Now showing items 1-20 of 62

  • Analysis and Testing of LTE Voice Solutions 

   Haikka, Merja (2015-08-12)
   The goal of this thesis is to assess the long term evolution (LTE) voice solutions and to analyse the performance testing and measurement results. The main focus is on circuit switched fallback (CSFB) and single voice call ...
  • Benchmarking-menetelmä älykkään huollon kehittämisessä 

   Hautamäki, Sami (2016-10-05)
   Teknologiateollisuuden tuotteiden saavuttaessa tietyn kypsyystason ei voida enää saavuttaa kestävää kilpailuetua pelkästään tuotetta kehittämällä. Monien korkeanteknologian tuotteita myyvien yritysten tärkeä kilpailutekijä ...
  • Classification of Wetland Vegetation Based On TerraSAR-X Data: Comparison of Methods 

   Uusi-Luomalahti, Juho (2016-11-09)
   The aim of this Master’s thesis was to study the feasibility of different pattern recognition techniques for classification of wetland vegetation and ground cover from SAR images. Use of pattern recognition and remote ...
  • Control plane performance comparison in virtualized Base Station Controller 

   Moglia, Luca (2015-04-08)
   Mobile networks are in a middle of big changes. Requirements for scaling the networks while data and subscriber amounts are rapidly increasing make current network architectures too ossified. Current way of deploying mobile ...
  • DC –Furnace control philosophy in ferroalloys applications 

   Niemi, Tapio (2016-05-04)
   In this Master thesis is investigated the development of control system for ferroalloys applications. In the DC EAF technology is about to having a break through due to treason that more of the customers are ending up to ...
  • Dokumenttien metadata ja sen hyväksikäyttö vakuutusliiketoiminnassa 

   Bohm, Juha Eero (2015-11-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia dokumenttien metadatan hyödyntämismahdollisuuksia. Tarkastelussa käytettiin hyväksi kirjoittajan työelämässä kertynyttä kokemusta vakuutusliiketoiminnasta sekä metadatan merkityksestä ...
  • Effects of Digitalization on Organizations 

   Kuusisto, Markku (2015-12-09)
   This thesis examines the organizational effects of digitalization. Barriers and facilitators of digitalization are studied as well. The thesis is divided into two parts: a literature re-view of the subject and an empirical ...
  • Ennakoiva tuotannonohjausprosessi projektiliiketoiminnassa - tapaustutkimus 

   Aro, Teija (2016-11-09)
   Tuotannonohjaus kattaa usean eri osaston prosessit ja näiden välisen yhteistyön tehokkuuteen voidaan vaikuttaa ennakoimalla tiedon ja materiaalien virtauksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tuotannonohjausprosessia ...
  • Establishing a Platform Ecosystem: Case Study on Early Adopters 

   Sorri, Krista (2017-01-11)
   Google, Facebook, Amazon, Apple and many more. The success of companies behind platform ecosystems is widely known. In this context, a platform is considered to be a marketplace where transactions between two or more user ...
  • Forming and Developing Triads in Supply Network 

   Perho, Mika (2015-04-08)
   Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on ollut kolmen yrityksen muodostama toimittajaverkoston osa, jonka keskinäisiä yrityssuhteita, niin kutsuttuja relationaalisia suhteita, on kohdeyrityksen toimittajaverkostossa ...
  • Hajautettu CCAP ja hallintatyökalun vaatimusmäärittely 

   Koski, Mika Lasse Tapani (2016-06-08)
   Internetin kasvava palvelutarjonta asettaa kovia vaatimuksia palveluntarjoajille. Kaistan tarve kasvaa jatkuvasti. Kaapeliverkkojen kapasiteettia on perinteisesti kasvatettu jakamalla tilaajaverkon soluja pienempiin osiin ...
  • Hiilinanoputket elektroniikassa 

   Kauko, Päivi (2015-12-09)
   Energian käyttö elektroniikassa elää murroskautta; samaan aikaan energian kokonaistarve kasvaa ja kulutus yhtä laiteyksikköä kohti laskee. Pienemmän virrantarpeen voi kattaa hajautetulla ja paikallisella energian tuotannolla ...
  • HTML-sivujen sisällöntuottamisen optimointi 

   Tuominen, Tommi (2015-12-09)
   ForeAmmatti-tietojärjestelmän datasisältö oli kasvanut vuosien mittaan merkittävästi eikä tehokkuuden parantamiseen ollut käytetty aiemmin riittävästi resursseja. HTML-sivujen dynaamisen sisällön tuottaminen oli aina tehty ...
  • Hypertekstin siirtoprotokolla 2 

   Malm, Janne (2016-06-08)
   Viimeisen vuosikymmenen aikana Internet-sivujen määrä, sisältö ja niiden käyttö on lisääntynyt massiivisesti. Kuitenkin niitä käytetään pääasiassa yli vuosikymmenen vanhoilla protokollilla. Verkon kaistanleveys ja tietokoneiden ...
  • Implementing building information modeling (BIM) in precast fabrication using a re-engineering methodology 

   Soikkeli, Antti (2015-06-03)
   This thesis examines how Building Information Modeling (BIM) could be implemented more efficiently to structural precast fabrication process. The goal is to create an efficient BIM implementation process and a basic guideline ...
  • Integrating business intelligence services to insurance policy management system 

   Laine, Jonna (2015-11-04)
   Business Intelligence (BI) is a way for companies to get information out of a big data mass. With the help of BI right decisions can be made; more effectively, more reliably and faster. Still a few years ago BI tools were ...
  • Jatkuvuussuunnittelulla ja ICT-valmiudella tietoturvallisempi ja sietokykyisempi organisaatio 

   Kurtto, Jonas (2016-02-03)
   Työssä pyritään parantamaan kuntasektorilla toimivan tietotekniikan palvelukeskuksen Tipakkeen jatkuvuudenhallintaa. Jatkuvuussuunnittelua kehittämällä on mahdollista saavuttaa tietoturvallisempi organisaatio, joka on ...
  • Kardiovaskulaariset muuttujat apneapotilaiden unitutkimuksissa 

   Palosaari, Jari (2014-02-05)
   Uniapneoista kärsii Suomessa yli 3 % väestöstä. Vaikka uniapneoiden diagnosointiin ja hoitoon on kehitetty useita menetelmiä, niiden vaikutuksessa muihin elintoimintoihin kuten verenkierto, sydämen toiminta ja autonomisen ...
  • Katodisen upotusmaalausprosessin tehostaminen 

   Tenhunen, Timo Ville Juhani (2016-06-08)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla voidaan tasata maalikerroksen jakaumaa auton korissa katodisessa upotusmaalausprosessissa Tähän tavoitteeseen päästiin lisäämällä maalialtaaseen ylimääräisiä ...
  • Kehitysprojektiportfolion hallinnan implementointi pk- yrityksessä 

   Vettenranta, Joona (2016-05-04)
   Portfolion hallinta on moninainen prosessi, jota pidetään yhtenä tärkeimpänä työkaluna, jonka avulla toteutetaan yrityksen ylimmän johdon määrittämää liiketoimintastrategiaa. Portfolion hallintaprosessi on moninainen ...