Now showing items 1455-1474 of 3288

  • Kunnan tonttien luovutus rakennusyrityksen omaperusteiseen senioriasuntotuotantoon 

   Korpiniemi, Henna (2012-05-09)
   Suomen väestörakenne ikääntyy voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana, jol-loin kuntien palvelutuotanto kuormittuu entisestään. Tästä aiheutuu kunnille suuria lisä-kustannuksia ja taloudellisen tasapainon säilymiseksi ...
  • Kunnossapidon kehittäminen ELMAS-käyttövarmuusanalyysin avulla 

   Vuorela, Ville (2015-09-09)
   Käyttövarmuuden hallinta on riskienhallinnan osa-alue, jossa keskitytään järjestelmän käyttövarmuutta vaarantavien teknisten riskien tarkasteluun. Tekniset järjestelmät muodostuvat tyypillisesti useista osajärjestelmistä ...
  • Kunnossapidon kustannustehokas töiden hallinta lean-menetelmien avulla 

   Nurminen, Jussi Petteri (2015-06-03)
   Tutkimus keskittyy kunnossapidon töiden hallinnan ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen kustannustehokkuuden ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kehitystoimenpiteet pohjautuvat lean-periaatteisiin ja 5S-menetelmään ...
  • Kunnossapitojärjestelmän laatiminen hydraulikoneikoille ja venttiilitestiasemille 

   Numminen, Juuso Arttu Olavi (2016-11-09)
   Tässä työssä kehitetään ja käyttöönotetaan Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy:n hydrauliventtiilistöjen testaamiseen käytettävien testiasemien ja niihin liittyvien hydraulikoneikkojen kunnossapitojärjestelmä. ...
  • Kunnossapitostrategian kehittäminen lajittelukeskuksessa 

   Kousa, Lauri Petteri Kalervo (2016-12-07)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia erään pakettilajittelukoneen vikaantumista ja yksittäisistä vioista aiheutuvia seuraamuksia. Yksittäisen vian tuotannolle aiheuttama haitta on riippuvaista muun muassa vian kestosta, ...
  • Kuopion kaupungin katuverkon korjausvelan määrittäminen 

   Kesti, Simo (2014-06-04)
   Korjausvelka tarkoittaa kohteelle määritellyn hyväksyttävän kuntotason ja tämänhetkisen kuntotason välistä eroa. Rahamääräinen korjausvelka tarkoittaa summaa, joka tarvitaan kohteen kunnon korjaamiseksi takaisin normaalille ...
  • Kuopion keskijänniteverkon kehittäminen sähköasemien välisten siirtoyhteyksien kannalta 

   Logren, Markus (2014-05-05)
   Sähkönjakeluverkon kehittäminen on yksi verkonhaltijan lakisääteisistä velvollisuuksista. Kehittämisen avulla pyritään parantamaan ja ylläpitämään sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Uusi sähkömarkkinalaki (588/2013) asettaa ...
  • Kuopion ruutukaavakorttelit – täydennysrakentaminen historiallisessa rännikatuympäristössä 

   Salmesvuori, Jouko (2014-06-04)
   Diplomityöni perustuu opiskelijoille suunnattuun Uusi Puu-Kuopio -arkkitehtuurikilpailuun, jonka järjestäjinä toimivat Kuopion kaupunki ja Eastwood-ohjelma. Kilpailun tarkoituksena oli löytää mittakaavaltaan ympäristöön ...
  • Kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyys 

   Koskela, Petri (2013-01-09)
   Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
  • Kustannus- ja energiatehokkuuden parantaminen terästuotteiden kuljetuksissa 

   Liimatainen, Pasi (2014-06-04)
   Kuljetuskustannukset sekä energiatehokkuus ovat merkittävässä asemassa yrityksissä. Suomalaisissa teollisuusyrityksissä kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 4,6 % yritysten liikevaihdosta. Tämän työn päätarkoituksen on ...
  • Kustannuskäyrän hyödyntäminen rakennushankkeen aikataulutarkastelussa 

   Rautavaara, Riikka (2015-08-12)
   Diplomityön tavoitteena oli tutkia, mitkä hankkeen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaimmin kustannuskäyrän muotoon ja luoda saatujen tulosten perusteella NCC Rakennus Oy:n käyttöön aikataulutarkasteluun soveltuva menetelmä. ...
  • Kustannusriskien hallinnan kehittäminen KVR-hankkeessa 

   Pettersson, Michael (2016-03-09)
   Saneeraushankkeissa KVR-urakkamuodon käyttäminen on yleistymässä Suomessa, koska se mielletään rakennuttajan näkökulmasta vaivattomaksi vaihtoehdoksi verrattuna esimerkiksi kokonaisurakkamuotoon. KVR-hankkeen tarkoituksena ...
  • Kustannustehokas suuntima-anturi kaivinkoneen työnohjaukseen 

   Kauppinen, Jussi (2010-06-23)
   Alati kasvavat tuottavuus- ja laatuvaatimukset sekä ammattitaitoisen työvoiman käyminen yhä harvalukuisemmaksi ovat motivoineet maanrakennusalaa etsimään uusia työmenetelmiä. Yksittäisen maanrakennuskoneen kohdalla ...
  • Kustannustehokkuus aluerakentamisessa 

   Heikkilä, Tommi (2016-08-17)
   Aluerakennushankkeet ovat merkittävässä osassa useiden suurien rakennusliikkeiden toiminnassa nykypäivänä. Kustannustehokkuuden parantamiskeinot aluerakennushankkeissa on tärkeää selvittää, koska aluerakennushankkeen luonne ...
  • Kustomointia vaativien teollisuusnostureiden toimitusprosessi 

   Pietilä, Vesa-Pekka (2012-06-06)
   Teollisuusnosturit konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti. Nostureihin halutaan kuitenkin usein ominaisuuksia, joita konfiguraattori ei tunne, tai jotka eivät kuulu tuotevalikoimaan. Tällöin nosturit vaativat erityistä ...
  • Kuudennen aallon urbanisaatio - Modulaariset rakennusmentelmät toimistorakennusten saneeraamisessa asumiskäyttöön 

   Ilvespalo, Heikki (2014-06-04)
   Urbaania kehitystä on viime vuosina määritellyt olemassa olevan rakennuskannan eriarvoistuminen. Samaan aikaan kun asuntojen tarve lisääntyy, ikääntyvä liike- ja toimistorakennuskanta on jäämässä vajaakäyttöön ja osittain ...
  • Kuusivapausasteisen liikealustan sylinterien mitoitus 

   Nummela, Samu (2015-08-12)
   Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hydrauliikan ja automatiikan laitoksella (IHA) on Stewart-Gough liikealusta. Laitoksen aikeena on asentaa liikealustan päälle Avant Tecno -yhtiön 210-mallin kaivuri. Diplomityön ...
  • Kvaternianalyysin soveltamista reuna-arvo-ongelmiin 

   Vesa, Joonas (2016-06-08)
   Kvaternianalyysin voidaan ajatella laajentavan kompleksianalyysin menetelmiä neljään ulottuvuuteen. Kvaternianalyysin vahvuutena voidaan pitää esimerkiksi vahvoja integraalikaavoja, joita on mahdollista soveltaa melko ...
  • KVR-hankkeen projektikäsikirja 

   Aho, Tuomas (2014-11-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia tutkimuksen kohdeyritykselle KVR-toteutusmuodolla toteutettavan hankkeen läpiviemistä helpottava projektikäsikirja. Projektikäsikirjan laatimiseksi tavoitteena oli ymmärtää, mitä ...
  • Kylmähuone-elementtien uusi ponttiratkaisu 

   Laitinen, Perttu (2010-07-02)
   Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa kylmätiloihin käytettävien elementtien ponttimalli. Työ on osa Huurre Insulation Oy:ssä käynnissä olevaa vakiointiprojektia. Kehitysprojektin laajuudesta johtuen diplomityössä ...