Now showing items 1395-1414 of 3488

  • Kaupanteon välineet asiakkaan energiatehokkuusinvestointien päätöksenteon tukena 

   Laakeristo, Jaana (2016-06-08)
   Energiatehokkuusinvestoinnit alkoivat kiinnostaa yrityksiä energiahintojen heilahtelujen vuoksi ensimmäisen energiakriisin jälkeen. Kehittyvissä maissa aika kulkee kehittyneiden maiden perässä ja näin ollen koettu potentiaali ...
  • Kauppakeskuksen elinkaarikustannusanalyysi suunnittelun ohjauksessa 

   Markkanen, Kristian (2015-06-03)
   Tässä työssä kehitettiin yritykselle soveltuvaa toiminnan varmennuksen ja siihen liittyvän suunnittelun ohjauksen menetelmää. Ikano Retail Centres Finland Oy rakennuttaa ja hallinnoi kauppakeskuskiinteistöjä. Yritys on ...
  • “Kaupunki, kadut, tori, rakennus” - Tampereen keskustorin kehittämissuunnitelma 

   Iivonen, Juuso (2017-05-03)
   Tämän diplomityön aiheena on Tampereen Keskustorin kehittäminen. Kehittämistä tarkastellaan neljässä eri mittakaavassa. Suunnitelma pohjaa Tampereen keskustan strategiseen osayleiskaavaan. Tällä hetkellä Keskustorista ...
  • Kaupunki-ilman hiukkasten lukumääräpitoisuus ja kokojakauma Tampereella 

   Potila, Outi (2016-03-09)
   Tässä diplomityössä tutkittiin hiukkasten lukumääräpitoisuutta ja kokojakaumia Tampereen keskustassa, ympäristössä, jossa ihmiset liikkuvat ja näin ollen altistuvat pienhiukkasille. Mittaukset suoritettiin TTY:n Aerosolifysiikan ...
  • Kaupunkibulevardien vaikutukset liikenneturvallisuuteen kansainvälisten esimerkkien ja suunnitteluohjeiden valossa 

   Tuomola, Wille (2016-01-25)
   Kaupungeissa ympäri maailman on havahduttu viime aikoina niiden maantieteellisten rajojen sisäpuolella kulkevien tieliikenteen pääväylien aiheuttamiin haittoihin, kuten estevaikutuksiin, laajoihin suoja-alueisiin ja meluun. ...
  • Kaupunkikoti lapselle : ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta 

   Tuominen, Iina (2016-06-08)
   Suomalainen väestö muuttaa yhä ahkerammin kaupunkien keskusta-alueille. Yksinasuvien sekä vanhusten ohessa lapsiperheet ovat yksi suurimmista ryhmistä, jotka hakeutuvat asumaan kaupunkien keskustoihin. Kaupunkeihin muutetaan ...
  • Kaupunkiverkkoyhtiön sähkönsiirtotuotteiden uudistaminen 

   Vuohelainen, Veera Maria (2017-03-08)
   Jakeluverkkoliiketoiminta on tarkoin valvottu ja säännelty toimiala Suomessa. Lait ja säädökset kannustavat tasapuoliseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan, kun monopoliasemassa olevien jakeluverkkoyhtiöiden välistä normaalia ...
  • Kaviteetin vaihesiirtoon perustuva heijastusmittaus 

   Tavast, Miki (2014-06-04)
   Puolijohdepeilejä kehitettäessä on oleellista pystyä mittaamaan peilien heijastavuus erittäin tarkasti. Optisille peileille tehtävät tarkat heijastusmittaukset voivat kuitenkin olla erittäin haastavia, kun heijastavuus ...
  • Kehittyneet palonkestävät komposiittirakenteet 

   Saarimäki, Meri (2017-03-08)
   Muovikomposiitit syttyvät helposti ja vapauttavat palaessa suuren määrän lämpöä sekä erilaisia yhdisteitä. Palaessa vapautuu muun muassa savua sekä hiilimonoksidia ja –dioksidia. Muovikomposiittien palamista pyritään ...
  • Kehitysprojektiportfolion hallinnan implementointi pk- yrityksessä 

   Vettenranta, Joona (2016-05-04)
   Portfolion hallinta on moninainen prosessi, jota pidetään yhtenä tärkeimpänä työkaluna, jonka avulla toteutetaan yrityksen ylimmän johdon määrittämää liiketoimintastrategiaa. Portfolion hallintaprosessi on moninainen ...
  • Kehitysvammaisten asuminen - Ratkaisumalleja asukaslähtöiseen asuntosuunnitteluun 

   Väänänen, Ida (2014-04-09)
   Diplomityöni käsittelee kehitysvammaisten asumista Suomessa historian, nykypäivän ja tulevaisuuden näkökulmista. Kehitysvammaisten asumiseen on aina liittynyt ristiriitaisia näkemyksiä. Pitkään kehitysvammaiset haluttiin ...
  • Kehrä - Matalaenergiatalo Porvoon Johannisbergiin 

   Tarvainen, Anna-Maija (2010-03-03)
   Diplomityö perustuu Moderni puukaupunki-hankkeeseen liittyvään kilpailuun vuonna 2008 tekemääni ehdotukseen Porvoon Johannisbergiin. Kilpailun pääteemana oli matala- ja passiivienergiarakentaminen ja tavoitteena ideoida ...
  • Kelluvan kipsivalulattian kuivuminen 

   Haaranen, Arto (2017-04-05)
   Kosteiden rakenteiden on annettava kuivua tai niitä on kuivatettava riittävästi ennen kuin ne peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella. Liian kosteana pinnoitetuissa rakenteissa saattaa ilmetä ...
  • Kemiallisen puhdistusalueen layout-suunnittelu 

   Oksman, Carita (2017-01-11)
   Suuria teollisuuslaitteita huoltavan kohdeyrityksen huoltoprosessiin kuuluvaa kemiallista puhdistusprosessia ja tuotantotilaa haluttiin kehittää. Tämän kehityksen yhteydessä suoritettiin tämän työn esittelemä layout-suun ...
  • Kemikaalien hallinnan kehittäminen liikkuvien työkoneiden valmistuksessa 

   Nieminen, Jani (2014-05-07)
   Kemikaalien hallinta on lakisääteinen, jokaista yritystä koskeva velvollisuus. Vaaditut hallintatoimet vaihtelevat toiminnan luonteen ja kemikaalien käyttömäärien mukaan. Yhteiseurooppalaisten REACH ja CLP-asetusten lisäksi ...
  • Kemikaalilaitosten viranomaisvalvonnan nykytilan tarkastelu 

   Lax, Sara (2012-01-11)
   Kemikaalilaitoksia koskevan EU-direktiivin (96/82/EY) tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Direktiivillä pyritään ...
  • Kennorakenteisen sähkökeskuksen tuotteistaminen 

   Haapanen, Joni (2015-08-12)
   Tämä diplomityö on tehty kennorakenteisten sähkökeskusten suunnittelun kehitystyönä Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Sähköjärjestelmien toimituksessa projektoinnin ja kilpailun tuomat haasteet vaativat suunnittelulta ...
  • Kennosta kodiksi - tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista 

   Ruutikainen, Tiia (2013-04-03)
   Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat ...
  • Kermikatteiden pitkäaikaiskestävyys 

   Ratilainen, Santtu (2015-02-04)
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty kermikatteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on tehty kenttätutkimusten, haastattelujen sekä laboratoriotutkimusten yhdistelmänä. Tutkimuskohteiksi on ...
  • Kernel-based Virtual Machinen (KVM) käyttö palvelinvirtualisoinnissa 

   Pirttimäki, Kai (2016-11-09)
   Suomi on pienten laitesalien maa. Monella yrityksellä on omat laitesalinsa, joissa ajetaan suurta osaa organisaation tarvitsemasta IT – infrastruktuurista. Usein näiden laitesalien ongelmana on ahtaus, energian kulutus, ...