Now showing items 1-20 of 4987

  • Päällysteen tiiviyden työnaikainen mittaaminen 

   Sekki, Niko (2019-05-10)
   Asfalttipäällysteiden laadun merkitys on jatkuvasti kasvanut viime vuosina, minkä myötä laadun todentaminen on yhä tärkeämpää. Ainakin yhtenä tärkeänä päällysteen laadun kriteerinä on pidetty päällysteen tiiviyttä. Nykyisissä ...
  • Kaatopaikan pintarakenteen materiaalivaihtoehdot 

   Saranen, Jani (2019-05-08)
   Jätehierarkian periaatteiden mukaisesti Suomessakin on siirrytty kaatopaikkasijoittamisesta hyödyntämään jätteitä energiantuotannossa ja kierrättämään materiaaleja tehokkaammin. Suomessa on tuhansia kaatopaikkoja, joista ...
  • Kaupallistamisen pilotointi - Liiketoimintamallin kehitys pilotoinnin pohjalta 

   Rantanen, Mikko (2019-05-06)
   Yritysten ongelmana, erityisesti Suomessa, on rakentaa toimivia liiketoimintamalleja, jotka ovat myyviä ja asiakaslähtöisiä. Ongelmana on pitkä historia tuotanto-orientoidusta toiminnasta ja tätä kautta kaupallistamisosaamisen ...
  • Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla 

   Joukainen, Maarit (2019-05-07)
   Haitta-ainepitoisia kaivumaita on perinteisesti toimitettu kaatopaikoille hyödynnettäväksi kaa-topaikkarakenteissa tai jätteen päivittäispeittona. Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista on rajoittanut orgaanisen ...
  • Pricing process for the global operating environment 

   Suni, Lotta (2019-05-06)
   Many companies operate in an increasing number of very diverse markets where the complexities of the B2B markets are further enhanced by the international operating environment. Simultaneously, as international involvement ...
  • Oppimisprosessin kehittäminen megarakennushankkeissa 

   Kekäläinen, Julius (2019-05-07)
   Tutkimuksen tavoite on kehittää oppimisprosessia megarakennushankkeissa. Lisäksi tutkija pyrkii sitomaan kehitetyn oppimisprosessin kiinteäksi vakio-osaksi megarakennushankkeiden läpivientiprosessiin. Tutkija jakaa ...
  • Porrastettujen liittymien turvallisuus maanteillä 

   Karhu, Leena (2019-04-30)
   Porrastetussa liittymässä nelihaaraliittymä on jaettu kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Porrastettu liittymä voi olla porrastustavaltaan joko oikea-vasen- tai vasen-oikeaporrastus. Työssä tutkittiin maanteiden porrastettujen ...
  • Raideliikenteen aiheuttama staattinen kuormavaikutus siltarakenteisiin 

   Pakkanen, Petteri (2019-05-03)
   Suunnittelussa raideliikenteen kuormavaikutukset silloille lasketaan eurokoodin standardin SFS-EN 1991-2 mukaan. Standardissa esitetään kuormakaavioita, joista LM71-kaaviota tulee käyttää aina ja muita kaavioita ...
  • Processes and interfirm collaboration in delivering integrated solutions 

   Lukin, Elisa (2019-05-08)
   The complexity of the projects in the gas and energy sector is increasing and the public sector is increasingly privatizing these projects thus, the emergence of BOT (Build-Operate-Transfer) projects. In BOT projects the ...
  • Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

   Moilanen, Henri (2019-04-26)
   Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
  • Investointihyödykkeeseen liittyvät elinkaaren aikaiset tietotarpeet 

   Kuitunen, Aki (2019-04-30)
   Työssä tutkittiin toimeksiantajayrityksen sisäisten sidosryhmien investointihyödykkeen elinkaaren aikaisia tietotarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäisiä sidosryhmiä. Jokaisesta sidosryhmästä haastateltiin ...
  • Sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integrointi Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 

   Karelehto, Anni (2019-04-26)
   Tässä diplomityössä kehitetään sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integroimistapa Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Työn aihe nousi esille syksyllä 2018, kun maakunta- ja sote-uudistuksen ...
  • Cholesky-hajotelma 

   Ilmonen, Tommi (2019-04-29)
   Tässä työssä esitellään Cholesky-hajotelma ja tarkastellaan hajotelman laskennallista tehokkuutta. Cholesky-hajotelmassa matriisi hajotetaan siten, että alkuperäinen hajotettu matriisi voidaan lausua hajotelmalla saadun ...
  • Matkapuhelinverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaaminen dronen avulla 

   Tamminen, Julius (2019-04-23)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää dronen hyväksikäyttämistä mobiiliverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaamisessa. Dronen avulla pystyttäisiin tutkimaan jo asennetun tukiasema-antennin suuntausta ja ...
  • Sillan tietomallipohjaisen suunnittelun tehostaminen väylähankkeen eri tekniikkalajien rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa 

   Kuhajärvi, Aleksi (2019-04-24)
   Diplomityön tavoitteena oli tehostaa sillan tietomallipohjaista suunnittelua väylähankkeen eri tekniikkalajien rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa. Työssä kartoitettiin yleisesti esiintyviä ongelmia ja haasteita, joita ...
  • Automatisoituvan ajoneuvoliikenteen ja jalankulun yhteensovittaminen 

   Salminen, Niklas (2019-04-04)
   Liikenne automatisoituu ja autonomiset ajoneuvot yleistyvät teknologian kehityksen mukana. Autonomiset ajoneuvot tarjoavat ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia liikkua sekä auttavat yhteiskunnallisella tasolla. Ajoneuvojen ...
  • Soveltuvuusselvitys SolidWorks-Flow-integraatiosta 

   Rajala, Juhana (2019-04-17)
   Hajautetut suunnitteluympäristöt hyödyntävät PDM/PLM-järjestelmiä organisaatiolle yhteisen materiaalin hallintaan. Eri CAD-ohjelmistojen välinen yhteensopivuus yhteisen PDM/PLM-järjestelmän kanssa aiheuttaa kuitenkin usein ...
  • Hulevesitulvien synty ja hallinta 

   Nurhonen, Niko (2019-03-15)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli hulevesitulvien syntyyn vaikuttavien tekijöiden ja mahdollisten ehkäisykeinojen selvittäminen. Kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuusselvityksenä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat ...
  • Asiakasvaatimuksien täyttymisen haasteet tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa 

   Holmala, Ella (2019-04-16)
   Tietojärjestelmät ovat nykypäivän liiketoiminnan tärkeimpiä apuvälineitä. Tietojärjestelmien avulla voidaan jakaa, tallentaa ja hyödyntää liiketoiminnassa käytettäviä tietoja. Järjestelmien suunnittelun haasteena on ymmärtää ...
  • Raitiojunan mahdollisuudet Suomessa 

   Kiviniitty, Jouni (2019-04-17)
   Raitiojunalla tarkoitetaan sekä valtiollisella rataverkolla että kaupunkiraitiotiellä liikkumaan kykenevää kevytkalustoa. Ensimmäinen moderni raitiojuna otettiin käyttöön Saksan Karlsruhessa 1990-luvun alussa. Myöhemmin ...