Now showing items 1025-1044 of 3288

  • Hydraulikäyttöisen putkilävistimen suunnittelu 

   Hallikainen, Joonas (2015-11-04)
   Lävistäminen on yksi metalliteollisuudessa käytetyistä tavoista leikata materiaalia. Se on nopea ja paljon käytetty menetelmä reikien tekoon tai materiaaliaihioiden erottamiseen levy- ja nauhamateriaalista. Lävistäminen ...
  • Hydrauliletkuasennelman puhtausmittaukset 

   Huhturi, Juuso (2015-12-09)
   Hydraulijärjestelmän puhtaustasoa on ennen tutkittu seuraamalla vain hydrauliöljyn puhtautta standardin ISO 4406 mukaan. Tämä mittaustapa ei ota huomioon komponentin valmistusprosessin aikana syntyviä epäpuhtauksia, jotka ...
  • Hydraulipumpun hyötysuhteiden mallintaminen neurolaskennan avulla 

   Backas, Joni (2010-02-03)
   Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
  • Hydraulisylinterin vikaantumismekanismit ja elinajan ennustaminen 

   Haikka, Mikko (2014-06-04)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia hydraulisylinterien vikaantumismekanismeja. Niiden pohjalta on tavoitteena luoda yksiselitteinen vikaantumissanasto sekä sylinterin vikaantumismalli, jonka avulla olisi mahdollista ennustaa ...
  • Hydrogels for 3D Culture of Human Corneal Cells Aiming for Tissue Engineered Corneal Application 

   Niemi, Essi (2016-06-08)
   The cornea is a transparent tissue protecting the most anterior part of the eye and if it is damaged, it may result in a partial or complete loss of vision. Millions of patients are in need of donor cornea, but there is a ...
  • Hydrostaattisen ajovoimansiirron soveltuvuus tela-ajoneuvoon ohjattavuuden kannalta 

   Nikkari, Jussi (2014-04-09)
   Tela-ajoneuvon ohjausjärjestelmä on monimutkainen akseleista, vaihteistoista, jarruista ja märkäkytkimistä koostuva laite. Ohjausjärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti ajoneuvon käytettävyyteen, polttoaineen ...
  • Hydrostaattisen tehonsiirron suunnittelu kokooja-aumausvaunuun 

   Kyrönviita, Juho Tapio (2016-06-08)
   Työ on tehty kohdeyritykselle Raiselift Oy:lle. Työn tarkoituksena on tutkia miten tuotannossa olevan vaunun voimansiirtoa ja hydraulijärjestelmää voitaisiin muuttaa siten, että vedon välitystä ei tarvitsisi räätälöidä ...
  • Hydrostatic-Mechanical Power Split CVT 

   Sun, Chengyan (2011-02-09)
   This thesis involved the study of the hydrostatic-mechanical power split CVT technology. Based on the theoretical model, the steady state characteristics were studied to display the advantage and disadvantage of this ...
  • Hypermarkettien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuus 

   Laine, Toni (2014-08-13)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan kahden hypermarketin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuutta. Havaintojen pohjalta analysoidaan hypermarkettien energiatehokkuutta myös yleisellä tasolla. Diplomityön ...
  • Hypermediajärjestelmän muutoshallinta ja haasteet offshore-projektissa 

   Kalamies, Juha (2013-10-09)
   Hypermediajärjestelmien monimutkaistuessa ja toimitusmallien hajautuessa muutoshallinnan merkitys hypermedia- ja ohjelmistoalalla on kasvanut. Prosessi- ja toimitusmalleista riippumatta muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, ...
  • Hyperreaaliluvut ja epästandardi analyysi 

   Toivonen, Roni (2015-12-09)
   Hyperreaalilukujen systeemi on reaalilukujen systeemin laajennus, mikä sisältää äärettömiä ja infinitesimaalisia lukuja. Ääretön luku on itseisarvoltaan suurempi kuin mikään reaaliluku ja infiniteismaaliluku on itseisarvoltaan ...
  • Hypertekstin siirtoprotokolla 2 

   Malm, Janne (2016-06-08)
   Viimeisen vuosikymmenen aikana Internet-sivujen määrä, sisältö ja niiden käyttö on lisääntynyt massiivisesti. Kuitenkin niitä käytetään pääasiassa yli vuosikymmenen vanhoilla protokollilla. Verkon kaistanleveys ja tietokoneiden ...
  • Hypesyklin tunnistaminen tietyistä jätteenkäsittelyteknologioista 

   Rantanen, Otto (2016-11-09)
   Uusilla ja ensimmäistä kertaa ilmestyvillä teknologioilla voi olla suuri vaikutus yksittäisiin yrityksiin ja toimialoihin, sillä ne voivat tuoda nykyisille markkinoille uusia yrityksiä tai luoda kokonaan uusia ...
  • Hypoteesin merkitys arkkitehtuurissa – Esimerkkinä Tampereen keskustorin kehittäminen 

   Leinonen, Akseli (2010-02-03)
   Aikamme arkkitehtuurille tyypillinen piirre on kompleksisuus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä kaupunki- ja rakennussuunnittelun kokonaisprosessiin liittyvien muuttujien jatkuvaa kasvua. Länsimaisessa yhteiskunnassa, joka ...
  • Hyviä käytäntöjä käyttäjäkeskeisen suunnittelun integroimiseksi ohjelmistokehitysprojekteihin 

   Leppänen, Tiia (2017-02-08)
   Diplomityön tavoitteena oli löytää hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla yritykset integroivat käyttäjäkeskeisen suunnittelun mukaan ketterään ohjelmistokehitykseensä. Käytäntöjen ja toimintatapojen löytämisen ...
  • Hyvän sisäilmaston varmistaminen rakennuksen takuuaikana 

   Simola, Niko (2016-08-17)
   Vaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle ovat viime vuosina kiristyneet ja uusimpana muutoksena on vaatimus uusien rakennusten lähes nollaenergiatasosta. Siirtymäaika lähes nollaenergiatasoon on lyhyt, sillä jo vuoden ...
  • Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankkeen onnistumiseen 

   Naumanen, Arno Santeri (2015-12-09)
   Arkkitehti- ja insinöörisuunnittelupalvelujen hankinnat ovat rakennushankkeen aikaisen vaiheen hankintoja, mutta näiden hankintojen onnistumisella on kauaskantoiset seuraukset. Varhaisessa vaiheessa tehdyt suunnitteluratkaisut ...
  • Häiriötön rataliike satelliittinavigointijärjestelmässä 

   Hautamäki, Jani (2016-05-04)
   Työssä selvitetään satelliittinavigointijärjestelmän Global Positioning System (GPS) vanhemman navigointiviestin mukaisen ratamallin yhtälöiden teoreettinen tausta. Aiheen laajuuden vuoksi selvitys tehdään ainoastaan ...
  • Hälytystoiminnan laadun kehittäminen palvelutasoajattelun kautta 

   Peltola, Johanna (2015-06-03)
   Hälytystoiminta tarkoittaa hälytysilmoituksiin vastaamista sekä tarvittavan avun lähettämistä ilmoituksen osoittamalle tapahtumapaikalle. Hälytystoimintaan ja sen laatuun vaikuttavat hälytyskeskuksen sekä hälytystehtäviä ...
  • Hämeenlinnan Hätilä - Rakentamistapaohje ajallisesti kerrostuneelle asuinalueelle 

   Mettälä, Jenni (2010-06-09)
   Diplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän ...