Now showing items 1025-1044 of 3488

  • Hattulan Merven biojalostamoon soveltuvat tekniset ratkaisut 

   Salpiola, Eerikki (2013-06-05)
   Bioenergian käytön lisääminen kestävästi onnistuu ottamalla huomioon käytetyn biomassan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset sekä ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, että maankäytöllisiin vaikutuksiin. Lisäksi on huomioitava, ...
  • Havaitun ja laskennallisen roudan syvyyden ja routanousun vertailu radalla 

   Penttilä, Juhani (2013-03-06)
   Suomen rataverkon rakennekerrokset mitoitetaan routimattomiksi, jotta radan tasaisuusvaatimus täyttyy. Routivat radan rakennekerrokset ja routiva pohjamaa aiheuttavat haittaa radan rakenteelle. Tämä tutkimus käsittelee ...
  • Heat Sealing Paper with Polymer Film 

   Hurnanen, Marianne (2016-03-09)
   This thesis concentrated on studying heat sealing paper with polymer film by hot-bar sealing. The objectives included learning more about the relationship of the materials and how they behave in different heat sealing ...
  • Heat Transfer Testing Of Insulated Radial Systems 

   Tapiainen, Pertti Lasse Johannes (2016-09-07)
   The objective of this study was to design and conduct an easily reproducible test method to find out the thermal conductivities of different refractory materials. Another objective was to investigate the interfacial thermal ...
  • Helsingin kadonneiden 1800-luvun konserttitilojen mallinnus ja auralisointi 

   Niemi, Henry (2014-12-03)
   Useat 1800-luvulla rakennetut helsinkiläiset konserttitilat ovat joko tuhoutuneet, tai niitä on merkittävästi muutettu. Näiden tilojen akustiikan tutkimus on aiemmin ollut mahdotonta, mutta akustiikan mallinnusmenetelmien ...
  • Helsingin kaupungin pitkäaikaistutkimus teräsputkipaalujen korroosiosta Kyläsaaren maaperässä – Lähtötilanteen kartoitus 

   Perolainen, Juuso Jalmari (2016-06-08)
   Tämä diplomityö on osa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston toteuttamaa pitkäaikaistutkimusta, jonka tarkoituksen on kartoittaa mahdollisuuksia kaavoittaa ja rakentaa Helsingin kaupungin alueella sijaitseville alueille, ...
  • Helsinki Townhouse 

   Fingerroos, Johanna (2010-06-23)
   Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
  • Helsinki Townhouse - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit 

   Tahvanainen, Ari (2010-06-23)
   Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...
  • Helsinki Townhouse - saavutettavuus kaupunkipientalossa 

   Saarelainen, Eeva (2010-06-23)
   Diplomityön lähtökohtana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston helmi-huhtikuussa 2010 järjestämä Helsinki Townhouse- kilpailu. Yleisen aatekilpailun tarkoituksena oli löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka ...
  • Helsinki Townhouse -kilpailu, kytkettyjä omakotitaloja Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan 

   Tolmunen, Maija (2010-06-23)
   Tämä diplomityö pohjautuu Helsingin kaupungin keväällä 2010 järjestämään arkkitehtuurikilpailuun Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja kytkettyihin omakotitaloratkaisuihin, toisin ...
  • Helsinki Townhouse-kilpailu 

   Haapasalo, Ilona (2010-06-23)
   Alueille on pyritty luomaan ilmettä ja toimintoja, jotka edesauttaisivat ”kyläytymistä” ja sitoutumista. Asuntojakauma on myös suunniteltu siten, että saadaan pieniä ja/tai isohkoja esteettömiä asuntoja katutasoon sekä ...
  • Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhyke ja sen merkitys Hämeenlinnalle, todellinen vai kuviteltu 

   Välimaa, Jaakko (2011-08-17)
   Työn tavoitteena on tarkastella Hämeenlinnaa ja sen lähialueita sekä näiden suhdetta vyöhykkeeseen, joka ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle. Tutkimuksessa arvioidaan myös muita määritelmiä, joista Helsingin ...
  • Henkilön tunnistaminen eläkepalvelussa 

   Pölkki, Mika (2017-05-03)
   Lähes poikkeuksetta verkkopalveluissa tulee eri käyttäjien toimet erotella toisistaan, toisin sanoen käyttäjät tulee tunnistaa. Tunnistuksen ja sen luotettavuuden aste vaihtelee verkkopalvelun tyypistä ja tarkoituksesta ...
  • Henkilöstön suhtautuminen palvelullistumiseen teollisuusyrityksissä 

   Marttila, Milla (2016-01-13)
   Teollisuusyritykset ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita palveluliiketoimintaan siirtymisestä, ja sen avulla mahdollisesti saavutettavista eduista. Useissa yrityksissä muutospyrkimykset ovat kuitenkin epäonnistuneet, ja ...
  • Henkilöstöpääoman analytiikka organisaation päätöksenteon tukena 

   Kemppainen, Henrikki (2015-04-08)
   Liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen kehittymisen myötä organisaatioilla on mahdollisuus tehdä suuri harppaus henkilöstöpääoman hallinnassa analyyttisten sovellusten avulla. Tätä analyyseihin perustuvaa ja tulevaisuutta ...
  • Henkilöstöresurssilaskenta osana strategista henkilöstövoimavarojen johtamista 

   Olkinuora, Heidi (2015-09-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia henkilöstöresurssilaskennan strategiselle henkilöstövoimavarojen johtamiselle tuomia hyötyä ja haasteita. Samalla tarkoituksena oli selvittää, mitä ovat henkilöstöresurssilaskenta ...
  • Heuristic localization and mapping for active sensing with humanoid robot NAO 

   Heidarysafa, Mojtaba (2015-05-06)
   The purpose of this thesis is to utilize vision system for autonomous navigation. The platform which has been used was an NAO humanoid robot. More specifically, NAO cameras and its makers have been used to solve the two ...
  • Heuristinen optimointimenetelmä tilausohjatun tuotannon karkeasuunnitteluun 

   Toivonen, Ville Petteri (2016-10-05)
   Tilausohjatussa tuotannossa lopputuotteita valmistetaan ainoastaan asiakastilausten perusteella. Valmiita tuotteita varastoidaan korkeintaan lyhytaikaisesti, joten kysynnän vaihdellessa tuotanto toimii usein tiukkojen ...
  • HF-taajuisen antennin integrointi mobiiliin RFID-lukijaan 

   Nummela, Jussi (2006-11-13)
   Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...
  • Hiedanranta 1-10 | From industrial site to new city place within 10 years 

   Padilha Riekki, Juliana (2016-02-08)
   The continuous progress of our economic and social environments have a direct effect on how cities organize themselves both physically and functionally. The built environment is under constant transformation, and the ...