Now showing items 3836-3855 of 4325

  • Tulevaisuuden koulu- Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen 

   Vuorinen, Jutta (2017-06-07)
   Energiatehokkuus hallitsee nykyistä ekologisuuteen tähtäävää rakentamista niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Uudet, tekeillä olevat kansalliset rakennusmääräykset vahvistavat suuntausta entisestään, kun Euroopan Unionin ...
  • Tulevaisuuden kyläkoulu 

   Humppi, Kaisa (2015-12-09)
   Diplomityössä tutkitaan pientä koulua mahdollisena tulevaisuuden koulutyyppinä. Tutkimuslähteinä käytetään kyläkouluja ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitteleviä tutkimusaineistoja. Aiheen lähestyminen aloitetaan ...
  • Tulipalon havainnointi sähkömagneettisen ja akustisen spektrin avulla 

   Nikkarila, Juha-Pekka (2016-01-13)
   Kirjoituksessa käydään läpi tulipalon havainnointia akustista ja sähkömagneettista aaltoliikettä tarkkailemalla. Paikantamisen merkitystä ylipäänsä ihmisen toiminnassa avataan ja kerrotaan erityisesti sen ominaispiirteitä ...
  • Tulva-pohjaiset palvelunestohyökkäykset ja niiltä suojautuminen, TCP & HTTP-protokollat 

   Lempinen, Rasmus (2018-02-07)
   Palvelunestohyökkäykset ovat suuri ja yleinen uhka niin yrityksille, internetin palveluntarjoajille kuin hallituksillekin. Hyvin tehty ja onnistunut palvelunestohyökkäys voi aiheuttaa uhrilleen jopa useiden miljoonien ...
  • Tuotannon controllerin toimenkuvan analysointi ja kehittäminen 

   Nieminen, Essi (2014-08-13)
   Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa on tarkasteltu jo useamman vuosikymmenen ajan controllerin työn tavoitteita sekä tärkeimpiä vastuualueita. Aiempi kirjallisuus ei kuitenkaan ole juuri eritellyt eri asemissa työskentelevien ...
  • Tuotannon huomioiminen vaativien korjaushankkeiden suunnittelussa 

   Aalto, Tuomas (2017-11-08)
   Suomessa korjausrakentamisen tarpeen voidaan ennakoida olevan tulevaisuudessa suurta, kun peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi 1960-1980-luvuilla rakennetuissa taloissa. Suurissa ja vaativissa korjaushankkeissa ongelmana on, ...
  • Tuotannon mallinnus virtuaalisen rakentamisen konseptissa 

   Juusela, Aleksi (2016-06-08)
   Rakennusalan nykyiset liiketoimintamallit eivät mahdollista muiden teollisuuden toimialojen kaltaista työn tuottavuuden kehitystä. Työmaan aikataulutus, tehtävien suunnittelu ja hankinnat ovat edelleen heikosti johdettuja. ...
  • Tuotannon mittareiden kehittäminen teollisessa ympäristössä 

   Teollisuustalouden laitos – Department of Industrial Management; Teknisten tieteiden tiedekunta – Faculty of Engineering Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; tta; Suomala, Petri; Suomala, Petri (2013-09-04)
   Tuotantostrategian määrittäminen on valmistusorganisaatiolle tärkeää, jotta strategian mukaiset suorituskykymittaristot ovat rakennettavissa. Suorituskyvyn mittaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään sen oman suorituskykynsä ...
  • Tuotannon strategisen arvioinnin kehittäminen 

   Hintikka, Pentti (2013-08-13)
   Ulkoistamisen rooli teollisuusyritysten toiminnassa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa ja ulkoistaneet osan toiminnastaan tehtäväksi yrityksen ...
  • Tuotannon toimintatapojen kehittäminen 5S:n ja visuaalisen ohjauksen avulla 

   Knuuttila, Jaakko (2015-12-09)
   Tämän diplomityön aiheena oli käynnistää konepajayrityksessä aiemmin pyörinyt 5S-toiminta uudestaan ja pyrkiä selkeyttämään visuaalisen ohjauksen avulla tuotannon sisäistä logistiikkaa ja materiaalivirtojen ohjausta ...
  • Tuotannonhallintajärjestelmän analyysi ja jalkauttaminen 

   Litmanen, Ville (2012-11-07)
   Tämän tutkimuksen päätavoite on mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämän NetMES – järjestelmän käyttö tulevaisuudessa. Lisäksi pyritään täydentämään järjestelmästä tehtyä dokumentaatiota. Kyseinen järjestelmä on kehitetty ...
  • Tuotannonohjauksen kehittäminen teräsrakenteiden valmistuksessa 

   Kuusiniemi, Henri (2017-08-16)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kantavien teräsrakenteiden valmistustoiminnan kehittämistä tuotannonohjauksen näkökulmasta, kun valmistusta ohjaa standardi EN 1090-2. Työn ensisijaisena tavoitteena on tietämyksen lisääminen ...
  • Tuotannonohjauksen kehittäminen venttiilituotannossa 

   Koski, Joonas (2015-01-14)
   Diplomityössä tutkittiin venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistoihin valmistavan yrityksen yhden venttiiliperheen tuotannonohjauksen kehittämistä vertaamalla työntö- ja imuohjausta. Tutkimuskohteena olevan tuotannon ...
  • Tuotannonohjaus rakentamisen moniprojektiympäristössä 

   Kemppi, Tero (2015-04-08)
   Yrityksellä voi olla hallittavanaan kymmeniä tai jopa satoja projekteja samanaikaisesti. Tämä moniprojektiasetelma asettaa yrityksen johtamis- ja tuotannonohjauskäytännöille omat haasteensa. Rakentamistuotantoa koskevaa ...
  • Tuotannonseuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen 

   Penttinen, Kimmo (2013-06-05)
   Tuotannonseurantajärjestelmän avulla kerätään arvokasta dataa tuotantolaitteilta. Sen avulla voidaan tarkkailla tuotteiden ja tuotannon laatua sekä tuotannon suorituskykyä ja aikalajeja. Etenkin automaattisen tiedonkeruun ...
  • Tuotannonsuunnittelujärjestelmän komponenttipohjainen kehittäminen 

   Arimaa, Juha-Pekka (2011-04-04)
   Komponenttipohjainen kehitys tarkoittaa ohjelmistojen rakentamista uudelleenkäytettäviä komponentteja hyväksikäyttäen. Läheisesti uudelleenkäyttöön liittyvä tekniikka on myös tuoterunkojen käyttö ohjelmistokehityksessä. ...
  • Tuotannonsuunnittelujärjestelmän suorituskykymonitorointi 

   Oinas, Eero (2015-12-09)
   Työpöytäsovellusten suorituskyvyn mittaaminen lopullisessa käyttöympäristössä antaa kehittäjälle tietoa ohjelmiston laadusta ja käytettävyydestä varsinaisissa käyttötilanteissa. Suorituskyvyn mittaaminen kehitysympäristön ...
  • Tuotannonsuunnittelun kehittäminen offsite-toimitusprojekteissa 

   Kumpulainen, Olli (2017-10-04)
   Diplomityön kohdeyrityksen tuotteet koostuvat avaimet käteen –periaatteella toimitetuista innovatiivisista rakennelmista kuten tekosaarista ja kelluvista huviloista. Kohdeyrityksellä ei ole lainkaan omaa tuotantoyksikköä ...
  • Tuotanto-osaston layoutin optimoiminen ja virtauttaminen Lean-periaattein 

   Salonen, Johanna (2018-05-09)
   Työn kohteena on laminoituja laseja ajoneuvoteollisuuden käyttöön valmistavan tuotantoyksikön kokoonpano-osasto, jonka nykyinen layout oli arvioitava ja suunniteltava Lean-periaatteita huomioiden uudelleen. Layout-suunnittelun ...
  • Tuotantokoneiden seurantaohjelmiston hyödyntäminen tuottavuuden parantamisessa 

   Rapeli, Timo (2012-06-06)
   Koneseurantajärjestelmien käyttö suomalaisessa teollisuudessa on lisääntynyt. Tuotannon seurannasta saatavalla informaatiolla halutaan ylläpitää ja tehostaa tuotannon tehokkuutta. Seurannan informaation käyttö yrityksissä ...