Now showing items 1-17 of 17

  • 4D-mallinnuksen mahdollisuudet voimakattilatoimituksessa 

   Knuuttila, Olli (2012-06-06)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...
  • Analysis of strain in high strain rate compression of wood using an image based analysis method 

   Saari, Valtteri (2010-05-05)
   Properties of wood samples in the mechanical pulping process can be studied using high strain rate loading tests. The mechanical properties are usually measured as a stress-strain relation. However, wood has an inhomogeneous ...
  • Asuinrakennuksen kesäajan ylilämpötilojen hallinta - käyttövaiheen lämpöviihtyvyys 

   Vesterinen, Ville (2012-10-03)
   Euroopan unionissa hyväksytty rakennusten energiatehokkuutta parantava direktiivi on johtanut Suomen rakentamismääräysten tiukentumiseen. Tiukentuneiden rakentamismääräysten myötä merkitys rakennusten sisäilman ...
  • Biopolttoaineen kuivaus voimalaitoksessa 

   Alpua, Jussi (2011-12-07)
   Päästörajoituksien kiristyessä on etsittävä uusia keinoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla biopolttoaineilla. Yksi vaihtoehto on alentaa biopolttoaineiden kosteuspitoisuutta termisellä kuivauksella, ...
  • Calculation Tool for Fan Coil Unit 

   Hakala, Toni (2012-06-06)
   The aim of this Master of Science Thesis was to develop an MS Excel-based calculation tool for cooling and heating capacities in Halton Group´s new product, the Fan Coil Unit. The Fan Coil Unit is commonly used in passenger ...
  • The effect of ELF electric fields on implantable cardioverter defibrillator 

   González Sosa, Jarold A. (2012-05-09)
   Through research and technological advances, modern society has developed a variety of implantable devices that helps to optimize human’s life quality. One of these devices is the implantable cardioverter defibrillator ...
  • Effects of Carbon Capture on a Combined Cycle Gas Turbine 

   Pirhonen, Leena (2011-09-07)
   Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita kehitetään vastaamaan kasvavaan tarpeeseen vähentää kasvihuonepäästöjä. Tässä työssä hiilidioksidin talteenottotekniikoita tutkittiin uuden lämpöä ja sähköä tuottavan ...
  • Energiatehokkuuden ja sisäilmaston mittauksia olemassa olevissa koulurakennuksissa 

   Mäkitalo, Eerik (2012-01-11)
   Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...
  • Flue Gas Processing in Amine-Based Carbon Capture Systems 

   Merikoski, Riku (2012-05-09)
   Carbon dioxide (CO2) has been proven to have an adverse effect on world climate and its atmospheric levels are increasing at an accelerating pace. Because carbon dioxide is the most important greenhouse gas, its emission ...
  • Fuel mixture effect on biomass based power plants operation 

   Holm, Anna (2012-12-05)
   This thesis is made to UPM Energy for FUSEC (Future Fuels for Sustainable Energy Conversion) project of Tekes and the aim of this thesis is to increase knowledge and gather information about the properties of critical solid ...
  • Impact of furnace dimensions on recovery boiler performance and cost 

   Kontula, Mikko (2012-05-09)
   In this work designing and pricing of the recovery boiler were studied. The main goal was to find out how furnace screen heat transfer surface affects the recovery boiler price and performance. Two different boiler sizes ...
  • Modelling of a combined heat and power system 

   Kallio, Sonja (2012-09-05)
   Due to rising global demands for energy and growing concerns about the accelerating greenhouse effect, efficient and clean energy generation is increasingly under a spotlight. At the moment and in the future the weather ...
  • Palamisen mallinnus suurten pyörteiden simuloinnissa 

   Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
   Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
  • Spray application of strength chemicals 

   Somerkallio, Manu (2012-03-07)
   Spray application can bring various benefits when applying chemicals on wet and dry paper or board such as precise adjustability of dosage and good coverage. Special advantage of spray application is in creating a uniform ...
  • Thermocatalytic decomposition of methane 

   Fager-Pintilä, Markus (2012-03-07)
   Huoli kasvavasta hiilidioksidikonsentraatiosta ilmakehässä ja sen mahdollisista haittavaikutuksista maapallolle on pakottanut valtiot tarttumaan toimiin. Lukemattomia uusia tekniikoita tutkitaan tavoitteena löytää ...
  • Vesiarvolaskennan kehittäminen stokastisessa sähkömarkkinamallissa 

   Rinne, Erkka (2011-03-09)
   Säännösteltävän vesivoiman optimaaliseen käyttöön liittyy kysymys tuotannon ajoittamisesta taloudellisesti edullisimpaan hetkeen. Vesiarvo kuvaa säännösteltävän vesialtaan marginaaliarvoa, ja sähköjärjestelmässä, jossa on ...
  • Voimalaitosten energiatehokkuuden valvonta 

   Toivonen, Antti (2012-09-05)
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...