Now showing items 1065-1084 of 3488

  • Hip Implant Metal Artifact Reduction in Pelvic CT Scans 

   Sossin, Artur (2013-06-05)
   Radiotherapy utilizes Computed Tomography (CT) data to perform structure contouring and dose calculations in the treatment planning process. Considerations are drawn to patients with high atomic number (high-Z) materials ...
  • HipGuard-järjestelmän keskusyksikkö 

   Halme, Aki (2010-06-23)
   Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...
  • Hissin johteen rakenteen optimointi 

   Taskinen, Lassi-Pekka (2014-11-05)
   Tässä diplomityössä tutustutaan hissin johteen rakenteeseen ja sen optimointiin. Työn tavoitteena on rakentaa laskentamalli, jota käyttämällä voidaan optimoida rakenteen massaa. Analyysit tehdään ANSYS-elementtimenetelmä ...
  • Historialliset rakennusfragmentit Rooman nykyarkkitehtuurissa 

   Raitio, Henri (2011-06-08)
   Roomassa rakentamisen perinteeseen on kuulunut vanhojen rakennusosien kierrättäminen uusissa yhteyksissä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko tämä kierrättämisen perinne katkennut nykyarkkitehtuurissa ja kuinka ...
  • Historiatiedon tallennus ja toisto tilannekuvajärjestelmässä 

   Seppä, Arto (2012-09-05)
   Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
  • Hitsaussauman paikan mittausmenetelmän kehittäminen laadunvarmistusautomaatioon 

   Becker, Kalle (2016-06-08)
   The card industry uses machine vision in increasing amounts to perform quality inspections on their products. The commercial software used in the making of this thesis is used in the in-line inspection process of different ...
  • Hitsaustuotannon materiaalivirtauksen kehittäminen 

   Setälä, Matias (2016-09-07)
   Tämä diplomityö tehtiin Junkkari Oy:lle, joka oli aloittanut hiljattain siirtymisen lean-filosofian käyttämiseen. Joitain toimia virtauttamiseen liittyen oli tehty kokonaisuutena. Hitsaamolle ei kuitenkaan ollut tehty ...
  • Hoitajavastaanottotoiminnan arvoperusteinen tehostaminen 

   Kestilä, Hans (2015-11-04)
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli HYKS Syöpäkeskuksella havaittu tarve paneutua hoitajavastaanottojen päivittäiseen toimintaan työn kohdentumisen onnistumisen varmistamiseksi. Hoitajavastaanottotoiminnalla nähdään tärkeä ...
  • Home Entertainment Device Detection Using Mobile Phone 

   Eivola, Antti (2012-11-07)
   Development in mobile technology and computer vision enables new usage scenarios related to these technologies. Open source mobile application frameworks together with open source software libraries for computer vision ...
  • Hotelli ja ympäröivä torialue Kangasalan keskustassa 

   Sarkkomaa, Jani Markus (2016-06-08)
   Tämän työn lähtökohtana on 16.-18.9.2015 Kangasala-talossa järjestetty ”Uusi Kangasala” -työpaja, jonka tarkoituksena oli esitellä kuntalaisille Kangasalan keskustaa ja sen lähialueita koskevia kehityssuunnitelmia, ja ...
  • How Internet of Things Affects Business Intelligence? 

   Lindroos, Olli (2015-10-07)
   The main purpose of this research is to find out what Internet of Things (IoT) and Business Intelligence (BI) mean and how IoT will possibly affect BI. This research has been carried out as a literature review and it is ...
  • HSDPA Macro-to-Indoor Mobility Measurements Using WCDMA Repeater and Pico Cell 

   Subramaniam, Rajadurai (2011-09-07)
   With the advancements in DSP, mobile terminals are becoming smaller and smarter every day. The more the mobile becoming data centric, the more is the number of users from indoors. From radio network planning point of view, ...
  • HTML-sivujen sisällöntuottamisen optimointi 

   Tuominen, Tommi (2015-12-09)
   ForeAmmatti-tietojärjestelmän datasisältö oli kasvanut vuosien mittaan merkittävästi eikä tehokkuuden parantamiseen ollut käytetty aiemmin riittävästi resursseja. HTML-sivujen dynaamisen sisällön tuottaminen oli aina tehty ...
  • HUBit: Resilient strategy for creating vibrant urbanity in Qinshuihe 

   Heikkilä, Anna (2015-06-03)
   This master’s thesis has been done through participation in the Global Schindler award 2015 that takes place in the Shenzhen suburb of Qingshuihe. The competition set the aims and goals for the project that has been deemed ...
  • Hulevesien hallinta mallintamalla 

   Jaakola, Heli (2015-08-12)
   Hulevesien hallinnan ohjeistusta sekä vastuita on uudistettu Suomessa viimevuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain päivitys astui voimaan elokuussa 2014, jolloin hulevesien hallinta siirrettiin kuntien vastuulle osaksi ...
  • Hulevesien hallinta rakennetuilla alueilla 

   Inha, Laura (2010-06-09)
   Työn tavoitteena on arvioida kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden sekä haastatteluiden avulla hulevesien eri hallintamenetelmiä ja niiden toimivuutta rakennetussa ympäristössä. Hallintamenetelmien soveltuvuudessa ...
  • Hulevesitulvariskien alustava arviointi Helsingin kaupungissa 

   Raukola, Pekka, Juhani (2012-11-07)
   Lokakuussa 2007 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2007/60/EY) tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön vuonna 2010 voimaan tulleella tulvariskien hallintaa ...
  • Human Body Effects on RF Electronics 

   Alam, Shahed (2013-08-14)
   Wireless sensors require radio frequency (RF) circuits to operate at close proximity to the human body. For successful design of body worn applications of electronics the study of the effect of human body on RF interconnects ...
  • Human Induced Pluripotent Stem Cell Derived Cardiomyocytes Grown on Woven Polyethylene Terephthalate Textile 

   Junnila, Anni (2016-06-08)
   Cardiac tissue engineering aims to create functional tissue constructs in order to reestablish the function and structure of a damaged heart muscle using cells together with biomaterial scaffolds. One of the challenges is ...
  • Human Interaction Simulator Software for Information Retrieval Research 

   Pääkkönen, Teemu Juhani (2016-04-06)
   The concept of Information Retrieval deals with the obtaining of information from information sources, such as libraries, archives, databases, or the internet. It is a widely studied subject. Interactive Information Retrieval ...