Now showing items 1750-1769 of 3288

  • Microphone Line Used for Data Transfer 

   Hannula, Jussi (2011-09-07)
   Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
  • Microscopy, what we can and wish to image 

   Miettinen, Riitta (2016-06-08)
   Microcopy has always been an important tool to increase our knowledge about structural elements that are responsible for the functional outcome of living organisms. Unraveling the relationship between the structure and ...
  • Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal -sovelluskehitys 

   Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
   Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
  • Microsoft Dynamics AX – QlikView -ohjelmistokehitysprosessi 

   Aimo, Mikko (2015-02-04)
   Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
  • Microsoft Ecosystem 

   Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
   Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...
  • Microsoft Excelin laajentaminen ohjelmistojen mallinnustyökaluksi 

   Koivisto, Janne (2012-06-06)
   Ohjelmistotuotannossa käytetään perinteisten mallinnusohjelmien lisäksi tavallisia toimisto-ohjelmia. Taulukkolaskentaohjelmia käytetään, koska tietyn tyyppisiä tietoja on luontevinta esittää taulukkomuodossa. Laskentataulukoihin ...
  • Microsoft Vision laajentaminen joustavaksi tietokantapohjaiseksi mallinnustyökaluksi 

   Felin, Marko Juhani (2011-09-07)
   Perinteiset ohjelmistojen mallinnustyökalut ovat jäykkiä, formaaleja ja syntaksiorientoituneita. Ne eivät tue vapaamuotoista luonnostelua tai käytetyn mallinnuskielen vastaisia kuvauksia. Mallinnustyö on kuitenkin luovaa, ...
  • Microsoft Wordin laajentaminen ohjelmistojen mallinnustyökaluksi 

   Koivula, Juuse (2012-06-06)
   Tekstinkäsittelyohjelmistoja käytetään yleisesti analysoitaessa ja suunniteltaessa ohjelmistoja. Tällöin suunniteltavasta ohjelmistosta luodaan yleensä myös sitä kuvaava malli. Tekstinkäsittelyohjelmien avulla luodaan ...
  • Microwave enhanced laser induced breakdown spectroscopy at atmospheric pressure 

   Viljanen, Jan (2015-08-12)
   Antenna-coupled microwave radiation is used to enhance the sensitivity of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). Limit of detection on low laser pulse energy is enhanced by factor of 93. Improved detection is mainly ...
  • Miehittämättömien lentokoneiden laukaisualustan valmistuksen kehittäminen 

   Taskinen, Ville (2010-07-02)
   Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
  • Mielikuvamarkkinointi asumisliiketoiminnan konseptien kehittämisessä 

   Arpiainen, Antti (2012-05-09)
   Asumisliiketoiminnan markkinoinnin ja tutkimisen koetaan usein keskittyvän liikaa teknisiin ominaisuuksiin kokonaisvaltaisen asiakasarvon luomisen sijasta. Asumisliiketoiminnassa tapahtuvat ostotilanteet ovat lisäksi ...
  • Mikrobit polttoaineen varastoinnissa ja jakelussa 

   Saastamoinen, Heidi (2011-09-07)
   Polttoaineiden hiilivetyjen on tiedetty ylläpitävän mikrobien kasvua jo yli 70 vuoden ajan. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus erilaisten polttoaineiden mikrobiologisesta kontaminaatiosta. ...
  • Mikronäytteenotin soluviljelyn pH-arvon mittaamiseen 

   Niemeläinen, Janne (2013-10-09)
   Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikronäytteenotin solukasvatusliuoksen pH:n mittaamiseen käyttäen osaltaan kaupallisia komponentteja, mutta myös itse valmistettuja järjestelmän osia. Päätavoitteena ...
  • MIL-STD-1553:n soveltaminen teollisuuden turva-automaatioon 

   Alkkiomäki, Eero (2010-04-07)
   Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa prosessien, koneiden ja yksittäisten laitteiden riskejä voidaan vähentää monin tavoin. Huolellisen automaatiojärjestelmän suunnittelun jälkeen turva-automaatio on eräs tärkeimmistä ...
  • Mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien säänkestävyyden tutkiminen laboratoriossa 

   Annila, Petri (2012-11-07)
   Globalisaation ja markkina-asemasta käytävän kilpailun johdosta rakennustuoteteollisuudella on paineita tuoda Suomen markkinoille uusia rakennustuotteita. Uusien tuotteiden tuomisessa markkinoille piilee riski, ...
  • Minimiasunnot ja yhteisöllisyys, Pelastusarmeijan talo, Lahti 

   Sjölund, Sasu Kaspar (2015-03-04)
   Diplomityöni aiheena on Lahden Pelastusarmeijan talo. Työ on suunnitelma rakennuksen muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön. Lahden Pelastusarmeijan talo rakennettiin aikoinaan palvelemaan järjestön monia tarpeita. ...
  • Mittaaminen osana liiketoimintalähtöistä tietoturvallisuuden hallinnointia 

   Salmela, Iikka (2013-02-06)
   Lähtökohtana tutkimukselle oli käytännön tarve tutkia, miten tietoturvallisuutta voidaan mitata sen hallinnoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, mitä tietoturvallisuuden tilaan liittyviä tietotarpeita ...
  • Mittausohjelmiston spesifikaatiokomponentin analyysi ja kehittäminen 

   Singh, Devinder (2012-12-05)
   Ohjelmistoarkkitehtuurilla on suuri merkitys ohjelmistojen kehityksessä. Se takaa, että ohjelmiston rakenne pysyy modulaarisena ja helposti ymmärrettävänä. Arkkitehtuuri helpottaa järjestelmän testausta, ylläpitoa ja ...
  • Mobiili sisällön luominen ja julkaisu osana sosiaalisen median palveluja 

   Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
   Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
  • Mobiililaitteiden huomioiminen web-pohjaisen CRM-järjestelmän jatkokehityksessä 

   Ruostila, Timo (2014-11-05)
   Mobiililaitteiden huomioimisesta web-järjestelmissä on tullut entistä tärkeämpää, koska mobiililaitteiden käytön määrä kasvaa jatkuvasti ja ne ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla käytämme Internetiä. Tämän työn ...