Now showing items 1492-1511 of 3598

  • Kiinteistöautomaation tuotteistus ja tuoterunkoarkkitehtuuri 

   Lehtonen, Jussi (2017-06-07)
   Uuden tuotteen luominen on yritykselle aina riskialtis projekti. Vaarana on taloudelliset tappiot ja yrityksen toimintafilosofiaan sopimattoman tuotteen suunnitteleminen. Tuotteistaminen täytyy ajatella prosessina, jossa ...
  • Kiinteistöjen tila-arvioinnin tuotteistaminen 

   Karhu, Tapio (2011-10-05)
   Ympäristötietoinen kiinteistönpito on yhä tärkeämpää muuttuvassa ilmastossa ja elinympäristössä. Työn tavoite on kehittää kokonaisvaltainen ympäristöarviointipohja olemassa olevalle suomalaiselle asuinkiinteistölle. Tässä ...
  • Kiinteistöjen vuotovahingot 2000-luvulla 

   Haapaniemi, Minna (2014-09-03)
   Vuotovahingot muodostavat nykyisin sekä kiinteistö- että kotivakuutuksen suurimman korvausmenon, vuonna 2012 korvattavia vuotovahinkoja oli noin 36 000 kappaletta. Vuotovahinkojen korvausmäärät ovat kasvaneet vuosituhannen ...
  • Kiinteistökannan hallinnan työkalu kiinteistön omistajalle 

   Kamppuri, Timo (2015-12-09)
   Diplomityö on osa kiinteistönomistajan kehitystyötä liittyen kiinteistön teknisen kunnon valvontaan ja kiinteistönpidon prosessien kehittämiseen. Työssä esitettyjä toimenpiteitä on tarkoitus ottaa käyttöön tehokkaan ...
  • Kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittäminen rakennuskonsernissa 

   Sirén, Martina (2015-08-12)
   Tämän diplomityön päätavoitteena on rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittäminen erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Kohdekonsernin toimitilojen kiinteistökehitysliiketoimintaa ohjataan kiinteistöl ...
  • Kiinteistön energiajärjestelmän vaikutus energiakustannuksiin 

   Linsuri, Juho (2015-06-03)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan energiajärjestelmän vaikutusta kiinteistön energiakustannuksiin. Energiajärjestelmällä tarkoitetaan kiinteistön lämmitys-, jäähdytys- ja sähköntuotantojärjestelmiä. Työn tutkimusongelma ...
  • Kiinteistön hygieenisyyttä parantavien tuotteiden hyväksyminen kaupallisiksi tuotteiksi 

   Kleemola, Heidi (2014-08-13)
   Ihmiset viettävät nykyään yli 90 % ajastaan sisätiloissa; koulussa, työpaikalla ja kotona. Niinpä sisätilojen hygienian merkitys korostuu entisestään. Satakunnan ammattikorkeakoulun HYGTECH2-projekti keskittyy kehittämään ...
  • Kiinteän polttoaineen lämpölaitoksen yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon mallintaminen 

   Matilainen, Joonas (2015-10-07)
   Lämmön ja sähkön yhteistuotannolla eli CHP-tuotannolla tuotetaan Suomessa noin 30 % käytetystä sähköstä ja 75 % kaukolämmöstä. Yhteistuotannon kokonaishyötysuhde on korkea, ja sen avulla polttoaineen kulutusta voidaan ...
  • Kiireettömien potilaskuljetusten hinnoittelujärjestelmän uudistaminen 

   Salonen, Marko (2014-02-05)
   Työn tavoitteena on uudistaa kiireettömien potilaskuljetusten kustannusperusteinen hinnoittelujärjestelmä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuljetusyksikölle, jotta voidaan muodostaa yhtenäiset kuljetuspalvelun asiakashinnat ...
  • Kilpailudynaaminen analyysi autoteollisuuden toimialasta 

   Kotilahti, Jussi (2016-10-05)
   Liiketoiminnassa tapahtuva yritysten välinen kilpailullinen vuorovaikutus eli kilpailudynamiikka viittaa yritysten suorittamien aloitteellisten ja niihin vastaavien kilpailullisten toimenpiteiden vaihdantaan markkinaprosessissa, ...
  • Kirjasto kohtaamispaikkana – kuinka arkkitehtuuri voi tukea myöhäismodernia yhteisöllisyyttä kirjastossa 

   Rauhala, Tatu (2016-05-04)
   Sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta kirjastoissa lisääntyy. Myös Suomessa yleisistä kirjastoista on tulossa aiempaa enemmän yhdessä tekemisen, oppimisen ja kokemisen paikkoja. Kirjaston uusi sosiaalisempi toiminnallisuus ...
  • Kirkkaat laajakaistaiset valonlähteet ja niiden käyttö kaviteettitehosteisessa absorptiospektroskopiassa 

   Aalto, Antti (2011-10-05)
   Superjatkumovalonlähteissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla äärimmäinen kirkkaus ja leveä aallonpituuskaista, mikä tekee niistä mielenkiintoisia kandidaatteja sekä nykyisiin että potentiaalisiin tulevaisuuden spektroskopisiin ...
  • Kirkkosalin kätköissä – Tekniikan ja varusteiden sovittaminen keskiaikaisiin kivikirkkoihin 

   Ihalainen, Laura Lotta (2016-05-04)
   Tässä diplomityössä käsitellään tekniikan ja varusteiden sovittamista keskiaikaisiin kivikirkkoihin. Käytettävyyden kannalta kirkkorakennuksiin vaaditaan tietty määrä tekniikkaa sekä varusteita. Työn tavoitteena on määritellä ...
  • KIS-työmaatoimintojen konseptointi 

   Niskanen, Jukka (2017-06-07)
   Tässä diplomityössä käsitellään rakennusliikkeen tuotannon johtamis- ja toimintamallien kehittämistä. Perinteisesti rakennustuotanto on luokiteltu kuuluvaksi insinööritieteissä yksittäistuotantoon matalan volyymin ja korkean ...
  • Kitkaväsymisen kokeellinen tarkastelu ruuviliitoksessa 

   Hokkanen, Atte (2015-03-04)
   Nykyaikaisessa koneenrakennuksessa pyritään jo suunnitteluvaiheessa ottamaan huomioon mahdollisimman tarkkaan koneenosien käytönaikainen kuormitustilanne ja käyttöolosuhteet. Kitkaväsyminen on monimutkainen ilmiö, joka ...
  • Kiviainestuotannon tuotevalikoiman optimointi 

   Hagmark, Jan (2017-03-08)
   Kiviainesliiketoiminnalla tarkoitettaan raaka-aineen jalostamista ja myyntiä markkina-alueella. Markkinakysynnän vaihdellessa on tarpeellista suunnitella tuotantokokonaisuus menekin mukaisesti. Jalostaminen voidaan toteuttaa ...
  • Kivimateriaalin tunnistus puunkäsittelyprosessissa 

   Sundelin, Timo (2010-11-03)
   Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
  • Kivituhkan hyödyntäminen massastabiloinnissa 

   Rasimus, Riina (2014-05-07)
   Kivituhka on kiviainestuotannossa katkaistujen kiviainestuotteiden jalostuksen yhteydessä jakoseulan alitteena syntyvä murskaustuote. Kivituhkana pidetään nollapohjaista mursketta, jonka maksimiraekoko on 2…6 millimetriä. ...
  • Klaukkala visio 2050 

   Huttunen, Arto (2010-06-23)
   Diplomityön aihe on Klaukkala visio 2050. Suunnitelmassa tutkitaan Klaukkalan keskusta-alueen ja sen lähiympäristön uudistamista ja kehityskuvaa. Nurmijärven kunta sijaitsee Helsingistä n. 25-40 km pohjoiseen Helsinki-Tampere ...
  • Kliinisen laboratorion johtamisen tietotarpeet 

   Roponen, Martti (2014-06-04)
   Kliinisen laboratorion johto tarvitsee oikeaa, ajantasaista ja tilanteeseen sopivaa tietoa laboratorion johtamisen tueksi, jos tämä tieto puuttuu, puhutaan tietotarpeesta. Tietotarpeista ja niiden määrittelystä on saatavilla ...