Now showing items 1756-1775 of 3488

  • Lämpöpumppujärjestelmien vaikutus energiayhtiön liiketoimintaan 

   Jokela, Esa (2014-11-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja ajankohtainen yleiskuva Suomessa kaupallisesti hyödynnettävistä lämpöpumpuista ja lämpöpumppumarkkinoista. Lämpöpumppumarkkinoita arvioidaan useasta eri ...
  • Lämpöpumpun toiminnan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen 

   Luoma, Anna-Stiina (2014-06-04)
   Vuonna 2012 voimaan tulleet Ympäristöministeriön laatimat Rakennusmääräyskokoelmauudistukset Rakennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta D5 ja Rakennusten energiatehokkuus D3 asettavat uudet määräykset ...
  • Lääkeaineiden kulkeutuminen ja poistuminen urbaanin hydrologisen kierron aikana 

   Kavander, Kasper (2017-06-07)
   Tässä työssä tavoitteena oli selvittää lääkeaineiden esiintyminen ja poistuminen urbaanin hydrologisen kierron aikana todellisessa pienen mittakaavan ympäristössä. Lääkeaineiden tutkimus jätevesissä ja ympäristössä on ...
  • Lääketuotannon ohjelmiston tuotantotavan evaluointi 

   Viitanen, Marjaana (2015-12-09)
   Turun PET-keskus teki tarjouspyynnön PET-kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmään integroidusta laboratorion tiedonhallintajärjestelmästä eli LIMS (Laboratory Information Management System) -järjestelmästä. Asiakas halusi ...
  • Maailman lentoliikenteen nykytila ja kehitysnäkymät 

   Viri, Riku (2015-11-04)
   Lentoliikenne on itsessään merkittävä globaali ilmiö, joka kehittyy jatkuvasti. Tässä diplomityössä tarkastellaan lentoliikenteen nykytilaa globaalisti alan ilmiöiden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksella muodostettavan ...
  • Maailmanpylväs Rovaniemelle - Tornisuunnitelma 

   Elojärvi, Roope Rafael (2014-10-08)
   Korkea rakentaminen on Suomessa ajankohtainen aihe, sillä muuttoliike kaupunkeihin on historiallisen vauhdikasta. Council for Tall Builldings and Urban Habitat (CTBUH) järjestää vuosittain opiskelijakilpailun korkean ...
  • Maakaasukäyttöisten polttomoottorivoimalaitosten pakokaasujen lämmöntalteenotto 

   Sadeharju, Katri (2014-10-08)
   Pakokaasut ovat polttomoottorivoimalaitoksen suurin hukkalämpövirta, joten niiden lämmöntalteenottoa tehostamalla parannetaan laitoksen energiatehokkuutta ja nostetaan kokonaishyötysuhdetta. Työn taustaluvussa tarkastellaan ...
  • Maalämpökentän simulointi 

   Puranen, Jari Pauli Tapani (2016-06-08)
   Rakennusten energiatehokkuutta ohjataan usealla direktiivillä ja standardilla. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa päästä uusien rakennusten osalta lähes tai nettonollaenergiaan. Energiatehokkuusvaatimusten täyttämisen ...
  • Maanalaisen pysäköintilaitoksen välipohjan teknis-taloudellinen vaihtoehtovertailu 

   Tavia, Perttu (2016-06-08)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää löytyykö paikallavaletulle jälkijännitetylle välipohjalle teknis-taloudellista kilpailijaa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa. Tutkimus tehtiin Lemminkäinen Infra Oy:n ...
  • Maanteiden hoitotöiden alueurakoiden hintojen mallintaminen 

   Kurkela, Olavi (2013-04-03)
   Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa ja testata tienhoitotöiden alueurakoiden markkinahintaa selittävä hintamalli. Malli on tarkoitettu tilaajan apuvälineeksi ennustettaessa tienhoitotöiden urakoiden hintoja ja seurattaessa ...
  • Maanteiden kuivatusjärjestelmien ja kuivatukseen liittyvän tiedonhallinnan kehitystarpeet ilmaston muuttuessa 

   Toivonen, Tuomas (2016-01-13)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset maanteiden kuivatusjärjestelmiin ja kuivatuksen hallintajärjestelmään sekä tutkia näihin liittyviä kehitystarpeita. Kirjallisuusselvityksessä konkretisoitiin ...
  • Maanvaraisen ratapenkereen toimivuus turvepohjamaalla 

   Uotila, Antti (2014-02-05)
   Suomen rataverkko on rakennettu pääosin 1900-luvun alkupuolella. Aikoinaan rautateitä rakennettaessa pyrittiin massatöiden minimointiin, minkä vuoksi radat perustettiin suurilta osin maanvaraisesti luonnontilaiselle ...
  • Maanvastaisten rakenteiden kosteuden hallinta sisäpuolisilla korjausmenetelmillä 

   Palviainen, Tiina (2010-06-23)
   Maanvastaisiin rakenteisiin kerääntyvä kosteus on yksi yleisimmistä kosteusvaurioiden syistä. Maanvastaisten rakenteiden korjauksissa on otettava jo suunnitteluvaiheessa huomioon, miten korjattava rakenne kosteusteknisesti ...
  • Maanvastaisten seinien sisäpuolinen lisälämmöneristäminen 

   Heiskanen, Roosa (2016-06-08)
   Tutkimuksen tavoitteena on tutkia maanvastaisten seinien sisäpuolisten lisälämmöneristysratkaisujen kosteusteknistä toimintaa. Tutkittaviksi rakenteiksi valittiin kolme eri vuosikymmenille tyypillistä rakennetta, jotka ...
  • Maaperän syväpohjaveden käsittely talousvedeksi 

   Rantamäki, Sara (2017-04-05)
   Suomessa suurin osa vesihuoltolaitoksista käyttää pohjavettä vedentuotannossaan, koska se on muutettavissa talousvedeksi yksinkertaisilla ja taloudellisilla menetelmillä. Työssä tutkitaan Kurikan Kuusistonloukon ja Paloluoman ...
  • Maapuhdistamojen tukkeutuminen ja käytöstä poistettujen suodatinmassojen koostumus 

   Koponen, Henri (2011-09-03)
   Haja-asutuksen jäteveden käsittelyssä on pitkään käytetty erilaisia maapuhdistamoja. Maapuhdistamoilla on rajallinen käyttöikä, joka yleensä määräytyy hydraulisen toimintakyvyn mukaan. Erilaiset tukkeutumisilmiöt laskevat ...
  • Maasulkujen analysointi häiriötallennuksilla JE-Siirto OY:ssä 

   Tulomäki, Heikki (2017-05-03)
   Keskijänniteverkon maasulut ovat monimutkaisia vikoja. Työssä tutustuttiin maasulkusuojauksen toteutustapaan, releiden häiriötallenteiden käyttöön ja Wavewin-analysointiohjelmaan. Lisäksi työn yhteydessä tehtiin maasulkukokeet. ...
  • Maasulkuvirtojen tutkiminen kaivosteollisuuden sähkökäytöissä 

   Kuusinen, Janne Olli Samuli (2014-10-08)
   Kaivosympäristö asettaa taajuusmuuttajakäytölle erityisvaatimuksia henkilö- ja laiteturvallisuuden takaamiseksi. Tässä työssä tarkastellaan taajuusmuuttajan tuottaman yhteismuotoisen virran vaikutusta maasulkusuojauksen ...
  • Machine Learning Method Comparison in Agricultural Data Analysis 

   Nevavuori, Petteri (2017-06-07)
   The aim of this master’s thesis was to compare machine learning methods in clustering and regression tasks with data collected from Finnish dairy farms by Mtech Digital Solutions Oy. Clustering techniques focus on finding ...
  • Magnesiumdiboridin potentiaali magneettikuvauslaitteistoissa 

   Kilgast, Miika (2010-06-23)
   Magneettiresonanssikuvaus on vakiinnuttanut asemansa lääketieteen keskeisenä tutkimusmenetelmänä. Tyypillisesti nykyaikaisen magneettikuvauslaitteiston pääkäämi on konstruoitu niobititaanista, jonka kriittinen lämpötila ...