparannuksen yhteydessä lisättävän ...