Now showing items 1415-1434 of 3598

  • Kantavien teräskuitubetonirakenteiden mitoitus 

   Mäntyranta, Mikko (2013-10-09)
   Teräskuitubetonirakenteiden yleistymisen suurimpana rajoitteena on virallisten yleisesti hyväksyttyjen mitoitusohjeiden puuttuminen. Diplomityössä pyritään etsimään Suomeen soveltuvaa Eurokoodin mukaista kantavien ...
  • Kapasitiivisen loistehon kompensointi sähköverkkoyhtiössä. 

   Eno, Heikki (2016-03-09)
   Kapasitiivista loistehoa tuotetaan sähköverkon asiakkaiden käyttöön varsinkin päiväaikaan, koska useimmat asiakkaiden käyttämät laitteet tarvitsevat pätötehon lisäksi myös loistehoa toimiakseen. Loistehoa muodostuu sähköverkon ...
  • Kardiovaskulaariset muuttujat apneapotilaiden unitutkimuksissa 

   Palosaari, Jari (2014-02-05)
   Uniapneoista kärsii Suomessa yli 3 % väestöstä. Vaikka uniapneoiden diagnosointiin ja hoitoon on kehitetty useita menetelmiä, niiden vaikutuksessa muihin elintoimintoihin kuten verenkierto, sydämen toiminta ja autonomisen ...
  • Karelia Rhei! Alueellisen vetovoiman strategia kansainvälisessä ympäristössä – kohdealueena Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä 

   Kuisma, Marja (2009-06-03)
   Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
  • Karkeavalssaimen nopeussäätö diskreettiaikaisella Linear Quadratic Gaussian -säätimellä 

   Moilanen, Veera (2017-06-07)
   Työssä tutkittiin karkeavalssikäytön nopeussäätöä suunnittelemalla systeemille diskreettiaikainen LQG-säädin. Tavoitteena oli selvittää, saadaanko diskreettiaikaisella LQG-säädöllä parempia säätötuloksia kuin jatkuva-aikaisella ...
  • Kartonkitehtaan kunnossapidon tiedonhallinta 

   Jansson, Max Hans Wilhelm (2015-09-09)
   Tässä diplomityössä tarkasteltiin tietojärjestelmien hyödyntämistä prosessiyrityksen kunnossapitotoiminnassa. Työn tavoitteena oli tarkastella nykyisten tietojärjestelmien toimivuutta ja verrata tuloksia muihin Metsä Board ...
  • Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa 

   Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
   Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...
  • Kasvavan pk-yrityksen varastonohjaus kausivaihtelevuus huomioiden 

   Koskenranta, Juho Ilmari (2015-08-12)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan kasvavan PK-yrityksen varastonohjauksen problematiikkaa kausivaihtelevuus huomioiden. Työn päätavoitteena on tarkastella erilaisia varastonhjauksen menetelmien soveltuvuutta ja toisaalta ...
  • Kasvoanimaation kaappausjärjestelmä indie-pelikehittäjille 

   Ahonen, Aki (2013-06-05)
   Tässä diplomityössä tutustutaan liikkeenkaappaukseen perustuvaan kasvoanimaatioon ja esitellään yksinkertainen ja halpa järjestelmä, joka suorittaa liikkeenkaappauksen nykyaikaisen älypuhelimen videokameran ja liikesensorien ...
  • KASVUN PAIKKA-Sustainable housing design for a growing community in Suomenlinna 

   Pollak, Isabella (2014-12-03)
   This Master’s thesis combines a wide range of sustainability into one architectural design solution. It begins with the historical background of the UNESCO world heritage site of Suomenlinna and continues with an analysis ...
  • Kasvustojen muodostumisen estämiseen soveltuvat bitumikatteen ratkaisut 

   Jaakkola, Tytti Eveliina (2016-06-08)
   Biologinen likaantuminen on ongelma kumibitumikermikatteilla. Erityisesti jäkälät ja sammalet kasvavat katteilla saaden ne epäesteettisen näköisiksi. Kasvustot voivat myös vahingoittaa katteen pinnalla olevaa kivisirotetta. ...
  • Katodisen upotusmaalausprosessin tehostaminen 

   Tenhunen, Timo Ville Juhani (2016-06-08)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla voidaan tasata maalikerroksen jakaumaa auton korissa katodisessa upotusmaalausprosessissa Tähän tavoitteeseen päästiin lisäämällä maalialtaaseen ylimääräisiä ...
  • Katseenseuranta virtuaaliympäristöön: Prototyypin kehitys ja arviointi 

   Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
  • Kattilalaitoksen piirikohtaisten toimintakuvausten generointi 

   Seppälä, Jarmo (2010-07-02)
   Kattilalaitoksen automaatiosuunnittelu voidaan jakaa eri elinkaarivaiheisiin, joihin liittyy niissä tuotetut toimintakuvaukset. Toimintakuvauksien elinjaksoihin liittyy tietosisällön vaihtoa sekä näkökantoja, joita voidaan ...
  • Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu 

   Leino, Tommi (2014-01-15)
   Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu on osa laajempaa laitossuunnittelun kokonaisuutta ja siinä yhdistyvät sekä layout-suunnittelu että putkistosuunnittelu. Suunnitteluun käytettyjen järjestelmien kehittymisen ...
  • Katu- ja piharakenteiden painumien ottaminen huomioon alue- ja rakennussuunnittelussa 

   Raitamäki, Kustaa (2014-09-03)
   Rakentaminen on ajautumassa yhä pehmeämmille ja heikosti kantavammille maapohjille suurten kuntien ympäristössä. Kaavoitus- ja aluesuunnittelu määrittelevät rakennettavat alueet kokonaisuuksina huomioiden maapohjan, ...
  • Katuverkon hallinnan kehittäminen 

   Yli-Seppälä, Jussi (2014-12-03)
   Katuverkon hallinta on tärkeä osa kuntien toimintaa ja auttaa kuntaa täyttämään kunnan kadunpitoon liittyvät lakisääteiset tehtävät. Katuverkko on osa kuntien omistamaa infraomaisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi viheralueet, ...
  • Kaukolämpöverkon verkostohyötysuhteen parantaminen 

   Martikainen, Riku (2013-10-09)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mistä osatekijöistä verkkojen A ja B verkostohyötysuhde koostuu. Kun verkostohyötysuhteen osatekijät oli selvitetty, etsittiin keinoja niiden vaikutuksen minimoimiseksi, tai ...
  • Kaukolämpöverkostossa käytettävän palloventtiilin rakenteen kehitys 

   Alajoki, Teemu (2014-11-05)
   Kaukolämpöverkoston liitos-, muutos- ja korjaustöiden suorittamiseksi verkostossa tarvitaan erilaisia venttiilejä, joilla voidaan rajoittaa nestevirtauksen kulkua. Sulkuventtiilien avulla verkosto voidaan jakaa osiin tai ...
  • Kaupan energiaintensiivisten järjestelmien hankintavertailu elinkaarikustannuslaskennan avulla 

   Löfgrén, Arttu Eevert (2015-03-04)
   Market- ja liikenneasemakiinteistöt kuluttavat suuren määrän sekä lämpö- että sähköenergiaa. Uusien sekä uudistusta tarvitsevien kiinteistöjen teknisten järjestelmien vertailu ja valinta perustuu eri asiantuntijoiden ja ...